Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στα φράγκα τους

Καθώς η αλλη­λεγ­γύη των φοι­τη­τών στον Παλαι­στι­νια­κό λαό εξα­πλώ­νε­ται σε όλες τις ΗΠΑ, απο­κα­λύ­πτε­ται το αλη­θι­νό πρό­σω­πο των διά­ση­μων αμε­ρι­κα­νι­κών πανε­πι­στη­μί­ων, που προ­βάλ­λο­νται διε­θνώς ως «πρό­τυ­πα». Χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι η απά­ντη­ση που έδω­σε η Συμ­βου­λευ­τι­κή Επι­τρο­πή του Γέιλ στο αίτη­μα των φοι­τη­τών του ιδρύ­μα­τος να πάψει κάθε δοσο­λη­ψία με κατα­σκευα­στές όπλων που συνερ­γά­ζο­νται με το Ισρα­ήλ: Δεν παρα­βιά­ζε­ται «το όριο σοβα­ρού κοι­νω­νι­κού πλήγ­μα­τος», απο­φάν­θη­κε η Επι­τρο­πή! Για­τί; Επει­δή η κατα­σκευή όπλων «υπο­στη­ρί­ζει κοι­νω­νι­κά απα­ραί­τη­τες χρή­σεις, όπως η επι­βο­λή του νόμου και η εθνι­κή ασφά­λεια». Γι’ αυτό — κατέ­λη­ξε η Επι­τρο­πή — «δεν πλη­ρού­νται τα κρι­τή­ρια για απο-επέν­δυ­ση (divest)». Από την πλευ­ρά τους, βέβαια, είναι «στα φρά­γκα τους»… Αυτός είναι ο ρόλος των πανε­πι­στη­μί­ων στη σύγ­χρο­νη καπι­τα­λι­στι­κή αγο­ρά, όπου οι επι­χει­ρή­σεις χρη­μα­το­δο­τούν και ελέγ­χουν την έρευ­να, αξιο­ποιώ­ντας τα απο­τε­λέ­σμα­τά της για την κερ­δο­φο­ρία και για τα γενι­κό­τε­ρα συμ­φέ­ρο­ντά τους. Ανά­με­σα σ’ αυτούς που κάνουν τρε­λές μπίζ­νες με τα πανε­πι­στή­μια, είναι η βιο­μη­χα­νία της κατα­στο­λής και του πολέ­μου, που ενσω­μα­τώ­νει τα επι­τεύγ­μα­τα της έρευ­νας στην παρα­γω­γή νέων δολο­φο­νι­κών όπλων. Κάτι ξέρουν απ’ αυτά η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα κόμ­μα­τα του ευρω­α­τλα­ντι­σμού στη χώρα μας, που νομο­θε­τούν τη μεγα­λύ­τε­ρη σύν­δε­ση των πανε­πι­στη­μί­ων με τις επι­χει­ρή­σεις και ανοί­γουν τις πόρ­τες των ΑΕΙ στο ΝΑΤΟ να αλω­νί­ζει με τα προ­γράμ­μα­τά του.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο