Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σταθεροποιήθηκε και πάλι η εικόνα του ιικού φορτίου στα λύματα στη Θεσσαλονίκη

Τάση στα­θε­ρο­ποί­η­σης στο ιικό φορ­τίο του SARS-CoV‑2 στα λύμα­τα του πολε­ο­δο­μι­κού συγκρο­τή­μα­τος Θεσ­σα­λο­νί­κης απο­τυ­πώ­νε­ται στο εβδο­μα­διαίο διά­γραμ­μα παρα­κο­λού­θη­σης της δια­σπο­ράς του κορο­νοϊ­ού στην κοι­νό­τη­τα, από την έρευ­να που διε­ξά­γει διε­πι­στη­μο­νι­κή ομά­δα του ΑΠΘ σε συνερ­γα­σία με την ΕΥΑΘ.

Στο συνημ­μέ­νο διά­γραμ­μα, που παρου­σιά­ζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, φαί­νε­ται πως επα­να­λαμ­βά­νε­ται μία επι­βρά­δυν­ση στη βελ­τί­ω­ση της επι­δη­μιο­λο­γι­κής εικό­νας της πόλης, με μικρές δια­κυ­μάν­σεις μετα­ξύ των τελευ­ταί­ων 4–5 μετρή­σε­ων. Παρό­μοια εικό­να εναλ­λα­γών μετα­ξύ τάσης στα­θε­ρο­ποί­η­σης και ταχύ­τε­ρης μεί­ω­σης του ιικού φορ­τί­ου παρα­τη­ρεί­ται στις μετρή­σεις από τις 23 Νοεμβρίου.

«Κάθε φορά που παρα­τη­ρού­με αυτή την επι­βρά­δυν­ση στην απο­κλι­μά­κω­ση του ιικού φορ­τί­ου και ορι­ζο­ντί­ω­ση της καμπύ­λης επι­ση­μαί­νου­με τον κίν­δυ­νο να αντι­στρα­φεί η θετι­κή πορεία και να δού­με τις τιμές να ανε­βαί­νουν. Σήμε­ρα το ιικό φορ­τίο παρα­μέ­νει στο πορ­το­κα­λί επί­πε­δο, έχει στα­θε­ρο­ποι­η­θεί σε νού­με­ρα αντί­στοι­χα με εκεί­να που είχα­με στα μέσα του Οκτώ­βρη. Όμως, τότε είχα­με μικρό αριθ­μό νοση­λευο­μέ­νων στις ΜΕΘ, ενώ σήμε­ρα και μετά από εκα­το­ντά­δες απώ­λειες συναν­θρώ­πων μας, οι ΜΕΘ των νοσο­κο­μεί­ων της Θεσ­σα­λο­νί­κης έχουν ακό­μη πολύ υψη­λή πλη­ρό­τη­τα», δήλω­σε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύ­τα­νης του ΑΠΘ και επι­κε­φα­λής του ερευ­νη­τι­κού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊ­ω­άν­νου, εξη­γώ­ντας πως «βρι­σκό­μα­στε σε ένα δύσκο­λο σημείο, όπου είναι ανα­γκαία η υπεύ­θυ­νη στά­ση όλων μας, ώστε καθώς προ­χω­ρά και το πρό­γραμ­μα εμβο­λια­σμών, να κάνου­με το απο­φα­σι­στι­κό βήμα και να πάρου­με πίσω τον έλεγ­χο της ζωής μας».

   «Ο ρόλος των ημερών μέχρι την αποδρομή της νόσου»

Ερω­τη­θείς πώς ερμη­νεύ­ε­ται η περιο­δι­κό­τη­τα στη στα­θε­ρο­ποί­η­ση του ιικού φορ­τί­ου στα λύμα­τα και αν αυτή μπο­ρεί να αντι­στοι­χη­θεί με δια­κυ­μάν­σεις στον δεί­κτη μετα­δο­τι­κό­τη­τας του ιού στην κοι­νό­τη­τα, ο πρύ­τα­νης του ΑΠΘ απά­ντη­σε πως η συσχέ­τι­ση αφο­ρά περισ­σό­τε­ρο στον ρυθ­μό έκκρι­σης του ιικού φορ­τί­ου και συγκε­κρι­μέ­να «επει­δή έχου­με ακό­μη πολ­λούς ασθε­νείς στα νοσο­κο­μεία, οι οποί­οι κατά κανό­να εκκρί­νουν υψη­λό ιικό φορ­τίο, σε σχέ­ση με τους ασυμ­πτω­μα­τι­κούς ή εκεί­νους που πρό­σφα­τα μολύν­θη­καν, οι τιμές στα λύμα­τα θα πρέ­πει να απο­τι­μώ­νται με προ­σο­χή», πιο απλά, «η στα­θε­ρο­ποί­η­ση του ιικού φορ­τί­ου στα λύμα­τα δε σημαί­νει ότι για κάθε έναν που γίνε­ται καλά, ένας μολύ­νε­ται, αφού πλέ­ον υπάρ­χει σημα­ντι­κή δια­φο­ρο­ποί­η­ση μετα­ξύ των κρου­σμά­των ως προς την ημέ­ρα πλή­ρους απο­δρο­μής της νόσου».

Στο συνημ­μέ­νο διά­γραμ­μα, οι ημέ­ρες των δειγ­μα­το­λη­ψιών που κατα­γρά­φο­νται με κόκ­κι­νο χρώ­μα αντι­στοι­χούν σε περισ­σό­τε­ρα από 500 κρού­σμα­τα — όπως ανα­κοι­νώ­θη­καν τις αντί­στοι­χες ημέ­ρες από τον ΕΟΔΥ — οι μέρες που κατα­γρά­φο­νται με πορ­το­κα­λί σε 100–400 κρού­σμα­τα και οι μέρες που κατα­γρά­φο­νται με πρά­σι­νο σε λιγό­τε­ρα από εκα­τό κρούσματα.

Η μεθο­δο­λο­γία απο­τί­μη­σης του κορο­νοϊ­ού στα αστι­κά από­βλη­τα, που ανέ­πτυ­ξε η ομά­δα του ΑΠΘ, εξορ­θο­λο­γί­ζει τις μετρή­σεις συγκέ­ντρω­σης του γονι­διώ­μα­τος του ιού με βάση 24 περι­βαλ­λο­ντι­κούς παρά­γο­ντες, που δύνα­νται να αλλοιώ­σουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα των μετρήσεων.

lumata

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο