Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στα ύψη οι διασωληνωμένοι — Σταθερά πολύ υψηλά νέες εισαγωγές και θάνατοι

Σε 3.067 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού στη χώρα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση του ΕΟΔΥ.

Κατά το ίδιο διά­στη­μα, κατε­γρά­φη­σαν 91 θάνα­τοι, με τον αριθ­μό των νεκρών από την εμφά­νι­ση της παν­δη­μί­ας να φτά­νει τους 9.330.

Παράλ­λη­λα, σε 824 ανέρ­χο­νται οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ασθε­νείς στις Μονά­δες Εντα­τι­κής Θεραπείας.

Οι εισαγωγές2 νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας είναι 547 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +3.99%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 514 ασθε­νείς. Η διά­με­ση ηλι­κία των κρου­σμά­των είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διά­με­ση ηλι­κία των θανό­ντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Το τελευ­ταίο 24ωρο διε­νερ­γή­θη­καν 65.209 τεστ (PCR και rapid) και η θετι­κό­τη­τα ανήλ­θε στο 4,7% (5,89% χθες)

Ο «χάρτης» των κρουσμάτων

krousmata 16 4

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο