Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην Ανακρίτρια οδηγείται σήμερα η Ρούλα Πισπιρίγκου για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας — Το χρονικό της υπόθεσης

Ενώ­πιον της Ανα­κρί­τριας θα οδη­γη­θεί σήμε­ρα η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου που από χθες είναι κατη­γο­ρού­με­νη για τον θάνα­το της 9χρονης κόρης της στο Νοσο­κο­μείο Παί­δων στις 29 Ιανουα­ρί­ου. Η μητέ­ρα, που μέσα σε διά­στη­μα τριών ετών έφυ­γαν από τη ζωή και τα τρία παι­διά της, καλεί­ται να λογο­δο­τή­σει για την κατη­γο­ρία της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση και ανα­μέ­νε­ται να ζητή­σει και να λάβει προ­θε­σμία για την απο­λο­γία της από τη δικα­στι­κή λειτουργό.

Σύμ­φω­να με τον νόμο, αφού η γυναί­κα συνε­λή­φθη μετά από ένταλ­μα σύλ­λη­ψης που εκδό­θη­κε σε βάρος της από την Ανα­κρί­τρια κατό­πιν σχε­τι­κής εισή­γη­σης της Εισαγ­γε­λί­ας, έχει δικαί­ω­μα να απο­λο­γη­θεί εντός πέντε ημε­ρών από την εκτέ­λε­ση του εντάλ­μα­τος ώστε να κρι­θεί η περαι­τέ­ρω ποι­νι­κή της μεταχείριση.

Η κατη­γο­ρου­μέ­νη που είναι αντι­μέ­τω­πη με βαρύ­τα­το και εξαι­ρε­τι­κά ανα­λυ­τι­κό κατη­γο­ρη­τή­ριο, καλεί­ται να δώσει τη δική της εκδο­χή σε όσα της κατα­λο­γί­ζο­νται βάσει της ενδε­λε­χούς έρευ­νας του Τμή­μα­τος Ανθρω­πο­κτο­νιών. Όπως ανα­φέ­ρουν μάλι­στα δικα­στι­κές πηγές η υπό­θε­ση του θανά­του του παι­διού δεί­χνει “απο­λύ­τως δεμέ­νη” με ισχυ­ρά στοι­χεία που συν­δέ­ουν ευθέ­ως τη μητέ­ρα με τον θάνα­το της Τζωρ­τζί­νας που δέχθη­κε θανα­τη­φό­ρα δόση ή δόσεις συγκε­κρι­μέ­νης φαρ­μα­κευ­τι­κής ουσί­ας, η οποία δεν κυκλο­φο­ρεί ελεύ­θε­ρα στο εμπόριο.

Όπως εκτι­μά­ται, η Ανα­κρί­τρια που καλεί­ται να διε­νερ­γή­σει κύρια ανά­κρι­ση για τον θάνα­το της 9χρονης, πιθα­νό­τα­τα θα χει­ρι­στεί εφό­σον υπάρ­χουν ποι­νι­κά ευρή­μα­τα και τις υπο­θέ­σεις για τους θανά­τους των άλλων δύο παι­διών της κατη­γο­ρου­μέ­νης, της Μαλέ­νας τον Απρί­λιο του 2019 σε ηλι­κία 3,5 ετών στο Νοσο­κο­μείο Ελπί­δα και της μόλις 6 μηνών Ίρι­δας στο σπί­τι της οικο­γέ­νειας τον Μάρ­τιο του 2021.

Τις επό­με­νες ημέ­ρες ανα­μέ­νε­ται να κλη­θούν για κατα­θέ­σεις τόσο ο σύζυ­γος όσο και η αδερ­φή της 33χρονης.

Μόλις έγι­νε γνω­στή η άσκη­ση ποι­νι­κής δίω­ξης σε βάρος της μητέ­ρας, πολύς κόσμος συγκε­ντρώ­θη­κε έξω στο σπί­τι της οικο­γέ­νειας στην Πάτρα. Σύμφω­να με τοπι­κά μέσα, ορι­σμέ­νοι επι­χεί­ρη­σαν να λιν­τσά­ρουν τη μητέ­ρα της 33χρονης, η οποία προ­σπα­θού­σε να εισέλ­θει στο σπί­τι, ενώ κάποιοι έγρα­ψαν τη λέξη «ΘΑΝΑΤΟΣ» σε πατζού­ρι της κατοικίας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η 9χρονη Τζωρ­τζί­να άφη­σε την τελευ­ταία της πνοή στο νοσο­κο­μείο Παί­δων Αγλα­ΐα Κυρια­κού στα τέλη Ιανουα­ρί­ου 2022. Ηταν το τρί­το κορί­τσι της οικο­γέ­νειας Δασκα­λά­κη από την Πάτρα που κατέ­λη­ξε στο διά­στη­μα από το 2019 μέχρι σήμε­ρα. Είχαν προη­γη­θεί ο θάνα­τος της 3,5 ετών Μαλέ­νας, το καλο­καί­ρι του 2019 και της μόλις 6 μηνών Ιρι­δας, το 2021.

Η περι­πέ­τεια της υγεί­ας της 9χρονης Τζωρ­τζί­νας ξεκί­νη­σε τον Απρί­λιο του 2021. Μετα­φέρ­θη­κε εσπευ­σμέ­να στο νοσο­κο­μείο «Καρα­μαν­δά­νειο» της Πάτρας, με τη μητέ­ρα της να ενη­με­ρώ­νει το νοση­λευ­τι­κό και ιατρι­κό προ­σω­πι­κό ότι το κορί­τσι πάθαι­νε σπα­σμούς. Υπε­βλή­θη σε μια σει­ρά από νευ­ρο­λο­γι­κές εξε­τά­σεις, δίχως πάντως οι για­τροί να εντο­πί­σουν το παρα­μι­κρό πρό­βλη­μα, ενώ σε όλο το διά­στη­μα της νοση­λεί­ας της η μικρή Τζωρ­τζί­να δεν παρου­σί­α­σε κανέ­να ανη­συ­χη­τι­κό επεισόδιο.

Όταν έπει­τα από πέντε ημέ­ρες νοση­λεί­ας οι θερά­πο­ντες ιατροί ενη­μέ­ρω­σαν τη μητέ­ρα της Τζωρ­τζί­νας ότι η 9χρονη θα έπαιρ­νε εξι­τή­ριο, εκεί­νη αντέ­δρα­σε έντο­να ζητώ­ντας ουσια­στι­κά την παρά­τα­ση της νοση­λεί­ας της. Τελι­κά, το κορί­τσι λόγω και κάποιων ενο­χλή­σε­ων στην κοι­λιά παρέ­μει­νε στο Καρα­μαν­δά­νειο, με τους για­τρούς να τοπο­θε­τούν προ­λη­πτι­κά monitor για να παρα­κο­λου­θούν τη λει­τουρ­γία της καρ­διάς της, ενώ της χορή­γη­σαν και οξυγόνο.

Ενα πρωί, στο διά­στη­μα που παρέ­με­νε νοση­λευό­με­νη στο Καρα­μαν­δά­νειο και ενώ οι για­τροί του νοσο­κο­μεί­ου την είχαν εξε­τά­σει δια­πι­στώ­νο­ντας ότι είναι καλά στην υγεία της, η μητέ­ρα της 9χρονης ενη­μέ­ρω­σε νοση­λεύ­τριες και για­τρούς ότι «κάτι συμ­βαί­νει με την Τζωρ­τζί­να». Εκεί­νοι πήγαν στον θάλα­μο νοση­λεί­ας και βρή­καν το κορί­τσι ουσια­στι­κά νεκρό, καθώς μόνο ύστε­ρα από 45 λεπτά καρ­διο­α­να­πνευ­στι­κής ανα­ζω­ο­γό­νη­σης το κορί­τσι επα­νήλ­θε στη ζωή. Με τον εγκέ­φα­λό της πάντως να έχει υπο­στεί σοβα­ρές βλά­βες, καθι­στώ­ντας την τετρα­πλη­γι­κή. «Πρέ­πει να ήταν νεκρή για περί­που 5 λεπτά πριν τη βρουν οι για­τροί. Σε δια­φο­ρε­τι­κή περί­πτω­ση η ανά­νη­ψή της δεν θα ήταν τόσο δύσκο­λη», δήλω­σε χθες ιατρι­κή πηγή.

Η Τζωρ­τζί­να μετα­φέρ­θη­κε στο πανε­πι­στη­μια­κό νοσο­κο­μείο στο Ρίο όπου παρέ­μει­νε για ενά­μι­ση μήνα. Της έγι­ναν εξε­τά­σεις δίχως ευρή­μα­τα ενώ, όπως εξη­γούν ιατρι­κές πηγές, δεν χρειά­στη­κε καρ­διο­τό­νω­ση, δια­δι­κα­σία που ακο­λου­θεί­ται σε ασθε­νείς με εγγε­νή καρ­διο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα. Το περί­ερ­γο στην υπό­θε­ση είναι ότι όταν η 9χρονη πήρε εξι­τή­ριο από τη ΜΕΘ και μετα­φέρ­θη­κε σε μονό­κλι­νο δωμά­τιο νοση­λεί­ας, επα­νήλ­θαν οι αρρυθ­μί­ες και τα περι­στα­τι­κά βρα­δυ­καρ­δί­ας. Ιατρι­κές πηγές σημειώ­νουν με νόη­μα ότι η μητέ­ρα της ήταν αυτή που ζήτη­σε η κόρη της να μετα­φερ­θεί σε μονό­κλι­νο δωμά­τιο, καθώς και ότι το προ­σω­πι­κό του νοσο­κο­μεί­ου θορυ­βη­μέ­νο από την υπό­θε­ση συζή­τη­σε το ενδε­χό­με­νο να τοπο­θε­τη­θούν κάμε­ρες ασφα­λεί­ας στο δωμά­τιο της Τζωρ­τζί­νας, κάτι που πάντως δεν συνέ­βη. Αντ’ αυτού ζητή­θη­κε από τη μητέ­ρα της να βιντε­ο­σκο­πεί τις ενδεί­ξεις στο monitor κάθε φορά που το παι­δί εμφά­νι­ζε συμ­πτώ­μα­τα βραδυκαρδίας.

Ακο­λού­θως, η 9χρονη μετα­φέρ­θη­κε στο Ωνά­σειο Καρ­διο­χει­ρουρ­γι­κό Κέντρο για να της τοπο­θε­τη­θεί βημα­το­δό­της. Επι­πλέ­ον, υπε­βλή­θη σε εξε­τά­σεις από τις οποί­ες απο­κλεί­στη­κε το ενδε­χό­με­νο να πάσχει από γενε­τι­κές παθή­σεις που θα μπο­ρού­σαν να ενο­χο­ποι­η­θούν για αιφ­νί­διους θανά­τους σε παι­διά. Τελι­κά, η άτυ­χη Τζωρ­τζί­να κατέ­λη­ξε στα τέλη Ιανουα­ρί­ου 2022 στο νοσο­κο­μείο Παί­δων Αγλα­ΐα Κυρια­κού, με την αιτία θανά­του της να παρα­μέ­νει αδιευκρίνιστη.

Πώς έφτασε το τμήμα Ανθρωποκτονιών στη διαλεύκανση του θανάτου της 9χρονης Τζωρτζίνας

Το γεγο­νός ότι οι θερά­πο­ντες για­τροί της 9χρονης Τζωρ­τζί­νας κατέ­θε­σαν στους έμπει­ρους αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Ανθρω­πο­κτο­νιών ότι δεν έδω­σαν ποτέ την ψυχο­δρα­στι­κή ουσία κετα­μί­νη - που χρη­σι­μο­ποιεί­ται και στην κτη­νια­τρι­κή — η οποία ανι­χνεύ­τη­κε στις τοξι­κο­λο­γι­κές εξε­τά­σεις της, καθώς και η επι­βε­βαί­ω­ση από ιατρο­δι­κα­στή, άνοι­ξαν τον δρό­μο για την δια­λεύ­καν­ση του θανά­του της. Η 33χρονη Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου συνε­λή­φθη το από­γευ­μα μετά την ποι­νι­κή δίω­ξη για ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση της Τζωρ­τζί­νας, που άσκη­σε ο εισαγ­γε­λέ­ας Πρω­το­δι­κών Αθή­νας, Αντώ­νης Ελευθεριάνος.

Όχη­μα με αστυ­νο­μι­κούς της διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής μετέ­φε­ρε την 33χρονη Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου από την Πάτρα, στη Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Αττι­κής, ενώ αμέ­σως μετά οδη­γή­θη­κε στο τμή­μα Ανθρωποκτονιών

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του Αθη­ναϊ­κού — Μακε­δο­νι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων από πηγές της ΕΛ.ΑΣ, η κατη­γο­ρού­με­νη παρέ­με­νε σιω­πη­λή, και δεν απα­ντού­σε σε καμία ερώ­τη­ση των αστυνομικών.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο