Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στα γραφεία της Hellenic Train ολοκληρώθηκε η συγκλονιστική απεργιακή διαδήλωση

«Όχι άλλος πόνος, αίμα και νεκρούς, παλεύ­ου­με για μας, παλεύ­ου­με γι’ αυτούς»: Στα γρα­φεία της Hellenic Train ολο­κλη­ρώ­θη­κε η μεγά­λη απερ­για­κή διαδήλωση.

«Από την επό­με­νη μέρα της μεγα­λύ­τε­ρης σιδη­ρο­δρο­μι­κής τρα­γω­δί­ας ξεκί­νη­σε ένα νέο έγκλη­μα», σημεί­ω­σε, μιλώ­ντας έξω από τα γρα­φεία της εται­ρεί­ας ο Ηλί­ας Τρε­βλός, μέλος της Διοί­κη­σης της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Σιδη­ρο­δρο­μι­κών και της Διοί­κη­σης του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στην Hellenic Train, καταγ­γέλ­λο­ντας την προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης των αιτιών, τα κενά στην έρευ­να, την επι­χεί­ρη­ση να απο­σιω­πη­θούν πολι­τι­κές και ποι­νι­κές ευθύνες.

«Όσο κι αν προ­σπα­θή­σουν να κρύ­ψουν τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες, εμείς θα βρι­σκό­μα­στε εδώ για να τις ανα­δει­κνύ­ου­με», ξεκα­θά­ρι­σε ο Ηλ. Τρε­βλός. Έναν χρό­νο μετά, όπως εξή­γη­σε, η κατά­στα­ση γίνε­ται όλο και πιο επι­κίν­δυ­νη για εργα­ζό­με­νους και επι­βά­τες, καθώς το τρο­χαίο υλι­κό παρα­μέ­νει απαρ­χαιω­μέ­νο και ασυ­ντή­ρη­το, τα μέτρα ασφα­λεί­ας ανύ­παρ­κτα, το προ­σω­πι­κό ελλι­πές και ευέλικτο.

«Οι δημο­σιο­νο­μι­κές αντο­χές λένε δεν επι­τρέ­πουν κάτι περισ­σό­τε­ρο αυτή τη στιγ­μή», σχο­λί­α­σε καταγ­γέλ­λο­ντας την πολι­τι­κή που θεω­ρεί όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα κόστος. «Όσο αυτοί υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα κέρ­δη τους εμείς υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε τη ζωή μας», σημείωσε..

Σε συνέ­χεια και κλι­μά­κω­ση του αγώ­να κάλε­σε ο Παύ­λος Αλε­ξαν­δρά­κης, γραμ­μα­τέ­ας του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Αθή­νας, ξεχω­ρί­ζο­ντας τους απερ­για­κούς σταθ­μούς στις 17 Απρί­λη αλλά και την Πρωτομαγιά.

Πηγή: 902.gr

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο