Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην Ασία από σήμερα η Πελόζι — Καμία αναφορά σε επίσκεψη στην Ταϊβάν

Η πρό­ε­δρος της αμε­ρι­κα­νι­κής Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων Νάν­σι Πελό­ζι θα επι­σκε­φθεί από σήμε­ρα τέσ­σε­ρις ασια­τι­κές χώρες, όπως ανα­κοί­νω­σε το γρα­φείο της, χωρίς να γίνε­ται ανα­φο­ρά στην Ταϊ­βάν εν μέσω έντο­νων εικα­σιών ότι μπο­ρεί να μετα­βεί στη νήσο, την οποία η Κίνα θεω­ρεί κινε­ζι­κή επαρχία.

Η Νάν­σι Πελό­ζι «ηγεί­ται απο­στο­λής του Κογκρέ­σου στην περιο­χή Ινδι­κού-Ειρη­νι­κού, με επι­σκέ­ψεις σε Σιγκα­πού­ρη, Μαλαι­σία, Νότια Κορέα και Ιαπω­νία», ανέ­φε­ρε το γρα­φείο της σε ανακοίνωση.

Στην ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρε­ται ότι η περιο­δεία της θα περι­λαμ­βά­νει αυτές τις χώρες, αλλά δεν διευ­κρι­νί­ζε­ται εάν το ταξί­δι της Πελό­ζι –τρί­της στη σει­ρά αντι­κα­τά­στα­σης του Αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου εάν χρεια­ζό­ταν αυτό– θα έχει ίσως και άλλες στάσεις.

«Το ταξί­δι θα επι­κε­ντρω­θεί στην αμοι­βαία ασφά­λεια, την οικο­νο­μι­κή συνερ­γα­σία και τη δημο­κρα­τι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση στην περιο­χή Ινδι­κού-Ειρη­νι­κού», σύμ­φω­να με την ανακοίνωση.

Η Κίνα θεω­ρεί ότι επι­σκέ­ψεις Αμε­ρι­κα­νι­κών αξιω­μα­τού­χων στην Ταϊ­βάν στέλ­νουν ενθαρ­ρυ­ντι­κά μηνύ­μα­τα προς αυτούς που τάσ­σο­νται υπέρ της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της νήσου.

Τα σενά­ρια για ενδε­χό­με­νη επί­σκε­ψη της Πελό­ζι στην Ταϊ­βάν είχαν πυο­ρο­δο­τή­σει τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες νέο κύμα αντι­πα­ρά­θε­σης μετα­ξύ Πεκί­νου και Ουάσιγκτον.

Ο Κινέ­ζος πρό­ε­δρος Σι Τζιν­πίνγκ προει­δο­ποί­η­σε τον Αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γό του Τζο Μπάι­ντεν την Πέμ­πτη ότι η Ουά­σινγ­κτον θα πρέ­πει να σεβα­στεί την αρχή της «ενιαί­ας Κίνας» δια­μη­νύ­ο­ντας πως «όσοι που παί­ζουν με τη φωτιά θα χαθούν από αυτήν».

Η Κίνα «θα προ­στα­τεύ­σει με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα την εθνι­κή κυριαρ­χία και την εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα», δήλω­σε σήμε­ρα ο Σεν Τζίν­κε, εκπρό­σω­πος της πολε­μι­κής αερο­πο­ρί­ας της χώρας ανα­φε­ρό­με­νος στην Ταϊβάν.

Αν από την άλλη πλευ­ρά η Πελό­ζι απο­φύ­γει την προ­κλη­τι­κή για την Κίνα επί­σκε­ψη, οι ιέρα­κες του αμε­ρι­κα­νι­κού κατε­στη­μέ­νου θα υπο­στη­ρί­ξουν ότι οι ΗΠΑ υπο­χώ­ρη­σαν μπρο­στά στις κινε­ζι­κές απαιτήσεις.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο