Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην Ευρώπη συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των φοιτητών υπέρ των Παλαιστινίων

Οι φοι­τη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης στην Παλαι­στί­νη και κατα­δί­κης του κρά­τους δολο­φό­νου Ισρα­ήλ συνε­χί­ζο­νται στην Ευρώ­πη, με κατα­λή­ψεις και απο­κλει­σμό χώρων πανε­πι­στη­μί­ων κυρί­ως στη Γαλ­λία, τη Γερ­μα­νία, την Ολλαν­δία και την Ελβετία.

Στο Παρί­σι η αστυ­νο­μία επε­νέ­βη εκ νέου χθες Τρί­τη μπρο­στά από τη σχο­λή Πολι­τι­κών Επι­στη­μών (Science Po) στο Παρί­σι για να δια­λύ­σει συγκε­ντρώ­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης στους Παλαιστίνιους.

Παράλ­λη­λα το βρά­δυ οι δυνά­μεις της τάξης απο­μά­κρυ­ναν φοι­τη­τές που πραγ­μα­το­ποιού­σαν κατά­λη­ψη σε αμφι­θέ­α­τρο του πανε­πι­στη­μί­ου της Σορ­βόν­νης σε ένδει­ξη «αλλη­λεγ­γύ­ης» προς τους Παλαι­στί­νιους στη Λωρί­δα της Γάζας και «κατά της κατα­στο­λής των φιλο­πα­λαι­στι­νια­κών φοι­τη­τι­κών κινημάτων».

Στην Ολλαν­δία φιλο­πα­λαι­στί­νιοι δια­δη­λω­τές πραγ­μα­το­ποί­η­σαν τη νύκτα κατά­λη­ψη σε χώρο του πανε­πι­στη­μί­ου του Άμστερ­νταμ (UvA), μετέ­δω­σαν τοπι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, μία ημέ­ρα αφού φοι­τη­τές και η αστυ­νο­μία συγκρού­στη­καν στην ολλαν­δι­κή πρωτεύουσα.

Σε ανα­κοί­νω­σή της η αστυ­νο­μία επε­σή­μα­νε ότι η διοί­κη­ση του UvA δεν της ζήτη­σε να επέμ­βει για να στα­μα­τή­σει τη δια­μαρ­τυ­ρία, αντί­θε­τα με τη Δευ­τέ­ρα το βρά­δυ όταν διέ­λυ­σε με τη βία καταυ­λι­σμό στο πανεπιστήμιο.

Σε ανα­κοί­νω­σή τους οι πανε­πι­στη­μια­κές αρχές ανέ­φε­ραν ότι επι­θυ­μούν να βρουν μια λύση με τους φοι­τη­τές, οι οποί­οι δια­μαρ­τύ­ρο­νται από τη Δευ­τέ­ρα, ενώ πρό­σθε­σε ότι «έχουν προ­κλη­θεί σημα­ντι­κές ζημιές» στα κτή­ριά του.

Στο πανε­πι­στή­μιο της Ουτρέ­χτης, περί­που 40 χιλιό­με­τρα νότια του Άμστερ­νταμ, η αστυ­νο­μία διέ­λυ­σε φιλο­πα­λαι­στι­νια­κή δια­δή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποιού­νταν στην πανε­πι­στη­μια­κή βιβλιοθήκη.

Στη Γερ­μα­νία οι φοι­τη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις υπέρ των Παλαι­στι­νί­ων είναι μικρό­τε­ρης κλί­μα­κας προς το παρόν και επι­κε­ντρώ­νο­νται κυρί­ως στο Βερο­λί­νο και την Κολωνία.

Χθες Τρί­τη το πρωί περί­που 60 με 80 άνθρω­ποι έστη­σαν καταυ­λι­σμό στον χώρο του Ελεύ­θε­ρου Πανε­πι­στη­μί­ου του Βερο­λί­νου (FU Berlin), προ­τού τους απο­μα­κρύ­νει η αστυνομία.

«Ελεύθερη Παλαιστίνη»

Στην Αυστρία δεκά­δες φοι­τη­τές έστη­σαν χθες σκη­νές στον χώρο του πανε­πι­στη­μί­ου της Βιέν­νης με πανό που έγρα­φαν «η αντί­στα­ση είναι διε­θνής» και «το Ισρα­ήλ σκο­τώ­νει, η ΕΕ συμμετέχει».

Στην Ελβε­τία το κίνη­μα των φιλο­πα­λαι­στί­νιων φοι­τη­τών έχει εξα­πλω­θεί, με την κατά­λη­ψη χώρων των πανε­πι­στη­μί­ων στη Λοζά­νη, τη Ζυρί­χη και τη Γενεύη.

Χθες ομά­δα φιλο­πα­λαι­στί­νιων φοι­τη­τών στην Ομο­σπον­δια­κή Πολυ­τε­χνι­κή Σχο­λή της Λοζά­νης (EPFL) ανα­κοί­νω­σε ότι απο­φά­σι­σε να «πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ειρη­νι­κή κατά­λη­ψη» στην αίθου­σα υπο­δο­χής του πανεπιστημίου.

Οι φοι­τη­τές ζητούν «ακα­δη­μαϊ­κό μποϊ­κο­τάζ» των ισραη­λι­νών πανε­πι­στη­μί­ων. Επί­σης την κήρυ­ξη εκε­χει­ρί­ας στη Λωρί­δα της Γάζας, την απο­κα­τά­στα­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης της υπη­ρε­σί­ας του ΟΗΕ για τους Παλαι­στί­νιους πρό­σφυ­γες (UNRWA) και το τέλος «της κατο­χής και του απαρτ­χάιντ», όπως ανα­φέ­ρουν σε ανα­κοί­νω­σή τους.

Στην Πολυ­τε­χνι­κή Σχο­λή της Ζυρί­χης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθες καθι­στι­κή δια­μαρ­τυ­ρία με τη συμ­με­το­χή δεκά­δων φοι­τη­τών στην αίθου­σα υπο­δο­χής του EPFZ.

Οι δια­δη­λω­τές φώνα­ζαν συν­θή­μα­τα όπως «Ελεύ­θε­ρη Παλαι­στί­νη» και τοπο­θέ­τη­σαν στο έδα­φος πανό που έγρα­φε «όχι τεχνο­λο­γία για τη γενο­κτο­νία», προ­τού τους απο­μα­κρύ­νει η αστυνομία.

Στη Γενεύη η φιλο­πα­λαι­στι­νια­κή ένω­ση των φοι­τη­τών του πανε­πι­στη­μί­ου (CEP-UnigGE) έκλει­σε αίθου­σα υπο­δο­χής με τρα­πέ­ζια, καρέ­κλες και πολυ­θρό­νες χθες το μεσημέρι.

Τέλος, υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι φοι­τη­τές σε περισ­σό­τε­ρα από 100 πανε­πι­στή­μια δια­δη­λώ­νουν σε όλες τις ΗΠΑ υπέρ των Παλαι­στι­νί­ων και απαι­τούν από τα πανε­πι­στή­μια τους να δια­κό­ψουν τυχόν άμε­σους ή έμμε­σους οικο­νο­μι­κούς και ακα­δη­μαϊ­κούς δεσμούς με το Ισρα­ήλ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της απο­ε­πέν­δυ­σης από εται­ρεί­ες που έχουν δεσμούς με το Ισραήλ.

Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο