Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σταύρος Κουγιουμτζής: 5+1 αξέχαστα τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε

Σαν σήμε­ρα, πριν 15 χρό­νια, στις 12 Μάρ­τη 2005, έφυ­γε από τη ζωή σε ηλι­κία 73 ετών ο θεσ­σα­λο­νι­κιός μου­σι­κο­συν­θέ­της Σταύ­ρος Κουγιουμτζής.

Μια από τις σεμνό­τε­ρες μορ­φές της ελλη­νι­κής μου­σι­κής, άνθρω­πους που εμφα­νί­ζο­νταν εξαι­ρε­τι­κά σπά­νια στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης και «μιλού­σε» μέσα από τις μελω­δί­ες του, ο Κου­γιουμ­τζής κατά­φε­ρε να σφρα­γί­σει με τα τρα­γού­δια του μια ολό­κλη­ρη εποχή.

Συνερ­γά­στη­κε με τρα­γου­δι­στές όπως οι Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας, Χάρις Αλε­ξί­ου, Γιάν­νης Καλα­τζής, Άννα Βίσ­ση και Γιάν­νης Πάριος, παί­ζο­ντας σημα­ντι­κό ρόλο στην ανά­δει­ξη πολ­λών εξ’ αυτών στα πρώ­τα βήμα­τα της καριέ­ρας τους. Η μου­σι­κή του «έσμι­ξε» με στί­χους γραμ­μέ­νους από σπου­δαί­ους ποι­η­τές και στι­χουρ­γούς, όπως οι Μάνος Ελευ­θε­ρί­ου, Κ. Βίρ­βος, Σώτια Τσώ­του, Λευ­τέ­ρης Παπα­δό­που­λος, Μ. Μπουρ­μπού­λης, Ντ. Χρι­στια­νό­που­λος, και Γ. Θέμελης.

Από το «θησαυ­ρο­φυ­λά­κιο» των τρα­γου­διών του Στ. Κου­γιουμ­τζή, επι­λέ­ξα­με και παρου­σιά­ζου­με 5+1 δια­χρο­νι­κά κομ­μά­τια τα οποία αγά­πη­σε ο λαός και έγι­ναν μεγά­λες επιτυχίες.

1. Να ‘τανε το ’21

Μου­σι­κή: Σταύ­ρος Κου­γιουμ­τζής. Στί­χοι: Σώτια Τσώ­του. Ερμη­νεία: Δημή­τρης Μητροπάνος.

2. Του κάτω κόσμου τα πουλιά

Μου­σι­κή: Σταύ­ρος Κου­γιουμ­τζής. Στί­χοι: Μάνος Ελευ­θε­ρί­ου. Ερμη­νεία: Γιώρ­γος Νταλάρας.

3. Ήταν πέντε, ήταν έξι

Μουσική/Στίχοι: Σταύ­ρος Κου­γιουμ­τζής. Ερμη­νεία: Γιώρ­γος Νταλάρας.

4. Ένας κόμπος η χαρά μου

Μουσική/Στίχοι: Σταύ­ρος Κου­γιουμ­τζής. Ερμη­νεία: Γιώρ­γος Νταλάρας.

5. Μη μου θυμώνεις μάτια μου

Μουσική/Στίχοι: Σταύ­ρος Κου­γιουμ­τζης. Μου­σι­κή: Γιώρ­γος Νταλάρας.

6. Στα χρόνια της υπομονής

Μου­σι­κή: Σταύ­ρος Κου­γιουμ­τζής. Στί­χοι: Μάνος Ελευ­θε­ρί­ου. Ερμη­νεία: Γ.Νταλάρας & Άννα Βίσση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο