Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στα ύψη τα κρούσματα — Ρεκόρ θανάτων για αυτή τη χρονιά — Αμείωτες οι διασωληνώσεις

Σε 4.309 ανήλ­θαν τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, σήμε­ρα Τρί­τη 6 Απρι­λί­ου, επί 75.182 τεστ (24.543 μορια­κών και 50.639 rapid), με τη θετι­κό­τη­τα να φτά­νει το 5,7%. Πρό­κει­ται για τον δεύ­τε­ρο μεγα­λύ­τε­ρο αριθ­μό κρου­σμά­των στη χώρα από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας, με τον αριθ­μό των τεστ να συνι­στά ρεκόρ. Αξί­ζει να σημειω­θεί πως ο μέσος όρος του επταη­μέ­ρου είναι 49.032 δειγ­μα­το­λη­πτι­κοί έλεγχοι.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Δημό­σιας Υγεί­ας (ΕΟΔΥ), το τελευ­ταίο 24ωρο κατε­γρά­φη­σαν 79 θάνα­τοι, ενώ δια­σω­λη­νω­μέ­νοι νοση­λεύ­ο­νται 751 ασθε­νείς – αριθ­μός κοντά στο υψη­λό των 759 δια­σω­λη­μέ­νων που κατε­γρά­φη χθες, Δευτέρα.

Από την έναρ­ξη της επι­δη­μί­ας έχουν κατα­γρα­φεί συνο­λι­κά 8.532 θάνα­τοι στην Ελλά­δα, με το 95,7% να έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω. Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των στη χώρα από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας ανέρ­χε­ται σε 281.570 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +1.6%), εκ των οποί­ων 51,4% άνδρες.

Ως προς τους 751 δια­σω­λη­νω­μέ­νους, το 64,6% είναι άνδρες και η διά­με­ση ηλι­κία τους είναι τα 68 έτη. Το 84% έχει υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή/και ηλι­κία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της παν­δη­μί­ας έχουν εξέλ­θει από τις ΜΕΘ 1.788 ασθενείς.

Οι εισα­γω­γές νέων ασθε­νών Covid-19 στα νοσο­κο­μεία της επι­κρά­τειας ήταν τη Δευ­τέ­ρα 526 (ημε­ρή­σια μετα­βο­λή +20,09%). Ο μέσος όρος εισα­γω­γών του επταη­μέ­ρου είναι 511 ασθενείς.

Τα εξι­τή­ρια λόγω ίασης ανήλ­θαν τη Δευ­τέ­ρα σε 382, ενώ την ίδια ημέ­ρα η κάλυ­ψη των κλι­νών ΜΕΘ Covid ανερ­χό­ταν σε 84,43%, ενώ η κάλυ­ψη των απλών κλι­νών Covid σε 58,77%.

ilikiaki katanomi krousmaton

Γεωγραφική κατανομή

Από το σύνο­λο των 4.309 νέων κρου­σμά­των του ιού στη χώρα, 33 είναι εισα­γό­με­να εκ των οποί­ων 30 εντο­πί­στη­καν κατό­πιν ελέγ­χων στις πύλες εισό­δου της χώρας. Η κατα­νο­μή των 4.276 νέων εγχώ­ριων κρου­σμά­των ανά Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα παρου­σιά­ζε­ται στον παρα­κά­τω πίνακα:

Εκ των νέων κρου­σμά­των, στην Αττι­κή εντο­πί­στη­καν 1.883, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη 622, ενώ στην Αχα­ΐα 135.

Η γεω­γρα­φι­κή κατα­νο­μή στις περι­φε­ρεια­κές ενό­τη­τες Αττικής:

269 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ανα­το­λι­κής Αττικής
208 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
289 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Δυτι­κού Τομέα Αθηνών
144 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Δυτι­κής Αττικής
486 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κεντρι­κού Τομέα Αθηνών
176 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Νοτί­ου Τομέα Αθηνών
296 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πειραιώς
15 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Νήσων

Η κατα­νο­μή στην υπό­λοι­πη χώρα:

622 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
38 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
13 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αργολίδας
23 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αρκαδίας
2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Άρτας
135 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αχαΐας
65 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Βοιωτίας
17 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Γρεβενών
29 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Δράμας
43 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Έβρου
42 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Εύβοιας
5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ευρυτανίας
10 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ζακύνθου
46 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ηλείας
34 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ημαθίας
86 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ηρακλείου
4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θάσου
8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θήρας
1 κρού­σμα στην Π.Ε. Ιθάκης
46 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ιωαννίνων
45 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καβάλας
26 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καλύμνου
46 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καρδίτσας
1 κρού­σμα στην Π.Ε. Καρπάθου
24 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καστοριάς
10 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κέρκυρας
5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κεφαλληνίας
36 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Κιλκίς
98 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κοζάνης
32 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κορινθίας
30 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κω
12 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λακωνίας
108 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λάρισας
15 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λασιθίου
11 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λέσβου
2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Λευκάδας
40 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μαγνησίας
13 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μεσσηνίας
4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μήλου
1 κρού­σμα στην Π.Ε. Μυκόνου
5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Νάξου
14 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ξάνθης
90 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πέλλας
21 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πιερίας
3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πρέβεζας
19 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ρεθύμνου
32 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ροδόπης
17 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ρόδου
9 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σάμου
55 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Σερρών
29 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Τρικάλων
34 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
14 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φλώρινας
9 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φωκίδας
36 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χαλκιδικής
22 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χανίων
12 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χίου
1 κρού­σμα στο Άγιο Όρος
140 κρού­σμα­τα υπό διερεύνηση.

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο