Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στα ύψη η «ευελιξία» και η κινητικότητα

Τη στα­θε­ρο­ποί­η­ση της «ευε­λι­ξί­ας» στην αγο­ρά εργα­σί­ας σε υψη­λά ποσο­στά επι­βε­βαιώ­νουν για έναν ακό­μα μήνα τα στοι­χεία του συστή­μα­τος «Εργά­νη».

Σύμ­φω­να με αυτά, τον περα­σμέ­νο Νοέμ­βρη στις νέες συμ­βά­σεις εργα­σί­ας μόνο το 42,42% ήταν με πλή­ρη απα­σχό­λη­ση, ενώ οι υπό­λοι­πες ήταν με μερι­κή απα­σχό­λη­ση (44,63%) και εκ περι­τρο­πής εργα­σία (12,95%).

Τον ίδιο μήνα χάθη­καν 30.559 θέσεις εργα­σί­ας, καθώς έγι­ναν 208.583 προ­σλή­ψεις και 239.142 απολύσεις.

Συνο­λι­κά, το 11μηνο Γενά­ρη — Νοέμ­βρη 2019 στις νέες συμ­βά­σεις εργα­σί­ας μόνο το 45,3% ήταν με πλή­ρη απα­σχό­λη­ση, το 42,48% ήταν με μερι­κή και το 12,22% με εκ περι­τρο­πής εργα­σία. Να σημειω­θεί επί­σης ότι ένα μεγά­λο μέρος των συμ­βά­σε­ων εργα­σί­ας με πλή­ρη απα­σχό­λη­ση είναι ορι­σμέ­νου χρό­νου, έχουν δηλα­δή ημε­ρο­μη­νία λήξης.

Η τερά­στια «κινη­τι­κό­τη­τα» και προ­σω­ρι­νό­τη­τα στην αγο­ρά εργα­σί­ας απο­τυ­πώ­νε­ται επί­σης στο γεγο­νός ότι το ίδιο 11μηνο έγι­ναν 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια απο­λύ­σεις, ενώ οι προ­σλή­ψεις ανήλ­θαν σε 2,63 εκατομμύρια!

Αυτή τη δρα­μα­τι­κή κατά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί στην αγο­ρά εργα­σί­ας, με το αντερ­γα­τι­κό οπλο­στά­σιο που έχουν δια­σφα­λί­σει στο κεφά­λαιο όλες οι κυβερ­νή­σεις του, εκθειά­ζει με δηλώ­σεις του ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας Γ. Βρού­τσης, ο οποί­ος, ακο­λου­θώ­ντας τις συντα­γές των προ­κα­τό­χων του από τον ΣΥΡΙΖΑ, σε δήλω­σή του κάνει λόγο για «τάση αύξη­σης της απα­σχό­λη­σης που παρου­σιά­ζει στα­θε­ρή ανο­δι­κή πορεία από το 2013» και πως «οι επερ­χό­με­νες μεταρ­ρυθ­μί­σεις στο φορο­λο­γι­κό και το ασφα­λι­στι­κό ανα­μέ­νε­ται να ισχυ­ρο­ποι­ή­σουν περαι­τέ­ρω τις συν­θή­κες ανά­πτυ­ξης της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας, μέσα από τη στή­ρι­ξη της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, της επεν­δυ­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας και της μεσαί­ας τάξης»!

Ομο­λο­γεί δηλα­δή ότι η «στή­ρι­ξη της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας» είναι άμε­σα συν­δε­δε­μέ­νη με την έντα­ση της αντι­λαϊ­κής φορο­λη­στεί­ας, όπως και με την κλι­μά­κω­ση της αντια­σφα­λι­στι­κής επί­θε­σης μέσα από το «νέο Ασφα­λι­στι­κό» που προ­ω­θεί η κυβέρνηση.

◾   ΕΡΓΑΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019


Όλα τα στοιχεία / μήνα |> εδώ  <|

|> Ανά­λυ­ση — Στα­τι­στι­κά στοι­χεία Ροών Μισθω­τής Απα­σχό­λη­σης Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ <|

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο