Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σταυρούπολη: Νέα επίθεση φασιστοειδών στην αντιφασιστική συγκέντρωση (ΒΙΝΤΕΟ)

Νέα επί­θε­ση ομά­δας φασι­στοει­δών σημειώ­θη­κε πριν από λίγα λεπτά στην πλα­τεία Τερ­ψι­θέ­ας της Σταυ­ρού­πο­λης, όπου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί μεγά­λη αντι­φα­σι­στι­κή συγκεντρωση.

Σύμ­φω­να με τις μέχρι τώρα πλη­ρο­φο­ρί­ες ομά­δα κου­κου­λο­φό­ρων επι­τέ­θη­κε με πέτρες σε μέλη Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων, Συν­δι­κά­των, σε μαθη­τές και γονείς, που βρί­σκο­νταν πάνω στην πλα­τεία και στη συνέ­χεια τρά­πη­καν σε φυγή από την άμε­ση αντί­δρα­ση των συγκεντρωμένων.

Αξιο­ση­μεί­ω­τη είναι και πάλι η στά­ση της αστυ­νο­μί­ας η οποία επι­τέ­θη­κε με χει­ρο­βομ­βί­δες κρό­του λάμ­ψης και χημι­κά στους φοι­τη­τές, που επι­χεί­ρη­σαν να κυνη­γή­σουν τα φασιστοειδή…

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο