Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην κατάψυξη η Ελλάδα

Πολύ χαμη­λές αρνη­τι­κές θερ­μο­κρα­σί­ες σημειώ­θη­καν τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα στο μεγα­λύ­τε­ρο τμή­μα της ηπει­ρω­τι­κής χώρας, με τη χαμη­λό­τε­ρη τιμή να κατα­γρά­φε­ται στο Λευ­κο­χώ­ρι Φθιώ­τι­δας με ‑18,1 βαθ­μούς Κελσίου.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ότι 288 μετε­ω­ρο­λο­γι­κοί σταθ­μοί του δικτύ­ου αυτό­μα­των μετε­ω­ρο­λο­γι­κών σταθ­μών του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/Meteo.gr κατέ­γρα­ψαν αρνη­τι­κές ελά­χι­στες θερ­μο­κρα­σί­ες, εκ των οποί­ων 44 μετε­ω­ρο­λο­γι­κοί σταθ­μοί ‑όχι μόνο στη Βόρεια Ελλά­δα αλλά και στη Νότια- κατέ­γρα­ψαν θερ­μο­κρα­σί­ες κάτω των ‑10 °C. Ενδει­κτι­κά: Νέος Καύ­κα­σος Φλώ­ρι­νας ‑16,4, Νεμέα ‑14,8, Νευ­ρο­κό­πι ‑14,4, Άγιος Δημή­τριος Ολύ­μπου ‑13,7, Καλά­βρυ­τα ‑13,6, Τρί­πο­λη ‑12,5 βαθμοί.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο