Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στα χέρια της (ακρο)δεξιάς η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Η πρω­θυ­πουρ­γός της Σου­η­δί­ας Μαγκ­ντα­λέ­να Άντερ­σον παρα­δέ­χθη­κε σήμε­ρα την ήττα της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας και τη νίκη του συνα­σπι­σμού της δεξιάς και της άκρας δεξιάς στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, αφού σχε­δόν ολο­κλη­ρώ­θη­κε η κατα­μέ­τρη­ση των ψήφων.

Κατά συνέ­πεια η επι­κε­φα­λής των σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών ανα­κοί­νω­σε στη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου την παραί­τη­σή της, την οποία θα υπο­βά­λει επι­σή­μως αύριο, Πέμπτη.

Ο συνα­σπι­σμός, που απο­τε­λεί­ται από τρία κόμ­μα­τα της δεξιάς και το ακρο­δε­ξιό κόμ­μα «Δημο­κρά­τες της Σου­η­δί­ας» (SD), έχει «μια πλειο­ψη­φία μικρή, αλλά ωστό­σο πλειο­ψη­φία», δήλω­σε στη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου.

«Θα ζητή­σω συνε­πώς αύριο (Πέμ­πτη) να παραι­τη­θώ από τα καθή­κο­ντά μου ως πρω­θυ­πουρ­γού και η ευθύ­νη για τη συνέ­χεια θα ανα­τε­θεί στον πρό­ε­δρο του κοι­νο­βου­λί­ου», πρόσθεσε.

Σύμ­φω­να με τα σχε­δόν τελι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα με κατα­με­τρη­μέ­νες τις ψήφους από περισ­σό­τε­ρα από το 99% των εκλο­γι­κών τμη­μά­των, ο συνα­σπι­σμός δεξιάς/άκρας δεξιάς με επι­κε­φα­λής τον συντη­ρη­τι­κό Ουλφ Κρί­στερ­σον λαμ­βά­νει 176 έδρες, ένα­ντι 173 για το συνα­σπι­σμό της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας με επι­κε­φα­λής την Άντερ­σον. «Μεγά­λος νικη­τής» των εκλο­γών και «ρυθ­μι­στής» στον σχη­μα­τι­σμό κυβέρ­νη­σης θεω­ρού­νται οι εθνι­κι­στές — ευρω­σκε­πτι­κι­στές «Σου­η­δοί Δημοκράτες».

Το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών της Κυρια­κής ήταν σε τέτοιο βαθ­μό αμφίρ­ρο­πο ώστε για να επι­βε­βαιω­θούν τα πλή­ρη απο­τε­λέ­σμα­τα χρειά­στη­κε να κατα­με­τρη­θούν σήμε­ρα και οι μερι­κές δεκά­δες χιλιά­δες ψήφοι που έλειπαν.

Από­ψε γύρω στις 19:45 τοπι­κή ώρα (20:45 ώρα Ελλά­δας) απέ­με­ναν να κατα­με­τρη­θούν μόνο οι ψήφοι μερι­κών τμημάτων.

Οι εκλο­γές αυτές σημα­το­δο­τούν ένα ορό­ση­μο για τη σου­η­δι­κή πολι­τι­κή, καθώς οι Σου­η­δοί Δημο­κρά­τες, οι οποί­οι τάσ­σο­νται ενα­ντί­ον των μετα­να­στών και είχαν απο­μο­νω­θεί από όλα τα μεγά­λα κόμ­μα­τα όταν μπή­καν για πρώ­τη φορά στο κοι­νο­βού­λιο το 2010, βρί­σκο­νται τώρα ρυθ­μι­στές στην κυβερ­νη­τι­κή πολιτική.

Οι Σου­η­δοί Δημο­κρά­τες φαί­νε­ται να κερ­δί­ζουν το 20,6% των ψήφων, ξεπερ­νώ­ντας τους Μετριο­πα­θείς που συγκε­ντρώ­νουν 19,1% και καθι­στά­με­νοι το μεγα­λύ­τε­ρο κόμ­μα της δεξιάς.

Μολο­νό­τι το κόμ­μα του Κρί­στερ­σον είναι μικρό­τε­ρο, ο αρχη­γός των Σου­η­δών Δημο­κρα­τών Τζί­μι Άκε­σον δεν μπο­ρεί να συγκε­ντρώ­σει ευρεία υπο­στή­ρι­ξη από τη δεξιά για να ανα­λά­βει αυτός την πρωθυπουργία.

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο