Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στα πρόθυρα της κατάρρευσης ο τραπεζικός κολοσσός Crédit Suisse

Τις καθη­συ­χα­στι­κές δια­βε­βαιώ­σεις δια­φό­ρων αστι­κών επι­τε­λεί­ων που εμφά­νι­σαν ως μεμο­νω­μέ­νο περι­στα­τι­κό την κατάρ­ρευ­ση της Silicon Valley Bank και μικρό­τε­ρων αμε­ρι­κα­νι­κών τρα­πε­ζών ήρθε να θρυμ­μα­τί­σει η περί­πτω­ση της ελβε­τι­κής Crédit Suisse, μιας από τις μεγα­λύ­τε­ρες τρά­πε­ζες παγκο­σμί­ως, η  οποία βρί­σκε­ται στο πρό­θυ­ρα της χρε­ο­κο­πί­ας, ανα­γκά­ζο­ντας σε εσπευ­σμέ­νη κρα­τι­κή παρέμ­βα­ση για τη διά­σω­σή της.

Οι ρυθ­μι­στι­κοί φορείς της Ελβε­τί­ας επε­νέ­βη­σαν προ­σφέ­ρο­ντας σωσί­βιο ρευ­στό­τη­τας δεκά­δων δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων στην Crédit Suisse, κίνη­ση άνευ προη­γου­μέ­νου από την ελβε­τι­κή κεντρι­κή τρά­πε­ζα, καθώς οι μετο­χές της τρά­πε­ζας κατα­κρη­μνί­στη­καν χθες Τετάρ­τη, φθά­νο­ντας να υπο­χω­ρούν ακό­μη και πάνω από 30% στο χρη­μα­τι­στή­ριο, προ­τού κλεί­σουν στο –24,24%.

Τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα, η Crédit Suisse ανα­κοί­νω­σε πως θα δανει­στεί ως και 50 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ελβε­τι­κά φρά­γκα (50,6 δισεκ. ευρώ) από την κεντρι­κή τράπεζα.

Όταν έκλει­σε χθες το χρη­μα­τι­στή­ριο, η τρά­πε­ζα είχε κεφα­λαιο­ποί­η­ση 6,7 δισεκ. ελβε­τι­κά φρά­γκα (6,8 δισεκ. ευρώ), ψίχου­λα για μια από τις 30 τρά­πε­ζες σε όλο τον κόσμο που θεω­ρού­νται συστη­μι­κά σημα­ντι­κές, ή αλλιώς πολύ μεγά­λες για να πτωχεύσουν.

Είναι η πρώ­τη φορά που ανα­κοι­νώ­νε­ται η χορή­γη­ση τόσο μεγά­λης ρευ­στό­τη­τας σε μεγά­λη τρά­πε­ζα, σε παγκό­σμια κλί­μα­κα, από την κρί­ση του 2008, ωστό­σο κεντρι­κές τρά­πε­ζες είχαν παρέμ­βει για να εγγυ­η­θούν πως οι χρη­μα­το­πι­στω­τι­κοί οργα­νι­σμοί θα άντε­χαν την πίε­ση κατά τη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας του νέου κορονοϊού.

Εντείνεται η ανησυχία

Η κατά­στα­ση της Crédit Suisse πυρο­δό­τη­σε ανη­συ­χία στους περι­βό­η­τους «επεν­δυ­τές» και στα άλλα κορά­κια του τρα­πε­ζι­κού κεφαλαίου.

Η ανη­συ­χία ξεπέ­ρα­σε τα σύνο­ρα της χώρας των Άλπε­ων, με το αμε­ρι­κα­νι­κό υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών να ανα­κοι­νώ­νει πως «παρα­κο­λου­θεί την κατά­στα­ση» και «βρί­σκε­ται σε επα­φή» με τις αρχές «διε­θνώς».

Στη Γαλ­λία, η πρω­θυ­πουρ­γός Ελι­ζα­μπέτ Μπορν κάλε­σε τις ελβε­τι­κές αρχές να επι­λύ­σουν τα προ­βλή­μα­τα της Crédit Suisse και έδω­σε εντο­λή στον υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών της να συζη­τή­σει με τον ομό­λο­γό του στη Βέρνη.

Η συγκε­κρι­μέ­νη τρά­πε­ζα, που ιδρύ­θη­κε το 1856, χαρα­κτη­ρί­ζε­ται πυλώ­νας του ελβε­τι­κού χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού τομέα, όμως αντι­με­τω­πί­ζει προ­βλή­μα­τα, με τους αστούς οικο­νο­μο­λό­γους να επι­κα­λού­νται ως αιτί­ες την χρε­ω­κο­πία της βρε­τα­νι­κής χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κής εται­ρεί­ας Greensill που βρι­σκό­ταν υπό την σκέ­πη της και τη σει­ρά σκαν­δά­λων που την έχουν φέρει σε δύσκο­λη θέση με απο­τέ­λε­σμα από τον Μάρ­τιο του 2021, η μετο­χή της Crédit Suisse να έχει απο­λέ­σει το 83% της αξί­ας της.

Ωστό­σο, η βαθύ­τε­ρη αιτία των εξε­λί­ξε­ων στο τρα­πε­ζι­κό σύστη­μα, που πλήτ­τε­ται από (μικρό­τε­ρες ή μεγα­λύ­τε­ρες) κρί­σεις την τελευ­ταία 15ετία, με ορό­ση­μο την κατάρ­ρευ­ση της Lehman Brothers το 2008, βρί­σκε­ται σε μία νομο­τέ­λεια του καπι­τα­λι­σμού, που γίνε­ται ολο­έ­να και πιο εμφα­νής τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες: Στην υπερ­συσ­σώ­ρευ­ση του κεφαλαίου.

Οι τρά­πε­ζες δανεί­ζο­νται χρή­μα­τα με τη μορ­φή των κατα­θέ­σε­ων και στη συνέ­χεια δανεί­ζουν αυτά τα χρή­μα­τα, τα επεν­δύ­ουν, με τη μορ­φή δανεί­ων που δίνουν, συμ­με­το­χών, αγο­ράς ομο­λό­γων κ.ά. Οταν οι επεν­δύ­σεις δεν απο­δί­δουν το ανα­με­νό­με­νο, συχνά αυτό πρω­το­εκ­δη­λώ­νε­ται στις τράπεζες.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα οι καταρ­ρεύ­σεις των τρα­πε­ζών είναι έκφρα­ση ενός πολύ μεγα­λύ­τε­ρου προ­βλή­μα­τος, συστη­μι­κού, που θα διο­γκώ­νε­ται όσο εξα­κο­λου­θούν να υφί­στα­νται η καπι­τα­λι­στι­κή ιδιο­κτη­σία και το κέρ­δος ως κίνη­τρο της παραγωγής.

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο