Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σταύρος Ξενίδης, σεμνός εργάτης του θεάτρου

Στις 2 Νοεμ­βρί­ου 2008 «έφυ­γε» από τη ζωή ο δημο­φι­λής ηθο­ποιός Σταύ­ρος Ξενί­δης. Ενας σεμνό­τα­τος, ευγε­νής, αθό­ρυ­βος «εργά­της» της υπο­κρι­τι­κής τέχνης. Κι όμως, λόγω της πενι­χρής σύντα­ξής του, στο τέλος της ζωής του «φιλο­ξε­νού­νταν» στο Γηρο­κο­μείο Αθη­νών, μαζί με την ομό­τε­χνη σύζυ­γό του — Μαρ­γα­ρί­τα Λαμπρινού.

Ο Σταύ­ρος Ξενί­δης γεν­νή­θη­κε στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη (1924). Μαθή­τευ­σε στη σχο­λή του «Θεά­τρου Τέχνης». Στις αρχές του 1944 πρω­τό­παι­ξε στο γκορ­κι­κό «Βυθό», σε σκη­νο­θε­σία Κάρο­λο Κουν. Τον ίδιο χρό­νο εγγρά­φε­ται στο ΣΕΗ, και το χει­μώ­να υπο­δύ­ε­ται τον Τρο­φί­μοφ, στον τσε­χο­φι­κό «Βυσ­σι­νό­κη­πο», σε σκη­νο­θε­σία Κουν. Το 1945 συνερ­γά­ζε­ται με το θία­σο της Κατε­ρί­νας. Το 1950 συμ­με­τέ­χει στο θία­σο του Αδα­μά­ντιου Λεμού και στη συνέ­χεια στο θία­σο του Κώστα Μου­σού­ρη, όπου εργά­στη­κε επί 25 χρό­νια, παί­ζο­ντας σε πλή­θος κλα­σι­κών και νεό­τε­ρων έργων του διε­θνούς ρεπερ­το­ρί­ου. Από το 1976 συνερ­γά­ζε­ται με τους θιά­σους Δημή­τρη Χορν, Νίκου Κούρ­κου­λου, κ.ά., έως το 1992 οπό­τε συντα­ξιο­δο­τή­θη­κε και αποσύρθηκε.

1

Ο Σταύ­ρος Ξενί­δης από το 1953 που πρω­τό­παι­ξε στον κινη­μα­το­γρά­φο, στην ται­νία «Το τρα­γού­δι του πόνου», είχε στο ενερ­γη­τι­κό του 70 ται­νί­ες, σχε­δόν πάντα σε δεύ­τε­ρους ρόλους και συνή­θως στο πλευ­ρό κωμι­κών ηθο­ποιών. Μερι­κοί από τους πιο γνω­στούς ρόλους του είναι στις ται­νί­ες: «Ο Ηλί­ας του 16ου» (1959), «Περά­στε την Πρώ­τη του Μηνός» (1965), «Το Κοροϊ­δα­κι της Δεσποι­νί­δος» (1960), «Ο Ρωμιός Έχει Φιλό­τι­μο» (1968), «Χρι­στί­να» (1960), «Η δε γυνή να φοβή­ται τον άνδρα» (1965), «Μοντέρ­να Στα­χτο­πού­τα» (1965), «Η Κόρη μου η Σοσια­λί­στρια» (1966), «Ο Στρίγ­γλος Που Έγι­νε Αρνά­κι» (1967) κ.ά.

Στο ενερ­γη­τι­κό του είχε πολ­λά θεα­τρι­κά έργα στο ραδιό­φω­νο και αρκε­τά σίριαλ, μετα­ξύ των οποί­ων οι «Ιστο­ρί­ες του αστυ­νό­μου Μπέ­κα», του Γιάν­νη Μαρ­ρή, που προ­βλή­θη­κε στην ΕΡΤ από το 1979, έπαι­ξε και στο σίριαλ «Ο συμ­βο­λαιο­γρά­φος». Από τις νεό­τε­ρες τηλε­ο­πτι­κές επι­τυ­χί­ες του ήταν το «Μυστι­κό του Άρη Μπον­σα­λέ­ντη», που προ­βλή­θη­κε από το Mega τη σεζόν 1990–1991. Στη δεκα­ε­τία του ’80 έπαι­ξε στο «Πάρ­κινγκ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο