Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στα «μαλακά» οι χρυσαυγίτες για την επίθεση στη «Φαβέλα» — Ο ένας για λίγο στη φυλακή ο άλλος… διακοπάρει!!!

Το Μει­κτό Ορκω­τό Εφε­τείο Πει­ραιά έκα­νε δεκτή τα ξημε­ρώ­μα­τα σήμε­ρα την πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέα Αικα­τε­ρί­νης Μπαρ­τζά­κλη και μετέ­τρε­ψε την κατη­γο­ρία σε βάρος των δύο πρώ­ην στε­λε­χών της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή Σωτ. Δεβε­λέ­κου και Ακ. Θεο­δώ­ρου, για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στο στέ­κι «Φαβέ­λα» στο Κερα­τσί­νι, από από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας (κακούρ­γη­μα) σε επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλά­βη (πλημ­μέ­λη­μα). Πρό­κει­ται για μια προ­κλη­τι­κή από­φα­ση που επί της ουσί­ας ρίχνει στα μαλα­κά τους ναζι­στές εγκληματίες.

Ο Σωτ. Δεβε­λέ­κος, από τα πρω­το­πα­λί­κα­ρα της ναζι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας, συνο­μι­λη­τής μετα­ξύ άλλων του Λαγού στη διάρ­κεια της δολο­φο­νι­κής επί­θε­σης στους κομ­μου­νι­στές και συν­δι­κα­λι­στές του ΠΑΜΕ, και ο Άκης Θεο­δώ­ρου, στέ­λε­χος της ΤΟ Πει­ραιά της ΧΑ, καθο­δη­γώ­ντας το Τάγ­μα εφό­δου της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης επι­τέ­θη­καν στο χώρο, τον Φλε­βά­ρη του 2018 με λοστά­ρια, σιδε­ρο­γρο­θιές και άλλα φονι­κά εξαρ­τή­μα­τα. Ουρ­λιά­ζο­ντας «Αίμα, τιμή, Χρυ­σή Αυγή» και «Θα σας κάψου­με» εισέ­βα­λαν στον χώρο απει­λώ­ντας, χτυ­πώ­ντας αδια­κρί­τως με λοστούς και σιδε­ρό­βερ­γες, σπά­ζο­ντας κεφά­λι και προ­κα­λώ­ντας εγκαύματα.

Το δικα­στή­ριο όμως έκρι­νε, υιο­θε­τώ­ντας την πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέ­ως, ότι ναι μεν με αυτά τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά έγι­νε η επί­θε­ση των χρυ­σαυ­γι­τών, αλλά ότι δεν ήθε­λαν να τους σκο­τώ­σουν, αλλά να τους τραυ­μα­τί­σουν (!)… Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στη διάρ­κεια της δολο­φο­νι­κής επί­θε­σης η συνή­γο­ρος Πολι­τι­κής Αγω­γής της οικο­γέ­νειας Φύσ­σα, Ελευ­θε­ρία Τομπα­τζό­γλου, υπέ­στη κρα­νιο­ε­γκε­φα­λι­κές κακώ­σεις από χτυ­πή­μα­τα με σιδε­ρο­λο­στό, ενώ άλλα νεα­ρά άτο­μα υπέ­στη­σαν εγκαύ­μα­τα από χτυ­πή­μα­τα με πυρσούς.

Το ότι τα μέλη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, η οποία συγκρο­τή­θη­κε ‑όπως έχει ήδη κρι­θεί από το δικα­στή­ριο- για να τελέ­σει κακουρ­γή­μα­τα και πλημ­με­λή­μα­τα, μετα­ξύ των οποί­ων και δολο­φο­νί­ες, έχουν ήδη κατα­δι­κα­στεί για τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα, για από­πει­ρες δολο­φο­νί­ας και για επι­θέ­σεις με παρό­μοια χαρα­κτη­ρι­στι­κά, όπως στο στέ­κι «Αντί­πνοια», είναι στοι­χεία που επί της ουσί­ας πετά­χτη­καν τελι­κά στον κάλα­θο των αχρή­στων από το δικαστήριο.

Επι­πλέ­ον να υπεν­θυ­μί­σου­με ότι όταν οι δύο χρυ­σαυ­γί­τες κλή­θη­καν να απο­λο­γη­θούν στον ανα­κρι­τή με κατη­γο­ρί­ες σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος (έξι από­πει­ρες ανθρω­πο­κτο­νί­ας), δεν εμφα­νί­στη­καν. Ο ανα­κρι­τής εξέ­δω­σε εντάλ­μα­τα σύλ­λη­ψης και ο Δεβε­λέ­κος συνε­λή­φθη τρεις μήνες αργό­τε­ρα, ενώ ο Θεο­δώ­ρου πρό­λα­βε να φύγει στη Σου­η­δία, χωρίς να έχει εκδο­θεί ευρω­παϊ­κό ένταλ­μα σύλ­λη­ψης μέχρι σήμε­ρα, με απο­τέ­λε­σμα οι συνή­γο­ροι υπο­στή­ρι­ξης του κατη­γο­ρη­τη­ρί­ου να ανα­μέ­νουν ακό­μα από τις αρμό­διες εισαγ­γε­λι­κές αρχές να πρά­ξουν τα δέο­ντα… Τελι­κά ο μεν Δεβε­λέ­κος κατα­δι­κά­στη­κε σε φυλά­κι­ση 3 χρό­νων και 6 μηνών, ο δε Θεο­δώ­ρου σε φυλά­κι­ση 5 χρό­νων και 9 μηνών, χωρίς ανα­στο­λή. Ο Δεβε­λέ­κος οδη­γή­θη­κε και πάλι στη φυλα­κή, ενώ ο Θεο­δώ­ρου κάνει …δια­κο­πές στη Στοκ­χόλ­μη σε γνω­στή δια­μο­νή.

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο