Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας σήμερα οι υπουργοί Μεταφορών των τριών τελευταίων κυβερνήσεων

Στην Επι­τρο­πή Θεσμών και Δια­φά­νειας θα βρε­θούν σήμε­ρα οι υπουρ­γοί Μετα­φο­ρών των τελευ­ταί­ων δέκα ετών, για να δώσουν απα­ντή­σεις για το έγκλη­μα των Τεμπών και την επί­μα­χη σύμβαση.

Οι πρώ­ην υπουρ­γοί Αχ. Καρα­μαν­λής, Χρ. Σπίρ­τζης και Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, καθώς και ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας Γ. Γερα­πε­τρί­της έχουν κλη­θεί να ενη­με­ρώ­σουν την Επι­τρο­πή σχε­τι­κά με την πορεία και την εξέ­λι­ξη των έργων της σύμ­βα­σης 717 για την τηλε­διοί­κη­ση – σηματοδότηση.

Η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ έχει ζητή­σει την κλή­ση σε ακρό­α­ση όλων των υπουρ­γών Μετα­φο­ρών που υλο­ποί­η­σαν την πολι­τι­κή απε­λευ­θέ­ρω­σης και ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του ΟΣΕ από το 2007 μέχρι σήμε­ρα, των διοι­κή­σε­ων του ΟΣΕ και της «Hellenic Train» καθώς και των εκπρο­σώ­πων των εργαζομένων.

«Με επα­νει­λημ­μέ­νες παρεμ­βά­σεις της στη Βου­λή η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ έχει απαι­τή­σει την πλή­ρη διε­ρεύ­νη­ση των ευθυ­νών για το σιδη­ρο­δρο­μι­κό έγκλη­μα στα Τέμπη που δεν περιο­ρί­ζο­νται στις όποιες προ­σω­πι­κές υπάρ­χουν και πρέ­πει να απο­δο­θούν, αλλά και στις δια­χρο­νι­κές με τις πολι­τι­κές που υπη­ρέ­τη­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις με βάση τις κατευ­θύν­σεις της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.Το κυνή­γι του κέρ­δους και η πολι­τι­κή της απε­λευ­θέ­ρω­σης στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό δίκτυο είναι το έδα­φος πάνω στο οποίο ανθούν οι ελλεί­ψεις, οι καθυ­στε­ρή­σεις, τα κενά και τα ανθρώ­πι­να λάθη», ανα­φέ­ρε­ται στην σχε­τι­κή επι­στο­λή που έστει­λε στον πρό­ε­δρο της Ειδι­κής Μόνι­μης Επι­τρο­πής Θεσμών και Δια­φά­νειας ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Μανώ­λης Συντυχάκης.

Η συνε­δρί­α­ση της Επι­τρο­πής Θεσμών και Δια­φά­νειας ξεκι­νά στις 10 το πρωί.

LIVE ενη­μέ­ρω­ση από το κανά­λι της Βουλής:

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο