Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σταυρούπολη: Οπλοστάσιο με «ποικιλία» φονικών όπλων στα σπίτια των συλληφθέντων φασιστοειδών!

Σε νέες συλ­λή­ψεις φασι­στοει­δών, προ­χώ­ρη­σε χθες η Αστυ­νο­μία, καθώς δια­κρι­βώ­θη­κε η εμπλο­κή τους στην επί­θε­ση σε βάρος φοι­τη­τών το πρωί της Τρί­της 28 Σεπτέμ­βρη, έξω από ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης.

Μάλι­στα σε έρευ­νες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στα σπί­τια τους, εντο­πί­στη­κε ολό­κλη­ρο οπλο­στά­σιο, με «ποι­κι­λία» φονι­κών όπλων!

opla fastistoeidonΣυγκε­κρι­μέ­να, στις οικί­ες δύο ατό­μων 19 και 20 ετών, άρα εξω­σχο­λι­κών, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν 1 αερο­βό­λο πιστό­λι και 2 μαχαί­ρια, ενώ σε έρευ­να που έγι­νε σε οικία 15χρονου, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν 2 περί­στρο­φα αερί­ου και 6 φυσίγ­για 1 θήκη όπλου, 1 μαχαί­ρι και 1 σου­γιάς 1 κοντά­ρι, 1 ξύλι­νο μπα­στού­νι του μπέιζ­μπολ και μία κυνη­γε­τι­κή καρα­μπί­να και 17 φυσίγ­για κυνη­γε­τι­κού όπλου ιδιο­κτη­σί­ας του 54χρονου πατέ­ρα του, χωρίς να κατέ­χει την απαι­τού­με­νη άδεια.

Οι προ­α­να­φε­ρό­με­νοι συνε­λή­φθη­σαν για τα κατά περί­στα­ση αδι­κή­μα­τα της δια­τά­ρα­ξης κοι­νής ειρή­νης και παρά­βα­σης του Νόμου περί όπλων και με τις δικο­γρα­φί­ες που σχη­μα­τί­σθη­καν σε βάρος τους θα οδη­γη­θούν στον Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Θεσσαλονίκης.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο