Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην «κατάψυξη» η Βόρεια Ελλάδα — Στους ‑19 το θερμόμετρο

Επι­μέ­νει το δρι­μύ ψύχος στη Βόρεια Ελλά­δα, όπου κατά τόπους επι­κρα­τεί ισχυ­ρός παγε­τός, με τον υδράρ­γυ­ρο στη Φλώ­ρι­να να κάνει «βου­τιά» στους ‑16 βαθ­μούς Κελσίου.

Σύμ­φω­να με το δίκτυο αυτό­μα­των μετε­ω­ρο­λο­γι­κών σταθ­μών του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr, οι χαμη­λό­τε­ρες τιμές από την αρχή της ημέ­ρας κατα­γρά­φη­καν σε περιο­χές της Κοζά­νης και ειδι­κό­τε­ρα στην Κοι­λά­δα (-19 βαθ­μοί), στο Μεσό­βου­νο, την Κίτρι­νη Λίμνη και τη Βλά­στη (-17 βαθ­μοί Κελ­σί­ου). Στους ‑15 βαθ­μούς η θερ­μο­κρα­σία στο Βαρι­κό Φλώ­ρι­νας και στους ‑14 στην Πτο­λε­μα­ΐ­δα και στο Νευροκόπι.

thermokrasies 19 1

Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία επι­κρα­τούν συν­θή­κες ολι­κού παγε­τού, δηλα­δή ο υδράρ­γυ­ρος δεν θα ανέ­βει πάνω από το μηδέν όλο το 24ωρο.

Αρνη­τι­κές τιμές κατα­γρά­φο­νται από το πρωί στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία, ενώ στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης ο υδράρ­γυ­ρος έδει­ξε νωρί­τε­ρα ‑1 βαθ­μό Κελ­σί­ου. Παρό­μοιες θερ­μο­κρα­σί­ες και στη Θρά­κη, με την χαμη­λό­τε­ρη θερ­μο­κρα­σία της ημέ­ρας να κατα­γρά­φε­ται στο Διδυ­μό­τει­χο (-7 βαθμοί).

Χωρίς ιδιαί­τε­ρα προ­βλή­μα­τα διε­ξά­γε­ται η κίνη­ση των οχη­μά­των σε όλο το οδι­κό δίκτυο της βόρειας Ελλά­δας και μόνο σε κάποια ορει­νά σημεία της Φλώ­ρι­νας, της  Καστο­ριάς, της Ημα­θί­ας, της Χαλ­κι­δι­κής, του Κιλ­κίς και της Πέλ­λας απαι­τεί­ται χρή­ση αντιο­λι­σθη­τι­κών αλυσίδων. 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο