Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Στασίδι» στα ΜΜΕ οι … αντισυστημικοί φασίστες

Νέες προκλητικές δηλώσεις Στίγκα για τον Κασιδιάρη που «δεν σκότωσε τον Φύσσα»

«Στα­σί­δι» έχουν πιά­σει οι «αντι­συ­στη­μι­κοί» φασί­στες στα ΜΜΕ, που τους βγά­ζουν μέρα παρά μέρα στον αέρα, τάχα για να τους «συστή­σουν», λες και ο λαός δεν τους ξέρει απ’ την καλή κι απ’ την ανάποδη.

Χτες ήταν η σει­ρά του Λιά­γκα να φιλο­ξε­νή­σει τον μπρο­στι­νό του Κασι­διά­ρη και πρό­ε­δρο του φασι­στο­μορ­φώ­μα­τος των «Σπαρ­τια­τών», Στί­γκα. «Δεν μπο­ρώ να πω ότι δεν έχει καλές ιδέ­ες ο Ηλί­ας Κασι­διά­ρης. Βέβαια, δεν συμ­φω­νώ σε όλα μαζί του, όπως συνέ­βαι­νε και με τον Κων­στα­ντί­νο Μητσο­τά­κη ή τον Γιώρ­γο Καρα­τζα­φέ­ρη», είπε ο Στί­γκας, ο οποί­ος υπο­στή­ρι­ξε ότι δεν έχει συνα­ντη­θεί με τον Ηλία Κασι­διά­ρη ούτε έχει μιλή­σει μαζί του, αλλά ότι… «ποτέ δεν ήμουν αγνώ­μων, όταν ένας άνθρω­πος μου έκα­νε καλό τον ευχα­ρι­στού­σα και ποτέ δεν τον ξεχνάω». Και μπο­ρεί «να μην ξέρει και να μην είδε» τον Κασι­διά­ρη, αλλά ξέρει ότι ο κατα­δι­κα­σμέ­νος ναζι­στής «δεν σκό­τω­σε τον Παύ­λο Φύσ­σα», όπως είπε προ­κλη­τι­κά, με το αμί­μη­το φασι­στο-επι­χεί­ρη­μα ότι δεν κρά­τα­γε το μαχαί­ρι, αλλά… διηύ­θυ­νε τη ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση. «Δεν σκό­τω­σαν κανέ­ναν άνθρω­πο, υπήρ­χαν άλλες κατα­στά­σεις. Εννοώ, ο Κασι­διά­ρης δεν σκό­τω­σε τον Φύσ­σα. Το πρω­τό­δι­κο δικα­στή­ριο είπε ότι διηύ­θυ­νε τη Χρυ­σή Αυγή, που σκό­τω­σε τον Φύσ­σα», είπε.

Στο μετα­ξύ σε άλλο σημείο έλε­γε πως «είμα­στε υπέρ της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης, αλλά είμα­στε ευρω­σκε­πτι­κι­στές, διό­τι αλλιώς ξεκί­νη­σε και τώρα κατα­λή­ξα­με η ΕΕ να είναι η Γερ­μα­νία. Δεν υπάρ­χει αλλη­λεγ­γύη, όπως έλε­γε η συν­θή­κη του Μάα­στριχτ για την οποία πανηγυρίζαμε»!

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο