Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην Αβάνα η 22η Διεθνής Συνάντηση των Κομμουνιστικών κι Εργατικών Κομμάτων

Στην Αβά­να της Κού­βας, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί δια ζώσης η 22η Διε­θνής Συνά­ντη­ση των Κομ­μου­νι­στι­κών κι Εργα­τι­κών Κομ­μά­των (ΔΣΚΕΚ) στο διά­στη­μα από 27 έως και 29 Οκτώ­βρη 2022.

Αυτό απο­φά­σι­σε στις 5 Μάρ­τη σε συνε­δρί­α­σή της η Ομά­δα Εργα­σί­ας των ΔΣΚΕΚ, που συνε­δρί­α­σε στη Λισα­βό­να, απο­δε­χό­με­νη τη σχε­τι­κή πρό­τα­ση του ΚΚ Κού­βας, που θα ανα­λά­βει να την φιλοξενήσει.

Το θέμα της 22ης ΔΣΚΕΚ έχει ως εξής: «Αλλη­λεγ­γύη με την Κού­βα και όλους τους λαούς που αγω­νί­ζο­νται. Ενω­μέ­νοι είμα­στε δυνα­τό­τε­ροι στην αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πάλη, μαζί με κοι­νω­νι­κά και λαϊ­κά κινή­μα­τα, αντι­με­τω­πί­ζου­με τον καπι­τα­λι­σμό και τις πολι­τι­κές του, την απει­λή του φασι­σμού και του πολέ­μου. Για την υπε­ρά­σπι­ση της ειρή­νης, του περι­βάλ­λο­ντος, των εργα­τι­κών δικαιω­μά­των, της αλλη­λεγ­γύ­ης και του σοσιαλισμού».

Στη συνε­δρί­α­ση συμ­με­τεί­χε αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, απο­τε­λού­με­νη από τους Ελι­σαίο Βαγε­νά, μέλος της ΚΕ και Υπεύ­θυ­νο του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του Κόμ­μα­τος και τον Λευ­τέ­ρη Νικο­λά­ου-Αλα­βά­νο, ευρω­βου­λευ­τή του ΚΚΕ και μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του Κόμματος.

Στη συνε­δρί­α­ση συμ­με­τεί­χαν τα εξής κόμ­μα­τα: ΚΚ της Βρα­ζι­λί­ας, ΚΚ Βρε­τα­νί­ας, Γαλ­λι­κό ΚΚ, Γερ­μα­νι­κό ΚΚ, ΚΚ στη Δανία, ΚΚ Ελλά­δας, Του­ντέχ (Ιράν), Κόμ­μα Εργα­τών Ιρλαν­δί­ας, ΚΚ Ισπα­νί­ας, ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, ΚΚ Λαών Ισπα­νί­ας, Κομ­μου­νι­στές Κατα­λο­νί­ας, ΚΚ Ισρα­ήλ, ΚΚ (Ιτα­λία), ΚΚ Κού­βας, ΑΚΕΛ (Κύπρος), Λιβα­νέ­ζι­κο ΚΚ, ΚΚ Λου­ξεμ­βούρ­γου, ΚΚ Νορ­βη­γί­ας, Ουγ­γρι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα, ΚΚ Παλαι­στί­νης, Πορ­το­γα­λι­κό ΚΚ, Κόμ­μα κομ­μου­νι­στών Σερ­βί­ας, ΚΚ Τουρ­κί­ας, ΚΚ Βοη­μί­ας – Μορα­βί­ας (Τσε­χία).

Ακό­μη η Ομά­δα Εργα­σί­ας των ΔΣΚΕΚ, με μήνυ­μά της, εξέ­φρα­σε την αλλη­λεγ­γύη της προς τους κομ­μου­νι­στές της Ουκρανίας.

Στις 6 Μάρ­τη, μετά από πρό­σκλη­ση του Πορ­το­γα­λι­κού ΚΚ, η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ θα παρα­βρε­θεί σε πολι­τι­κή εκδή­λω­ση, που διορ­γα­νώ­νει το ΠΚΚ στη Λισα­βό­να για τα 101 χρό­νια από την ίδρυ­σή του.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο