Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην Αμερικανίδα Λουίζ Γκλουκ το Νόμπελ Λογοτεχνίας

Η αμε­ρι­κα­νί­δα ποι­ή­τρια Λουίζ Γκλουκ, 77 ετών, τιμή­θη­κε με το βρα­βείο Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας 2020, μια βρά­βευ­ση που απο­τε­λεί το επι­στέ­γα­σμα ενός έργου που άρχι­σε στα τέλη των ετών του 1960.

Βρα­βεύ­θη­κε «για τη χαρα­κτη­ρι­στι­κή ποι­η­τι­κή φωνή της που με την αυστη­ρή ομορ­φιά της κάνει παγκό­σμια την ατο­μι­κή εμπει­ρία», σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση της σου­η­δι­κής Ακα­δη­μί­ας που απο­νέ­μει το βραβείο.

Η παι­δι­κή ηλι­κία και η οικο­γε­νεια­κή ζωή, η στε­νή σχέ­ση ανά­με­σα στους γονείς και τους αδελ­φούς και τις αδελ­φές απο­τε­λούν κεντρι­κή θεμα­τι­κή στο έργο της.

«Averno» (2006) είναι ο τίτλος της κορυ­φαί­ας ποι­η­τι­κής συλ­λο­γής της, μιας ορα­μα­τι­κής ερμη­νεί­ας του μύθου της καθό­δου της Περ­σε­φό­νης στον κάτω κόσμο ως αιχ­μά­λω­της του Άδη, του θεού του θανά­του. Ένα άλλο θεα­μα­τι­κό επί­τευγ­μά της είναι η τελευ­ταία συλ­λο­γή της με τίτλο «Πιστή κι ενά­ρε­τη νύχτα».

Δύο χρό­νια μετά την Πολω­νή Όλγκα Τοκάρ­τσουκ, η Λουίζ Γκλουκ είναι η 16η γυναί­κα που τιμά­ται με το Νόμπελ Λογο­τε­χνί­ας, το οποίο συνο­δεύ­ε­ται από χρη­μα­τι­κό έπα­θλο 10 εκατ. κορω­νών Σου­η­δί­ας (958.000 ευρώ).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο