Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην Αθήνα σήμερα ο Τ. Ερντογάν

Στην Αθή­να φτά­νει σήμε­ρα στις 11 το πρωί ο Ρ. Τ. Ερντο­γάν για τη συνε­δρί­α­ση του Ανώ­τα­του Συμ­βού­λιου Συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας — Τουρ­κί­ας. Η συνε­δρί­α­ση είναι υπό το άγρυ­πνο βλέμ­μα του αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κού παρά­γο­ντα, σε ένα ακό­μα επει­σό­διο ευρω­α­τλα­ντι­κής κοπής δια­βου­λεύ­σε­ων με στό­χο να προ­ω­θη­θεί η συνεκ­με­τάλ­λευ­ση — συν­δια­χεί­ρι­ση του Αιγαί­ου και της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου, προς όφε­λος επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και για την ισχυ­ρο­ποί­η­ση της νοτιο­α­να­το­λι­κής πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ.

Μία μέρα πριν ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας με συνέ­ντευ­ξη του έθε­σε όλες τις διεκ­δι­κή­σεις της Αγκυ­ρας σε Αιγαίο και Μεσό­γειο που σχε­τί­ζο­νται με την κυριαρ­χία και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της Ελλάδας.

Με λογι­κή «μοι­ρα­σιάς» ο Ταγίπ Ερντο­γάν θέτει όλη τη βεντά­λια των διεκ­δι­κή­σε­ων σε Αιγαίο και Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, ακό­μα και θέμα τουρ­κι­κής μειο­νό­τη­τας στην Ελλά­δα, μια μέρα πριν έρθει στην Αθή­να για τη συνε­δρί­α­ση του Ανώ­τα­του Συμ­βου­λί­ου Συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας — Τουρκίας.

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο