Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην εντατική ο 6χρονος που δέχτηκε επίθεση από ροτβάιλερ — Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης

Σε Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας στο νοσο­κο­μείο Παί­δων νοση­λεύ­ε­ται μετά από πολύ­ω­ρο χει­ρουρ­γείο στο οποίο υπε­βλή­θη ένα 6χρονο αγό­ρι που έπε­σε θύμα επί­θε­σης από σκύ­λο ράτσας ροτ­βάι­λερ στην Εύβοια, στην παρα­λία του Λιμνιώ­να Διρ­φύ­ων Μεσσαπίων.

Το σκυ­λί τραυ­μά­τι­σε σοβα­ρά το παι­δί με δαγκω­μα­τιές στο κεφά­λι και τα πλευ­ρά, ενώ το περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε το πρωί του Σαβ­βά­του όταν το σκυ­λί διέ­φυ­γε της προ­σο­χής του ιδιό­κτη­τη του.

Ο 6χρονος μετα­φέρ­θη­κε με ασθε­νο­φό­ρο στο Κέντρο Υγεί­ας Ψαχνών, μετά στο νοσο­κο­μείο Χαλ­κί­δας και ακο­λού­θως, λόγω της κρι­σι­μό­τη­τας της κατά­στα­σης, στο Νοσο­κο­μείο Παίδων.

Το χει­ρουρ­γείο κρί­θη­κε απα­ραί­τη­το προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πι­στεί το εγκε­φα­λι­κό οίδη­μα που προ­κά­λε­σε ο σοβα­ρός τραυ­μα­τι­σμός του παιδιού.

Στη σύλ­λη­ψη του ιδιο­κτή­τη του ροτ­βάι­λερ που επι­τέ­θη­κε χθες στον 6χρονο προ­χώ­ρη­σαν οι Αρχές. Σύμ­φω­να με την ΕΡΤ πρό­κει­ται για κάτοι­κο Χαλ­κί­δας και πιθα­νό­τη­τα εντός της ημέ­ρας θα οδη­γη­θεί ενώ­πιον εισαγ­γε­λέα. Ο 41χρονος κατέ­θε­σε στο Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Διρ­φύ­ων Μεσ­σα­πί­ων όπου σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία σε βάρος του και ενη­με­ρώ­θη­κε σχε­τι­κά ο εισαγ­γε­λέ­ας Χαλ­κί­δας ο οποί­ος έδω­σε εντο­λή να αφε­θεί ελεύ­θε­ρος, ενώ συνε­χί­ζε­ται η προανάκριση.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο