Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην εντατική ο Μπόρις Τζόνσον

Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας Μπό­ρις Τζόν­σον μετα­φέρ­θη­κε στην εντα­τι­κή από­ψε, καθώς η κατά­στα­ση της υγεί­ας του επι­δει­νώ­θη­κε και ζήτη­σε από τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Ντό­μι­νικ Ράαμπ να τον αντι­κα­τα­στή­σει «όπου χρεια­στεί» στα καθή­κο­ντά του, ανα­κοί­νω­σε η Ντά­ου­νινγκ Στριτ.

Μια πηγή, την οποία επι­κα­λεί­ται το πρα­κτο­ρείο Reuters, ανέ­φε­ρε ότι ο Βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός έχει τις αισθή­σεις του. Δύο δημο­σιο­γρα­φι­κές πηγές, του τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού ITV και της εφη­με­ρί­δας The Times, είπαν ότι το από­γευ­μα ο Τζόν­σον είχε δυσκο­λία στην ανα­πνοή και του χορη­γή­θη­κε οξυγόνο.

«Προ­σευ­χό­μα­στε για την ταχεία ανάρ­ρω­ση του πρω­θυ­πουρ­γού», έγρα­ψε στο Twitter o δήμαρ­χος του Λον­δί­νου Σαντίκ Καν, τονί­ζο­ντας ότι «δεν θα μπο­ρού­σε να βρί­σκε­ται σε πιο ασφα­λή χέρια» αφού το νοσο­κο­μείο Σεντ Τόμας έχει «κάποιο από το καλύ­τε­ρο ιατρι­κό προ­σω­πι­κό στον κόσμο».

«Οι σκέ­ψεις μου είναι με τον πρω­θυ­πουρ­γό και την οικο­γέ­νειά του (…) Του ευχό­μα­στε ταχεία ανάρ­ρω­ση», ήταν η πρώ­τη αντί­δρα­ση της υπουρ­γού Εμπο­ρί­ου Λις Τρας.

«Τρο­με­ρά θλι­βε­ρά νέα. Όλες οι σκέ­ψεις της χώρας είναι με τον πρω­θυ­πουρ­γό και την οικο­γέ­νειά του σ’ αυτήν την απί­στευ­τα δύσκο­λη περί­ο­δο», είπε ο νέος ηγέ­της των Εργα­τι­κών, ο Κιρ Στάρμερ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο