Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στατιστική…

«Μα είναι ευρω­παϊ­κές Οδη­γί­ες και διε­θνείς συμβάσεις…».
Αυτή ήταν η μόνι­μη δικαιο­λο­γία των στε­λε­χών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, όταν παρα­μο­νές των πρό­σφα­των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών το ΚΚΕ ανα­δεί­κνυε την ταύ­τι­ση των πρώ­των με τα μισά νομο­σχέ­δια της ΝΔ και των δεύ­τε­ρων με το 70% των νομοσχεδίων.
Και, τώρα που γίνε­ται …ταμείο και για τη στά­ση τους στην Ευρω­βου­λή, απο­δει­κνύ­ε­ται ότι εκεί η ταύ­τι­ση είναι μεγα­λύ­τε­ρη, αφού από κοι­νού οι ευρω­βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ψηφί­ζουν μαζί με το …«σύστη­μα Μητσο­τά­κη» από το 70% έως το 90% των Οδη­γιών.

Πρώ­τα δηλα­δή ψηφί­ζουν τα αντι­λαϊ­κά μέτρα από κοι­νού στην Ευρω­βου­λή και μετά τα φέρ­νουν στη χώρα μας και τα κάνουν πιο «λια­νά» στο Κοι­νο­βού­λιο, όπου τα ξανα­ψη­φί­ζουν, με τη δικαιο­λο­γία ότι είναι «Οδη­γί­ες της ΕΕ»! Μόνος αντί­πα­λος το ΚΚΕ λοι­πόν και με κρι­τή­ριο τη «στα­τι­στι­κή της συναί­νε­σης» των άλλων κομ­μά­των. Αντί­πα­λός τους και εκεί που όλοι μαζί μαγει­ρεύ­ουν και ψηφί­ζουν τα αντι­λαϊ­κά μέτρα, αντί­πα­λος και στον δρό­μο, που μαζί με τους εργα­ζό­με­νους δίνει τη μάχη για την ανα­τρο­πή τους.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο