Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην Αστάνα του Καζακστάν οι ΥΠΕΞ Ρωσίας, Συρίας, Τουρκίας και Ιράν

Υφυ­πουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας, της Συρί­ας, της Τουρ­κί­ας και του Ιράν θα συνα­ντη­θούν στις 21 Ιου­νί­ου στην Αστά­να, την πρω­τεύ­ου­σα του Καζακ­στάν, μετέ­δω­σε σήμε­ρα το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων RIA Novosti.

Οι τέσ­σε­ρις χώρες συζη­τούν για το μέλ­λον της Συρί­ας έπει­τα από 12 χρό­νια εμφυ­λί­ου πολέ­μου, στη διάρ­κεια του οποί­ου η Ρωσία και το Ιράν υπο­στή­ρι­ξαν τον πρό­ε­δρο Μπα­σάρ αλ-Άσαντ ενώ η Τουρ­κία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, υπο­στή­ρι­ξε την πολι­τι­κή και την ένο­πλη αντι­πο­λί­τευ­ση σ’ αυτόν.

Οι υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών των τεσ­σά­ρων χωρών συνα­ντή­θη­καν στις 10 Μαΐ­ου στη Μόσχα και η Ρωσία είχε δηλώ­σει τότε ότι θα ανα­τε­θεί σε υφυ­πουρ­γούς να ετοι­μά­σουν έναν οδι­κό χάρ­τη για την προ­ώ­θη­ση των σχέ­σε­ων Συρίας-Τουρκίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο