Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σταματούν οι παραδόσεις των F‑35 διότι έχουν κινέζικο εξάρτημα

Ξαφ­νι­κά (!) στις ΗΠΑ ανα­κά­λυ­ψαν ότι στην κατα­σκευή των F‑35 χρη­σι­μο­ποιεί­ται υλι­κό που παρά­γε­ται στην Κίνα και απο­φά­σι­σαν το πάγω­μα της παρα­γω­γής μέχρι…

Συγκε­κρι­μέ­να, το αμε­ρι­κα­νι­κό Πεντά­γω­νο ανα­κοί­νω­σε ότι ανα­στέλ­λο­νται προ­σω­ρι­νά οι παρα­δό­σεις των μαχη­τι­κών αερο­σκα­φών F‑35, αφού ανα­κα­λύ­φθη­κε ότι η κατα­σκευά­στρια «Lockheed Martin» χρη­σι­μο­ποιεί κομ­μά­τι που είναι κατα­σκευα­σμέ­νο στην Κίνα, παρα­βιά­ζο­ντας τους ομο­σπον­δια­κούς νόμους και επί της ουσί­ας καθι­στώ­ντας την Κίνα υπο­κα­τα­σκευα­στή των αεροσκαφών…

Σύμ­φω­να με τα όσα ανα­κοί­νω­σε το Πεντά­γω­νο, το κομ­μά­τι είναι ένας μαγνή­της, τμή­μα του συστή­μα­τος του κινη­τή­ρα του αερο­σκά­φους. «Επι­βε­βαιώ­σα­με ότι ο μαγνή­της δεν μετα­δί­δει δεδο­μέ­να, ούτε επη­ρε­ά­ζει την ασφά­λεια, την ακε­ραιό­τη­τα και την από­δο­ση του σκά­φους», δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του Πεντα­γώ­νου Russ Goemaere, λέγο­ντας ότι όσα αερο­σκά­φη έχουν ήδη παρα­δο­θεί, θα συνε­χί­σουν να υπη­ρε­τούν κανονικά.

Ο ίδιος είπε ότι ήδη η «Lockheed Martin» έχει βρει άλλον προ­μη­θευ­τή για το συγκε­κρι­μέ­νο κομ­μά­τι, ενώ δεν απο­κά­λυ­ψε πόσα αερο­σκά­φη έχουν το κινε­ζι­κής κατα­σκευ­ής κομ­μά­τι και πόσα αερο­σκά­φη θα καθυ­στε­ρή­σουν να παρα­δο­θούν. Για το 2022, έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί η παρά­δο­ση 153 F‑35, ενώ μέχρι σήμε­ρα έχουν παρα­δο­θεί 88.

Συμ­πτω­μα­τι­κά η ανα­κοί­νω­ση έρχε­ται λίγο μετά την όξυν­ση των σχέ­σε­ων ΗΠΑ — Κίνας λόγω Ταϊβάν…

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο