Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στα χνάρια του ΔΣΕ

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος //

Λόγω της ημέ­ρας και της χτε­σι­νής επε­τεί­ου της τελευ­ταί­ας μάχης στο Γράμ­μο, το Ατέ­χνως φιλο­ξε­νεί και παρου­σιά­ζει σήμε­ρα το φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό που μας παρα­χώ­ρη­σαν ευγε­νι­κά κάποιοι φίλοι και σύντρο­φοι που βρέ­θη­καν πρό­σφα­τα σε αυτά τα μέρη, βαδί­ζο­ντας στα χνά­ρια του ΔΣΕ και των ηρω­ι­κών μαχη­τών του.

grammos (1)

 

Το μνη­μείο του κόμ­μα­τος για το Δημο­κρα­τι­κό Στρατό.

grammos (2)

Μια επι­γρα­φή-πλα­κέ­τα στα 50χρονα από την ίδρυ­ση του ΔΣΕ

grammos (5)

Η αντί­θε­ση με τη σκω­ρο­φα­γω­μέ­νη σημαία στο μνη­μείο του εθνι­κού στρα­τού και τα σκου­ρια­σμέ­να ιδα­νι­κά που καλού­νταν να υπε­ρα­σπι­στούν οι στρα­τιώ­τες του.

grammos (10)

Τρία κόκ­κι­να γράμ­μα­τα έχουν αφή­σει το χνά­ρι τους στον τόπο της μάχης

grammos (3)

Κάθε καλύ­βα, κάθε ρεματιά…

grammos (9)

Ακό­μα και σαν γκρά­φι­τι στους τοίχους

grammos (8)

Σε τού­τα δω τα “μάρ­μα­ρα” κακιά σκου­ριά δεν πιάνει…

grammos (18)

Τα υπο­λείμ­μα­τα ενός βλή­μα­τος από κάποια μάχη

grammos (11)

Η σκαμ­μέ­νη πέτρα μένει ως μάρ­τυ­ρας των γεγονότων

grammos (15)

Οι αμε­ρι­κά­νι­κες βόμ­βες ξερ­νού­σαν το θάνα­το και έσβη­σαν από το χάρ­τη ολό­κλη­ρες πλαγιές

grammos (16)

Και δεν άφη­ναν πίσω τους κανέ­να σημείο ζωής, ακό­μα και ύστε­ρα από χρόνια

grammos (13)

Η αντί­θε­ση ανά­με­σα στις πλα­γιές ακό­μα και του ίδιου υψώ­μα­τος είναι χτυ­πη­τή κι εντυπωσιακή

grammos (12)

Ήρω­ες, άπαρ­τα βου­νά...

grammos (6)

Μία υπό­σχε­ση. Να συνε­χί­σου­με τον αγώ­να τους.

Θα νική­σου­με

Υγ: μπο­ρεί­τε επί­σης να δια­βά­σε­τε σχε­τι­κά και ένα αφιέ­ρω­μα του Ριζο­σπά­στη στο βιβλίο “στα βήμα­τα του Δημο­κρα­τι­κού Στρατού”.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο