Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στείλαμε τα νιάτα μας και επέστρεψαν φέρετρα!

Κρίκος στην αλυσίδα της ένταξης της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας, στα πολεμικά μέτωπα, όπου επιχειρούν τα μονοπωλιακά συμφέροντα.

Γνώ­ρι­μη πολι­τι­κή από τότε που Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος, με προ­τρο­πή των Γάλ­λων, απο­στέλ­λει εκστρα­τευ­τι­κό σώμα, με 23.551 στρα­τιώ­τες στη μεσημ­βρι­νή Ρωσία (σημε­ρι­νή Ουκρα­νία) στις αρχές του 1919, για να κατα­πνί­ξουν την επα­νά­στα­ση των Μπολσεβίκων.

💀 Το τίμημα για τη χώρα μας ήταν 398 νεκροί και 657 τραυματίες. 

Αλή­θεια ποιων συμ­φέ­ρο­ντα εξυ­πη­ρε­τού­σε αυτή η απο­στο­λή, αν δεν ήταν να πνί­ξουν στην γέν­να το πρώ­το εργα­τι­κό κρά­τος στον κόσμο;
Την Πρω­το­μα­γιά του 1919 ο Ναύ­αρ­χος Μαυ­ρου­δής δια­βά­ζει το τηλε­γρά­φη­μα του Ελ Βενι­ζέ­λου στη συνε­δρί­α­ση των δημο­γε­ρό­ντων στην εκκλη­σία της Αγί­ας Φωτει­νής Μητρό­πο­λη της Σμύρ­νης: «… Η Ελλάς εκλή­θη υπό του Συνε­δρί­ου της Ειρή­νης να κατα­λά­βη τη Σμύρ­νην ίνα ασφα­λί­ση την τάξιν…» 

Να ποια ήταν τα απο­τε­λέ­σμα­τα της ασφά­λειας και της τάξης, της Μικρα­σια­τι­κής εκστρα­τεί­ας: Ενά­μι­σι εκα­τομ­μύ­ριο (1.500.000) πρό­σφυ­γες από ένα πεδίο μάχης, στο οποίο έχα­σαν τη ζωή τους περί­που 600.000 άνθρω­ποι και στο οποίο ο ελλη­νι­κός στρα­τός μέτρη­σε 24.200 φαντά­ρους νεκρούς, 49.000 «τραυ­μα­τί­ες και απο­βιώ­σα­ντες» και 18.000 αγνοούμενους.

✔️  Στις 25 Ιου­νί­ου συμπλη­ρώ­νο­νται 70 χρό­νια από την κήρυ­ξη του Πολέ­μου της Κορέας.
Η Ελλά­δα στέλ­νει 1.000 στρα­τιώ­τες, ένα σμή­νος αερο­πο­ρί­ας από 67 άτο­μα, με 7 αερο­σκά­φη C‑47 Ντακότα.

💀 Στον πόλεμο αυτό, η Ελλάδα μέτρησε 182 νεκρούς και 610 τραυματίες. 

Οι ΗΠΑ και ο ΟΗΕ απο­φά­σι­σαν άμε­σα την απο­στο­λή στρα­τευ­μά­των, στο πλευ­ρό της Νότιας Κορέ­ας, προ­κει­μέ­νου να κατα­στεί­λουν τους κομ­μου­νι­στές. Η αστι­κή τάξη της Ελλά­δας απο­φά­σι­σε την απο­στο­λή εκστρα­τευ­τι­κού σώμα­τος, στο πλευ­ρό των ΗΠΑ.

Τότε το ΚΚΕ στις 15 Σεπτέμ­βρη από το Ραδιο­φω­νι­κό Σταθ­μό «Ελεύ­θε­ρη Ελλά­δα» σημείωνε:

«Η απο­στο­λή ελλη­νι­κών στρα­τευ­μά­των στην Κορέα μπλέ­κει ουσια­στι­κά την Ελλά­δα στον και­νούρ­γιο πόλε­μο και απο­τε­λεί την αρχή της νέας σφα­γής των παι­διών του λαού μας. (…) Το ΚΚΕ είναι απο­φα­σι­στι­κά ενά­ντια σ’ αυτή τη νέα τυχο­διω­κτι­κή πολε­μι­κή περι­πέ­τεια. Ενά­ντια της πρέ­πει να ξεση­κω­θεί και όλος ο λαός.
Αν δε χαλά­σου­με σήμε­ρα τα σχέ­δια αυτά, αύριο όλο το λαό θα το στεί­λουν στη σφα­γή» (σ.σ. Τα στοι­χεία έχουν αντλη­θεί από το Αρχείο του ΚΚΕ).

Από τότε μεσο­λά­βη­σαν πολ­λά, αλλά ένα παρα­μέ­νει κυρί­αρ­χο ως και σήμερα.

Όλες οι Ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις, είτε λέγο­νταν ΕΡΕ, Λαϊ­κό Κόμ­μα, ΝΔ, Ένω­ση Κέντρου, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι συντε­ταγ­μέ­νες και απο­φα­σι­σμέ­νες να υπη­ρε­τή­σουν τα σχέ­δια της αστι­κής τάξης όπου γης.

Έτσι, επί­λε­κτα σώμα­τα των Ενό­πλων Δυνά­με­ων της χώρας μας συμ­με­τέ­χουν σε απο­στο­λές του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ σε πάνω από 18 κρά­τη, ενώ εκα­το­ντά­δες είναι οι συμ­με­το­χές σε ασκή­σεις παντός τύπου. 

Οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις διευ­κο­λύ­νουν, υπο­στη­ρί­ζουν και συμ­με­τέ­χουν, σχε­δόν σε όλες της πολε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις από την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, την Αφρι­κή, τη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Ευρώ­πη και τον Καύκασο.

Στις μέρες μας, με κυβέρ­νη­ση ΝΔ και προ­ε­τοι­μα­σία ΣΥΡΙΖΑ, υπο­γρά­φε­ται η νέα συμ­φω­νία για τις βάσεις, μετα­τρέ­πο­ντας τη χώρα σε ορμη­τή­ριο επι­δρο­μών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Η επί­σκε­ψη Μητσο­τά­κη στις ΗΠΑ έφε­ρε την αγο­ρά των Αμε­ρι­κά­νι­κων και Γαλ­λι­κών φρε­γα­τών, αλλά και των F-35, οι οποί­ες πρα­κτι­κά είναι μέρος του επι­θε­τι­κού σχε­δια­σμού του ΝΑΤΟ, αφο­ρούν κυρί­ως στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις σε ανοι­κτές θάλασ­σες και μεγά­λου βελη­νε­κούς πτή­σε­ων των αερο­σκα­φών F‑35.

Σαν να μην έφτα­ναν αυτά, σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα υπάρ­χει ενδε­χό­με­νο ανά­πτυ­ξης στοι­χεί­ων ελλη­νι­κών αντια­ε­ρο­πο­ρι­κών πυραύ­λων Patriot της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας στη Σαου­δι­κή Αρα­βία, για προ­στα­σία ευαί­σθη­των στό­χων. «Επι­φυ­λα­κτι­κή» είναι η ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας για την απο­στο­λή ελλη­νι­κών Patriot στη Σαου­δι­κή Αρα­βία, το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών έχει ταχθεί υπέρ της απο­στο­λής των Patriot που ζητούν οι Σαου­δά­ρα­βες, με εντο­λή των ΗΠΑ, προ­κει­μέ­νου ‑λένε- να δημιουρ­γή­σουν μια «πολυ­ε­θνι­κή αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή ασπί­δα», η οποία θα προ­στα­τεύ­ει τις ενερ­γεια­κές εγκα­τα­στά­σεις της χώρας. Το ΓΕΕΘΑ και το ΓΕΑ τάχθη­καν υπέρ.

Συνε­χί­ζο­ντας το γαϊ­τα­νά­κι των στρα­τιω­τι­κών απο­στο­λών, έρχε­ται η πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ δια μέσου του ΥΠΕΞ κ. Ν. Δέν­δια: «Η Ελλά­δα είναι έτοι­μη να βοη­θή­σει την επό­με­νη ημέ­ρα στη Λιβύη, είτε με συμ­με­το­χή στις δυνά­μεις εκεί­νες οι οποί­ες χρειά­ζο­νται για να υπάρ­ξει η ανα­κω­χή, είτε με τη συμ­με­το­χή ελλη­νι­κών δυνά­με­ων στην ευρω­παϊ­κή επι­χεί­ρη­ση επι­βο­λής του εμπάρ­γκο των όπλων και της μετα­φο­ράς μισθο­φό­ρων στη Λιβύη», η οποία πρα­κτι­κά, συνι­στά κλι­μά­κω­ση της εμπλο­κής της χώρας μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και αντα­γω­νι­σμούς, από την οποία κανέ­να όφε­λος δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει για τον ελλη­νι­κό λαό και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας.

Άλλω­στε, σε όλους είναι γνω­στό, ότι οι σχέ­σεις με δυνά­μεις τύπου Χάφταρ, είναι μπλεγ­μέ­νες στα σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών και παζα­ρεύ­ουν ταυ­τό­χρο­να με πολ­λά μέρη και δεν μπο­ρούν να απο­τε­λέ­σουν εγγυ­η­τές της ειρή­νης και της ασφά­λειας υπέρ των λαών, αλλά και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της Ελλάδας.

Βέβαια δεν θα περι­μέ­να­με κάτι δια­φο­ρε­τι­κό από τη στά­ση του ΣΥΡΙΖΑ ως προς το θετι­κόν της επί­σκε­ψης Χάφταρ και δεν θα μπο­ρού­σε να ήταν αλλιώς, μιας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απέ­χει από το σάπιο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα που γεν­νά τη βαρ­βα­ρό­τη­τα και τους πολέμους.

Γρά­φει ο Αερο­πε­ζο­ναύ­της

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο