Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σταθερά στα ύψη οι τιμές των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης

Μειώ­θη­κε ο ρυθ­μός ανό­δου του πλη­θω­ρι­σμού τον Απρί­λιο εφέ­τος, καθώς αυξή­θη­κε κατά 3%, από 4,6% τον Μάρ­τιο και ένα­ντι αύξη­σης 10,2% τον Απρί­λιο 2022, την ίδια στιγ­μή όμως η μεί­ω­ση οφεί­λε­ται απο­κλει­στι­κά στη ραγδαία απο­κλι­μά­κω­ση στις τιμές στην ενέρ­γεια, ενώ αντί­θε­τα ο πλη­θω­ρι­σμός στα τρό­φι­μα και είδη δια­τρο­φής ήταν σχε­δόν τρι­πλά­σιος από τον γενι­κό δεί­κτη, καθώς αυξή­θη­κε κατά 11,4%.

Ειδι­κό­τε­ρα, σε ένα έτος κατα­γρά­φη­καν ανα­τι­μή­σεις σε: Ψωμί και δημη­τρια­κά (13,8%), Κρέ­α­τα- γενι­κά (12%), Ψάρια- γενι­κά (4,5%), Γαλα­κτο­κο­μι­κά και αυγά (19,1%), Έλαια και λίπη (16,2%), Λαχα­νι­κά- γενι­κά (6,2%), Ζάχα­ρη- σοκο­λά­τες- γλυ­κά- παγω­τά (11%), Λοι­πά τρό­φι­μα (14,6%), Καφέ- κακάο- τσάι (12,1%), Μεταλ­λι­κό νερό- ανα­ψυ­κτι­κά- χυμούς φρού­των (8,5%) και Αλκο­ο­λού­χα ποτά- μη σερ­βι­ρι­ζό­με­να (10,1%).

Επί­σης υπήρ­ξαν αυξή­σεις τιμών σε: Ένδυ­ση και υπό­δη­ση (5,6%), Ενοί­κια κατοι­κιών (3,8%), Επι­σκευή και συντή­ρη­ση κατοι­κί­ας (5,3%), Υπη­ρε­σί­ες κοι­νο­χρή­στων (2,1%), Υγρα­έ­ριο (11%), Στε­ρεά καύ­σι­μα (29,6%), Έπι­πλα και δια­κο­σμη­τι­κά είδη (7,7%), Οικια­κές συσκευ­ές και επι­σκευ­ές (7,4%), Υαλι­κά- επι­τρα­πέ­ζια σκεύη και σκεύη οικια­κής χρή­σης (7,2%), Είδη άμε­σης κατα­νά­λω­σης νοι­κο­κυ­ριού (16,3%), Οικια­κές υπη­ρε­σί­ες (7,6%), Φαρ­μα­κευ­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα (13,9%), Ιατρι­κά προ­ϊ­ό­ντα (2,2%), Ιατρι­κές- οδο­ντια­τρι­κές και παραϊ­α­τρι­κές υπη­ρε­σί­ες (5,2%), Νοσο­κο­μεια­κή περί­θαλ­ψη (1,6%), Αυτο­κί­νη­τα και­νούρ­για (7,6%), Αυτο­κί­νη­τα μετα­χει­ρι­σμέ­να (10,5%), Μοτο­πο­δή­λα­τα- μοτο­σι­κλέ­τες (7,3%), Ανταλ­λα­κτι­κά και αξε­σουάρ αυτο­κι­νή­του (12,2%), Συντή­ρη­ση και επι­σκευή εξο­πλι­σμού προ­σω­πι­κής μετα­φο­ράς (5%), Μετα­φο­ρά επι­βα­τών με ταξί (32,9%), Μετα­φο­ρά επι­βα­τών με αερο­πλά­νο (34,1%), Μετα­φο­ρά επι­βα­τών με πλοίο (11,2%), Διαρ­κή αγα­θά ανα­ψυ­χής και πολι­τι­σμού (4,7%), Μικρά είδη ανα­ψυ­χής- άνθη- κατοι­κί­δια ζώα (6,2%), Κινη­μα­το­γρά­φους- θέα­τρα (5,6%), Γρα­φι­κή ύλη και υλι­κά σχε­δί­α­σης (7,3%), Πακέ­το δια­κο­πών (10,9%), Πρω­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση (2,6%), Δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση (2,7%), Εστια­τό­ρια- ζαχα­ρο­πλα­στεία- καφε­νεία- κυλι­κεία (7,9%), Ξενο­δο­χεία- μοτέλ- παν­δο­χεία (22,2%), Κομ­μω­τή­ρια και κατα­στή­μα­τα προ­σω­πι­κής φρο­ντί­δας (4,5%), Άλλα είδη ατο­μι­κής φρο­ντί­δας (10,4%), Ασφά­λι­στρα υγεί­ας (5,7%) και Ασφά­λι­στρα οχη­μά­των (3%).

Στον αντί­πο­δα, οι τιμές μειώ­θη­καν σε: Ηλε­κτρι­σμό (29,9%), Φυσι­κό αέριο (25,1%), Πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης (20,7%), Καύ­σι­μα και λιπα­ντι­κά (7,4%) και Τηλε­φω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες (1,8%).

Μετα­ξύ Απρι­λί­ου και Μαρ­τί­ου εφέ­τος, στην ενέρ­γεια συνε­χί­στη­καν οι μειώ­σεις των τιμών σε Ηλε­κτρι­σμό (0,5%), Φυσι­κό αέριο (13,4%) και Πετρέ­λαιο κίνη­σης (3%). Αύξη­ση υπήρ­ξε στο Πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης (6,3%) λόγω άρσης του ευνοϊ­κού καθε­στώ­τος διά­θε­σης, και στη Βεν­ζί­νη (1,1%). Ενώ, ανα­τι­μή­σεις συνε­χί­στη­καν σε Ψωμί και δημη­τρια­κά (0,3%), Μοσχά­ρι (0,9%), Ελαιό­λα­δο (1,7%), Ζάχα­ρη- σοκο­λά­τες- γλυ­κά- παγω­τά (1,5%), Στε­ρεά καύ­σι­μα (6,3%), Ιατρι­κές- οδο­ντια­τρι­κές και παραϊ­α­τρι­κές υπη­ρε­σί­ες (3,1%), Διαρ­κή αγα­θά ανα­ψυ­χής και πολι­τι­σμού (3,1%), Εστια­τό­ρια- ζαχα­ρο­πλα­στεία- καφε­νεία- κυλι­κεία (1,4%), Ξενο­δο­χεία- μοτέλ- παν­δο­χεία (11,8%), Κομ­μω­τή­ρια και κατα­στή­μα­τα προ­σω­πι­κής φρο­ντί­δας (1%) και Ασφά­λι­στρα οχη­μά­των (3%).

Σύμ­φω­να με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξη­ση του γενι­κού δεί­κτη τιμών κατα­να­λω­τή τον Απρί­λιο, προ­ήλ­θε κυρί­ως από τις μετα­βο­λές στις ακό­λου­θες ομά­δες αγα­θών και υπηρεσιών:

  1. Από τις αυξή­σεις των δει­κτών κατά:

*11,4% στην ομά­δα «Δια­τρο­φή και μη αλκο­ο­λού­χα ποτά», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: ψωμί και δημη­τρια­κά, κρέ­α­τα (γενι­κά), ψάρια (γενι­κά), γαλα­κτο­κο­μι­κά και αυγά, έλαια και λίπη, λαχα­νι­κά (γενι­κά), ζάχα­ρη- σοκο­λά­τες- γλυ­κά- παγω­τά, λοι­πά τρό­φι­μα, καφέ- κακάο- τσάι, μεταλ­λι­κό νερό- ανα­ψυ­κτι­κά- χυμούς φρούτων.

*4% στην ομά­δα «Αλκο­ο­λού­χα ποτά και καπνός», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών στα αλκο­ο­λού­χα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

*5,6% στην ομά­δα «Ένδυ­ση και υπό­δη­ση», λόγω αύξη­σης των τιμών στα είδη ένδυ­σης και υπόδησης.

*10,9% στην ομά­δα «Διαρ­κή αγα­θά- Είδη νοι­κο­κυ­ριού και υπη­ρε­σί­ες», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: έπι­πλα και δια­κο­σμη­τι­κά είδη, οικια­κές συσκευ­ές και επι­σκευ­ές, υαλι­κά- επι­τρα­πέ­ζια σκεύη και σκεύη οικια­κής χρή­σης, είδη άμε­σης κατα­νά­λω­σης νοι­κο­κυ­ριού, οικια­κές υπηρεσίες.

*6,5% στην ομά­δα «Υγεία», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: φαρ­μα­κευ­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα, ιατρι­κά προ­ϊ­ό­ντα, ιατρι­κές, οδο­ντια­τρι­κές και παραϊ­α­τρι­κές υπη­ρε­σί­ες, νοσο­κο­μεια­κή περίθαλψη.

*1,4% στην ομά­δα «Μετα­φο­ρές», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: και­νούρ­για αυτο­κί­νη­τα, μετα­χει­ρι­σμέ­να αυτο­κί­νη­τα, μοτο­πο­δή­λα­τα- μοτο­συ­κλέ­τες, ανταλ­λα­κτι­κά και αξε­σουάρ αυτο­κι­νή­του, συντή­ρη­ση και επι­σκευή εξο­πλι­σμού προ­σω­πι­κής μετα­φο­ράς, εισι­τή­ρια μετα­φο­ράς επι­βα­τών με ταξί, εισι­τή­ρια μετα­φο­ράς επι­βα­τών με αερο­πλά­νο, εισι­τή­ρια μετα­φο­ράς επι­βα­τών με πλοίο. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από τη μεί­ω­ση κυρί­ως των τιμών στα καύ­σι­μα και λιπαντικά.

*3,7% στην ομά­δα «Ανα­ψυ­χή- Πολι­τι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες» , λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: διαρ­κή αγα­θά ανα­ψυ­χής και πολι­τι­σμού, μικρά είδη ανα­ψυ­χής- άνθη- κατοι­κί­δια ζώα, κινη­μα­το­γρά­φους- θέα­τρα, γρα­φι­κή ύλη και υλι­κά σχε­δί­α­σης, πακέ­το διακοπών.

*2,2% στην ομά­δα «Εκπαί­δευ­ση», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: δίδα­κτρα πρω­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, δίδα­κτρα δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαίδευσης.

*8,5% στην ομά­δα «Ξενο­δο­χεία- Καφέ- Εστια­τό­ρια», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: εστια­τό­ρια- ζαχα­ρο­πλα­στεία- καφε­νεία- κυλι­κεία, ξενο­δο­χεία- μοτέλ- πανδοχεία.

*6,4% στην ομά­δα «‘Αλλα αγα­θά και υπη­ρε­σί­ες», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: κομ­μω­τή­ρια και κατα­στή­μα­τα προ­σω­πι­κής φρο­ντί­δας, άλλα είδη ατο­μι­κής φρο­ντί­δας, ασφά­λι­στρα υγεί­ας, ασφά­λι­στρα οχημάτων.

  1. Από τη μεί­ω­ση του δεί­κτη κατά:

*13,4% στην ομά­δα «Στέ­γα­ση», λόγω μεί­ω­σης κυρί­ως των τιμών σε: ηλε­κτρι­σμό, φυσι­κό αέριο, πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από την αύξη­ση κυρί­ως των τιμών σε: ενοί­κια κατοι­κιών, επι­σκευή και συντή­ρη­ση κατοι­κί­ας, υπη­ρε­σί­ες κοι­νο­χρή­στων, υγρα­έ­ριο, στε­ρεά καύσιμα.

*1,8% στην ομά­δα «Επι­κοι­νω­νί­ες», λόγω μεί­ω­σης κυρί­ως των τιμών στις τηλε­φω­νι­κές υπηρεσίες.

Παράλ­λη­λα, ο γενι­κός δεί­κτης αυξή­θη­κε 0,6% τον Απρί­λιο σε σύγκρι­ση με τον Μάρ­τιο εφέ­τος, ένα­ντι αύξη­σης 2,1% που σημειώ­θη­κε κατά την αντί­στοι­χη σύγκρι­ση του προη­γού­με­νου έτους.

Όσον αφο­ρά στον εναρ­μο­νι­σμέ­νο πλη­θω­ρι­σμό, αυτός αυξή­θη­κε 4,5% τον Απρί­λιο εφέ­τος σε σχέ­ση με τον Απρί­λιο 2022, ένα­ντι αύξη­σης 9,1% που σημειώ­θη­κε κατά την αντί­στοι­χη σύγκρι­ση το 2022 με το 2021. Μετα­ξύ Απρι­λί­ου και Μαρ­τί­ου, ο εναρ­μο­νι­σμέ­νος δεί­κτης παρου­σί­α­σε αύξη­ση 1,1%, ένα­ντι αύξη­σης 2% που σημειώ­θη­κε κατά την αντί­στοι­χη σύγκρι­ση του προη­γού­με­νου έτους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο