Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σταύρος Ξαρχάκος: Το μόνο κόμμα που έχει τα κότσια να κάνει την υπέρβαση είναι το ΚΚΕ (ΒΙΝΤΕΟ)

«Ιστο­ρι­κή βρα­διά» χαρα­κτή­ρι­σε την απο­ψι­νή βρα­διά ο μονα­δι­κός συν­θέ­της Σταύ­ρος Ξαρ­χά­κος, ανε­βαί­νο­ντας στη σκη­νή για να διευ­θύ­νει τη μεγά­λη συναυλία.

«Ιστο­ρι­κή βρα­διά για­τί ποτέ στα πολι­τι­σμι­κά δρώ­με­να αυτής της χώρας δεν συνέ­βη αυτό το γεγο­νός που συμ­βαί­νει από­ψε εδώ. Ακό­μα και το Κάπα Κάπα Εψι­λον ξεπέ­ρα­σε τον χαρα­κτη­ρι­σμό της προ­ό­δου και μπή­κε στη σφαί­ρα της υπέρ­βα­σης. Μια υπέρ­βα­ση που χρειά­ζε­ται κότσια για να την κάνεις. Και το μόνο κόμ­μα που έχει κότσια όχι μόνο να την κάνει αλλά και να την υλο­ποι­ή­σει είναι το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο συν­θέ­της κατα­χει­ρο­κρο­τού­με­νος από χιλιά­δες κόσμου.

Ενώ ευχα­ρί­στη­σε «από τα βάθη της καρ­διάς» του τον Δ. Κου­τσού­μπα για την πρω­το­βου­λία, πριν παρου­σιά­σει στο κοι­νό την ορχή­στρα και τους καλλιτέχνες.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο