Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην Αθήνα το 21ο Διεθνές Συνέδριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης _ISBI-2024 των επιχειρηματικών ομίλων

Η τεχνο­λο­γία, η ιατρι­κή και η βιο­λο­γία, θα συνυ­πάρ­ξουν, στο 21ο Διε­θνές Συνέ­δριο ISBI_2024 — που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Αθή­να- ενώ­νο­ντας την παγκό­σμια και­νο­το­μία στη βιοϊ­α­τρι­κή απει­κό­νι­ση με την τεχνη­τή νοημοσύνη.

🤔 Το Συνέ­δριο _με το δημό­σιο σπόν­σο­ρα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων (όπως πάντα πλέ­ον), του “Ινστι­τού­του Ηλε­κτρο­λό­γων & Ηλε­κτρο­νι­κών Μηχα­νι­κών”, διορ­γα­νώ­νε­ται από το ΕΜΠ, σε συνερ­γα­σία με τα Πανε­πι­στή­μια Αθη­νών και Θεσ­σα­λο­νί­κης, “υπό την αιγί­δα” των Υπουρ­γεί­ων Ανά­πτυ­ξης, Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης, Υγεί­ας & Παι­δεί­ας, της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, του Δήμου Αθη­ναί­ων, στις 27 — 30 Μαΐ­ου 2024, στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών _γενικώς “όλοι-μαζί-μπο­ρού­με”.

ℹ️ Το ISBI 2024 _όπως και να είναι, απο­τε­λεί ένα σημα­ντι­κό γεγο­νός στον χώρο της τεχνο­λο­γί­ας, της ιατρι­κής και της βιο­λο­γί­ας: ομο­λο­γεί­ται βέβαια ανοι­χτά ότι «Κορυ­φαία προ­τε­ραιό­τη­τα του συνε­δρί­ου είναι η ενί­σχυ­ση της συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ ερευ­νη­τών και ειδι­κών από τον ακα­δη­μαϊ­κό χώρο, τους οργα­νι­σμούς υγεί­ας, τα ερευ­νη­τι­κά ιδρύ­μα­τα και τη βιο­μη­χα­νία, προ­κει­μέ­νου να προ­ω­θη­θεί η έρευ­να και η και­νο­το­μία στον τομέα της βιοϊ­α­τρι­κής απει­κό­νι­σης» (σσ. σε τι βάση θα γίνει, γνω­στό _όπως και ποιος τελι­κά θα πλη­ρώ­σει το μάρμαρο).

Προ­βλέ­πε­ται ότι η φετι­νή διορ­γά­νω­ση θα καταρ­ρί­ψει τα ρεκόρ συμ­με­το­χής από όλο τον κόσμο, με πάνω από 1600 υπο­βο­λές άρθρων, υπο­σχό­με­νο “να είναι το πιο ζωντα­νό και πρω­το­πο­ρια­κό στην υπε­ρει­κο­σα­ε­τή ιστο­ρία του”. Το συνέ­δριο της Αθή­νας εστιά­ζε­ται σε εξε­λί­ξεις στην ιατρι­κή απει­κό­νι­ση στη νέα επο­χή της τεχνη­τής νοη­μο­σύ­νης (TN) καθώς και στον ρόλο τους για την προ­α­γω­γή της εξα­το­μι­κευ­μέ­νης ιατρι­κής και της ιατρι­κής ακριβείας.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός χρη­σι­μο­ποιεί πρό­γραμ­μα Τεχνη­τής Νοη­μο­σύ­νης για τη δολο­φο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού

Θα σκια­γρα­φή­σει _πιστεύουμε, τις εντυ­πω­σια­κές εξε­λί­ξεις στην έρευ­να και την και­νο­το­μία στον τομέα της βιοϊ­α­τρι­κής απει­κό­νι­σης και της τεχνη­τής νοη­μο­σύ­νης απο­κα­λύ­πτο­ντας βαθύ­τε­ρα μυστι­κά του σώμα­τος και της ζωής, προ­βλέ­πο­νται και σεμι­νά­ρια, δια­γω­νι­σμοί και­νο­το­μί­ας και ένα επι­στη­μο­νι­κό πρό­γραμ­μα που περι­λαμ­βά­νει ολο­μέ­λειες, ειδι­κές συνε­δρί­ες, προ­φο­ρι­κές παρου­σιά­σεις και αναρ­τη­μέ­νες ανα­κοι­νώ­σεις.    Συνε­δρί­ες με κλι­νι­κή εστί­α­ση στην αξιο­ποί­η­ση της ΤΝ και της απει­κό­νι­σης για την απαρ­τιω­μέ­νη διά­γνω­ση και παρα­κο­λού­θη­ση, θα ανα­δεί­ξουν κατάλ­λη­λες απει­κο­νι­στι­κές και υπο­λο­γι­στι­κές μεθο­δο­λο­γί­ες για την επί­λυ­ση κλι­νι­κά και βιο­λο­γι­κά σημα­ντι­κών προ­βλη­μά­των, με επί­κε­ντρο τον καρ­κί­νο καθώς και νευ­ρο­εκ­φυ­λι­στι­κές και νευ­ρο­ψυ­χια­τρι­κές ασθένειες.

ℹ️  Θα δοθεί έμφα­ση στο ρόλο, τις προ­κλή­σεις και τις ευκαι­ρί­ες της απει­κό­νι­σης και της ΤΝ στον ευρύ­τε­ρο τομέα της απαρ­τιω­μέ­νης διά­γνω­σης (δλδ με τη χρή­ση πολ­λα­πλών τύπων βιοδεικτών/μετρήσεων για τον καλύ­τε­ρο προσ­διο­ρι­σμό της νόσου και την προ­σφο­ρά πρό­γνω­σης). Για παρά­δειγ­μα, θέμα­τα όπως η ραδιο­μι­κή, η ραδιο­γο­νι­διω­μα­τι­κή, η παθο­μι­κή κ.λπ. θα συζη­τη­θούν μέσω παρα­δειγ­μά­των για το πώς μπο­ρεί κανείς να χαρα­κτη­ρί­σει καλύ­τε­ρα τον καρ­κί­νο, να προ­βλέ­ψει την κλι­νι­κή έκβα­ση, να επη­ρε­ά­σει τη θερα­πεία κ.λπ..

Μια δια­φω­τι­στι­κή συζή­τη­ση ανά­με­σα σε εκπρο­σώ­πους από τη βιο­μη­χα­νία της υγεί­ας, την κλι­νι­κή ακτι­νο­λο­γία, επεν­δυ­τές επι­χει­ρη­μα­τι­κών κεφα­λαί­ων και ακα­δη­μαϊ­κούς θα ανα­λύ­σει τη δύσκο­λη δια­δι­κα­σία μετά­φρα­σης της έρευ­νας ΤΝ στην κλι­νι­κή πρα­κτι­κή, ειδι­κά στο πεδίο της βιοϊ­α­τρι­κής απει­κό­νι­σης. Οι δια­κε­κρι­μέ­νοι διε­πι­στη­μο­νι­κοί ομι­λη­τές μας θα μοι­ρα­στούν πολύ­τι­μες γνώ­σεις, εμπει­ρί­ες και στρα­τη­γι­κές για την πλο­ή­γη­ση σε αυτό το πολύ­πλευ­ρο ταξίδι.

(πριν αλέ­κτο­ρα φωνήσαι)
Γενι­κό­τε­ρα, η μετα­τρο­πή και­νο­τό­μων τεχνο­λο­γιών σε εμπο­ρι­κές δια­τά­ξεις και υπη­ρε­σί­ες με σημα­ντι­κό κοι­νω­νι­κό-οικο­νο­μι­κό απο­τύ­πω­μα στον τομέα της υγεί­ας απο­τε­λεί κεντρι­κό άξο­να του προ­γράμ­μα­τος. Το φετι­νό συνέ­δριο θα συνε­χί­σει την παρά­δο­ση της ημε­ρί­δας σύν­δε­σης του κλά­δου με τη βιο­μη­χα­νία, στην οποία θα συμ­με­τά­σχουν πρω­το­πο­ρια­κές εται­ρεί­ες του τομέα, παρου­σιά­ζο­ντας και συζη­τώ­ντας έργα και προ­ϊ­ό­ντα που σχε­τί­ζο­νται με την βιοϊ­α­τρι­κή απει­κό­νι­ση. Επι­πλέ­ον προ­βλέ­πε­ται η ευκαι­ρία δικτύ­ω­σης, καθώς εκπρό­σω­ποι από τον τομέα της βιο­μη­χα­νί­ας και ακα­δη­μαϊ­κοί ερευ­νη­τές θα έχουν την ευκαι­ρία να ανταλ­λά­ξουν ιδέ­ες για συνερ­γα­σία και να εντο­πί­σουν τυχόν ενδια­φε­ρό­με­νους φοι­τη­τές και μετα­δι­δα­κτο­ρι­κούς ερευ­νη­τές”.

Οι κεντρι­κοί ομι­λη­τές του συνε­δρί­ου, κορυ­φαί­οι επι­στή­μο­νες από το παγκό­σμιο επι­στη­μο­νι­κό στε­ρέ­ω­μα, θα μοι­ρα­στούν τεχνο­γνω­σία και όρα­μα με τους συμ­με­τέ­χο­ντες _και σσ. με ό,τι αυτό σημαίνει.

  • Ο Dr. Francis Bach (Machine learning Group leader, Inria, Ecole Normale Supérieure, Γαλ­λία) θα ανα­φερ­θεί σε κρί­σι­μες υπο­λο­γι­στι­κές δια­δι­κα­σί­ες που αφο­ρούν το πλή­ρες φάσμα του τομέα της επι­στή­μης δεδο­μέ­νων και της μηχα­νι­κής μάθησης.
  • Η Dr. Katherine Ferrara (Professor and Division Chief, Molecular Imaging Program at Stanford, ΗΠΑ) θα επι­κε­ντρω­θεί στις σημα­ντι­κές εξε­λί­ξεις στον τομέα της βιο­λο­γί­ας και της μηχα­νι­κής που ενι­σχύ­ουν την εξα­το­μι­κευ­μέ­νη θερα­πευ­τι­κή με έμφα­ση στη μορια­κά ειδι­κή θερα­πεία του καρκίνου.
  • Ο Dr. Anant Madabhushi (Robert W Woodruff Professor of Biomedical Engineering, Emory University, ΗΠΑ ) θα συζη­τή­σει τις δυνα­τό­τη­τες που προ­σφέ­ρει η ΤΝ για την ανα­βάθ­μι­ση της φρο­ντί­δας υγεί­ας και θα ανα­φερ­θεί στις προ­κλή­σεις και τις ευκαι­ρί­ες για τη μελ­λο­ντι­κή ανά­πτυ­ξη και αξιο­λό­γη­ση αλγο­ρίθ­μων ΤΝ στον τομέα της ογκο­λο­γί­ας ακριβείας.
  • Ο Καθη­γη­τής Ιωσήφ Σηφά­κης (βρα­βείο Τuring 2007 — Emeritus Research Director at Verimag, Γαλ­λία), θα μιλή­σει για τη συμπλη­ρω­μα­τι­κό­τη­τα μετα­ξύ της ανθρώ­πι­νης και της μηχα­νι­κής νοη­μο­σύ­νης και θα συζη­τή­σει τους κιν­δύ­νους που σχε­τί­ζο­νται με την ΤΝ, την αξιο­λό­γη­ση και τη ρύθ­μι­σή τους.

Για πρώ­τη φορά, το ISBI 2024 θα φιλο­ξε­νή­σει την εκδή­λω­ση Pharma-Meets-Imaging. Αυτή η πρω­το­βου­λία θα επι­διώ­ξει τη συνά­ντη­ση εκπρο­σώ­πων φαρ­μα­κευ­τι­κών εται­ρειών με κορυ­φαί­ους επι­στή­μο­νες στον τομέα της απει­κό­νι­σης, προ­σφέ­ρο­ντας μια πλατ­φόρ­μα για τη συζή­τη­ση των πιο πρό­σφα­των εξε­λί­ξε­ων στην ανα­κά­λυ­ψη φαρ­μά­κων και την τεχνο­λο­γία απει­κό­νι­σης, καθώς και για την εξε­ρεύ­νη­ση νέων δυνα­το­τή­των συνερ­γα­σί­ας.

Επι­πλέ­ον, το ISBI 2024 θα επι­χει­ρή­σει να συν­δυά­σει την επι­στή­μη και τις τεχνο­λο­γί­ες της βιοϊ­α­τρι­κής απει­κό­νι­σης με την καλ­λι­τε­χνι­κή έμπνευ­ση και δημιουρ­γία, στο πλαί­σιο μιας σει­ράς δρά­σε­ων με τίτλο Art-in-Biomedical-Imaging, κάτι που παρου­σιά­ζε­ται για πρώ­τη φορά στο ISBI 2024. Μετα­ξύ των δρά­σε­ων, θα συμπε­ρι­λη­φθεί δια­γω­νι­σμός καλ­λι­τε­χνι­κής δημιουρ­γί­ας με θέμα­τα εμπνευ­σμέ­να από την απει­κό­νι­ση εσω­τε­ρι­κών δομών και διερ­γα­σιών του ανθρώ­πι­νου σώμα­τος. Στο πλαί­σιο των καλ­λι­τε­χνι­κών δρά­σε­ων, γνω­στός street artist θα δημιουρ­γεί σε καμ­βά μεγά­λων δια­στά­σε­ων, έργο εμπνευ­σμέ­νο από τις εργα­σί­ες του συνε­δρί­ου και τις σύγ­χρο­νες επι­στη­μο­νι­κές εξε­λί­ξεις στην κυτ­τα­ρι­κή απει­κό­νι­ση, τη λει­τουρ­γι­κή και ανα­το­μι­κή απει­κό­νι­ση ανθρώ­πι­νων ιστών και οργά­νων. Το έργο θα δια­τε­θεί στην ΕΛΕΠΑΠ για την υπο­στή­ρι­ξη του έργου της.

Η σει­ρά συνε­δρί­ων ISBI διορ­γα­νώ­νε­ται από κοι­νού από τις επι­στη­μο­νι­κές κοι­νό­τη­τες IEEE Signal Processing Society και IEEE Engineering in Medicine and Biology Society _γενικώς όλοι_μαζί_μπορούμε

Με την καρ­διά και το μυα­λό: Οι κλω­στές που θα κεντή­σουν το μέλ­λον των ανθρώπων

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο