Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σταυρούπολη: Μαχητική συγκέντρωση και πορεία ενάντια στην δράση των φασιστικών αποβρασμάτων

Μαχη­τι­κή πορεία Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων, εργα­ζό­με­νων, μαθη­τών και γονέ­ων στους δρό­μους της Σταυ­ρού­πο­λης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Τετάρ­της ενά­ντια στην δρά­ση των φασι­στοει­δών, παρά την βροχόπτωση.

«Ούτε στα σχο­λεία, ούτε που­θε­νά, μπλό­κο στους φασί­στες σε κάθε γει­το­νιά», «Χρυ­σαυ­γή­τες ρου­φιά­νοι των αφε­ντι­κών, ξανά θα σας τσα­κί­σει η πάλη των λαών», είναι κάποια από τα συν­θή­μα­τα που ακούγονται.

Στην κεφα­λή της πορεί­ας βρί­σκε­ται το πανό της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών Θεσ­σα­λο­νί­κης, που ανα­γρά­φει: «Αίμα μαθη­τή… από χέρι φασί­στα; Ως εδώ! Έξω οι φασί­στες από τα σχολεία».

Μιλώ­ντας στην μαχη­τι­κή συγκέ­ντρω­ση — απά­ντη­ση στη δρά­ση των φασι­στοει­δών που έδω­σαν φοι­τη­τές, μαθη­τές εργα­ζό­με­νοι, γονείς και μαθη­τές, στην πλα­τεία Τερ­ψι­θέ­ας στην Σταυ­ρού­πο­λη, ο Αρι­στεί­δης Χαρα­λα­μπί­δης, μέλος της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών Θεσ­σα­λο­νί­κης, μετα­ξύ άλλων τόνι­σε: «Είχαν το θρά­σος να επι­τε­θούν σε συμ­μα­θη­τές μας, την ώρα του μαθή­μα­τος. Τους το ξεκα­θα­ρί­ζου­με. Δεν θα τους περά­σει. Θα μας βρουν μπρο­στά τους! Αν νομί­ζουν ότι θα φοβη­θού­με, είναι βαθιά γελασμένοι! 

Τίπο­τα, δεν μας στα­μα­τά! Τώρα στε­κό­μα­στε ποιο γεροί απέ­να­ντί τους! Γνω­ρί­ζου­με καλά το ρόλο αυτών των ομά­δων που βρί­σκο­νται απέ­να­ντι από εμάς, στη­ρί­ζο­ντας το ίσιο το σύστη­μα που τους χρη­σι­μο­ποιεί για να σπεί­ρει τον διχα­σμό, τον φόβο, το ρατσι­σμό και να μπει εμπό­διο στον οργα­νω­μέ­νο αγώ­να για ένα σχο­λείο καλύ­τε­ρο, για ένα σχο­λείο που μας μορ­φώ­νει και όχι να μας εξοντώνει.

Είστε η σαπί­λα όλου του ντου­νιά. Μπλό­κο στους φασί­στες σε κάθε γει­το­νιά».

syllalitirio stauroupoli 13 0

Ο Γιάν­νης Φιλιπ­πι­δης, μέλος του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου Μαθη­μα­τι­κού, στην ομι­λία του μετα­ξύ άλλων είπε: «Τα γεγο­νό­τα χθες και σήμε­ρα μας μόνο οργή μπο­ρούν να μας γεν­νή­σουν. Το γεγο­νός ότι για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη μέρα το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Σταυ­ρού­πο­λης γίνε­ται ορμη­τή­ριο περι­θω­ρια­κών, χου­λι­γκά­νων, φασι­στοει­δών οπλι­σμέ­νων με μαχαί­ρια ενα­ντί­ων μαθη­τών, φοι­τη­τών, γονέ­ων, εκπαι­δευ­τι­κών με ανο­χή πρώ­τα απ όλα από την διεύ­θυν­ση του σχο­λεί­ου, που φυγά­δευε αυτά τα απο­βρά­σμα­τα, την αστυ­νο­μία που ενώ γινό­ταν η συντο­νι­σμέ­νη επί­θε­ση αυτή ψέκα­ζε με χημι­κά τους φοι­τη­τές, τους γονείς και τους εκπαι­δευ­τι­κούς! Το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας που, χρειά­στη­κε να κιν­δυ­νεύ­σουν και να χτυ­πή­σουν μαθη­τές, φοι­τη­τές για να ζητή­σει εισαγ­γε­λι­κή παρέμ­βα­ση, χωρίς προ­φα­νώς να κατα­δι­κά­ζει τίποτα!

Τα συμπε­ρά­σμα­τα που βγαί­νουν είναι ότι η μάχη ενά­ντια στον φασι­σμό είναι διαρ­κής! Η μάχη δίνε­ται στα σωμα­τεία μας, στους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, στα 15μελή και στις γει­το­νιές μας!»

O Κυριά­κος Τσια­ού­σης, αντι­πρό­ε­δρος του ΣΕΤΕΠΕ, σημεί­ω­σε ότι «το οργα­νω­μέ­νο κίνη­μα, ξέρει πώς να απα­ντή­σει, ξέρει πώς να ξεβρω­μί­σει τις γει­το­νιές, τους χώρους δου­λειάς, τις σχο­λές και τα σχολεία».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο