Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην κατάψυξη η χώρα με “Ελπίδα”: επιδείνωση από Δευτέρα — Τα χιόνια έφτασαν στις Κυκλάδες

Live η πορεία της κακοκαιρίας

Σήμε­ρα Κυρια­κή τα φαι­νό­με­να ανα­μέ­νε­ται να συνε­χι­στούν με παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις κυρί­ως στα βόρεια και ανα­το­λι­κά του νομού. Η θερ­μο­κρα­σία θα δεί­ξει ακό­μη και ‑3 βαθμούς.
Ωστό­σο, τη Δευ­τέ­ρα θα κατα­φτά­σει το δεύ­τε­ρο σφο­δρό­τε­ρο κύμα της κακο­και­ρί­ας «Ελπί­δα», το οποίο θα πλή­ξει Αττι­κή, Βοιω­τία, Εύβοια και Κυκλάδες.

Σε ό,τι αφο­ρά την Αττι­κή, ο μετε­ω­ρο­λό­γος Κλέ­αρ­χος Μαρου­σά­κης τόνι­σε στο κεντρι­κό δελ­τίο Open ότι ειδι­κά από το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας προς ξημε­ρώ­μα­τα Τρί­της θα σημειω­θεί ισχυ­ρή χιο­νό­πτω­ση στην Αθή­να, ακό­μη και στο κέντρο της πρω­τεύ­ου­σας. Δεν απέ­κλει­σε, δε, η χιο­νό­πτω­ση να είναι τόσο πυκνή που να το «στρώ­σει» στους κεντρι­κούς οδι­κούς άξο­νες, με απο­τέ­λε­σμα να χρειά­ζο­νται αλυ­σί­δες για να κυκλο­φο­ρή­σουν τα οχή­μα­τα ‑κάτι που οι Αθη­ναί­οι έχουν να ζήσουν αρκε­τά χρόνια.
Σύμ­φω­να με τον ίδιο, τα φαι­νό­με­να θα είναι έντο­να καθ’ όλη τη διάρ­κεια της Τρί­της που θα είναι μια δύσκο­λη ημέ­ρα για την Αθή­να, ενώ θα εξα­σθε­νί­σουν από το μεση­μέ­ρι της Τετάρτης.

Ανά­λο­γη είναι και η πρό­γνω­ση του Γιάν­νη Καλ­λιά­νου, ο οποί­ος κάνει λόγο για «χιο­νο­κα­ται­γί­δα» στην Αττι­κή και θεω­ρεί εξαι­ρε­τι­κά πιθα­νό να το «στρώ­σει» ακό­μα και στο Σύνταγμα.

Ανα­λυ­τι­κά ο Γιάν­νης Καλ­λιά­νος ανα­φέ­ρει: «Πιθα­νές χιο­νο­κα­ται­γί­δες τη Δευ­τέ­ρα στην Αττι­κή και σχε­δόν σίγου­ρη χιο­νό­στρω­ση στο Σύνταγ­μα.

Τα νεό­τε­ρα στοι­χεία του ECMWF (Ευρω­παϊ­κό Κέντρο Πρό­γνω­σης) για την Αττι­κή και για το χρο­νι­κό διά­στη­μα από τη Δευ­τέ­ρα το μεση­μέ­ρι — από­γευ­μα έως την Τρί­τη το μεση­μέ­ρι — από­γευ­μα, είναι τα ακόλουθα:

Πιθα­νό­τη­τες χιονόπτωσης:

- Στην κεντρο-βόρεια Αττι­κή : 99%
— Στη νότια Αττι­κή : 90%

Πιθα­νό­τη­τες χιο­νό­στρω­σης άνω των 2 cm:

- Από τα βόρεια προ­ά­στια και βορειό­τε­ρα: 99%
— Στο κέντρο της Αθή­νας: 85%
— Στα νότια προ­ά­στια: 55–60%
— Στο νότιο άκρο της Αττι­κής (Σού­νιο, Λαύ­ριο, κτλπ): 35–40%

Επί­σης, στην Εθνι­κή οδό Αθη­νών — Λαμί­ας αλλά και στην Κεντρι­κή Εύβοια θα δημιουρ­γη­θούν απ’ ότι φαί­νε­ται πολ­λά προ­βλή­μα­τα μιας και οι χιο­νο­στρώ­σεις εκεί μπο­ρεί να ξεπε­ρά­σουν ακό­μη και τα 30–40 cm τουλάχιστον.

Όλα τα παρα­πά­νω ενδε­χό­με­να φαί­νε­ται ότι έχουν σχε­δόν “κλει­δώ­σει”. Από εδώ και στη συνέ­χεια το μόνο που χρειά­ζε­ται από όλους μας είναι μεγά­λη προ­σο­χή διό­τι οι χιο­νο­πτώ­σεις στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές του νομού θα είναι πολύ πυκνές (και ιδιαί­τε­ρα στα βόρεια τμή­μα­τα) και σε συν­δυα­σμό με τους ισχυ­ρούς ανέ­μους που μπο­ρεί να οδη­γή­σουν σε χιο­νο­θύ­ελ­λες.

Τέλος, αξί­ζει να σημειω­θεί, ότι υπάρ­χει αυξη­μέ­νη πιθα­νό­τη­τα, από το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας και στη συνέ­χεια, στην Αττι­κή (και όχι μόνο), να δού­με ένα φαι­νό­με­νο που σπα­νί­ως μπο­ρεί να το δει κάποιος, όπως τις χιο­νο-καται­γί­δες. Δηλα­δή πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις συνο­δεία ηλε­κτρι­κών εκκε­νώ­σε­ων (αστρα­πές / κεραυνοί).»

Χιονοπτώσεις και πολικές θερμοκρασίες

Χιο­νό­πτω­ση σημειώ­θη­κε το Σάβ­βα­το και σε κάποιες περιο­χές της Θεσ­σα­λο­νί­κης το Σάβ­βα­το, με τη Βόρεια Ελλά­δα να βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο της κακο­και­ρί­ας. Στη Φλώ­ρι­να, και γενι­κά στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία, κύριο χαρα­κτη­ρι­στι­κό της κακο­και­ρί­ας είναι οι χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, με τον υδράρ­γυ­ρο σε ορι­σμέ­νες περιο­χές να έχει πέσει ακό­μη και στους ‑16 βαθμούς.

Στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία, μετά τη χθε­σι­νο­βρα­δι­νή χιο­νό­πτω­ση και τις ιδιαί­τε­ρα χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες που σημειώ­νο­νται σήμε­ρα, η κίνη­ση των οχη­μά­των σε πολ­λά σημεία του οδι­κού δικτύ­ου, διε­ξά­γε­ται μόνο με αντιο­λι­σθη­τι­κές αλυσίδες.

Στην Περι­φέ­ρεια Θεσ­σα­λί­ας, οπού χρειά­ζε­ται επι­χει­ρούν από χθες το βρά­δυ τα μηχα­νή­μα­τα, σε Λάρι­σα, Μαγνη­σία, Τρί­κα­λα και Καρ­δί­τσα, με ρίψεις αλα­τιού και απο­χιο­νι­σμούς, δια­τη­ρώ­ντας ανοι­χτό και ασφα­λές το οδι­κό δίκτυο.

Τα πρώ­τα χιό­νια έκα­ναν την εμφά­νι­σή τους στα ορει­νά της Λέσβου, στο βορειο­α­να­το­λι­κό και βορειο­δυ­τι­κό τμή­μα του νησιού, όπου ξεκί­νη­σε να χιο­νί­ζει από τα ξημε­ρώ­μα­τα του Σαβ­βά­του. Μεγά­λη προ­σο­χή πρέ­πει να δεί­χνουν οι οδη­γοί που κινού­νται στους δρό­μους, από Στύ­ψη-Πελό­πη – Κάπη-Μαντα­μά­δο, από Κλειού – Σκα­μιά – Λεπέ­τυ­μνο – Άργε­νο – Βαφείο και από Φίλια-Ανεμώτια-Σκαλοχώρι.

Τα μηχα­νή­μα­τα του Δήμου Δυτι­κής Λέσβου κρα­τούν τους δρό­μους ανοι­χτούς, όπως δήλω­σε στην ΕΡΤ Αιγαί­ου ο αντι­δή­μαρ­χος, Ανδρέ­ας Αξής, καθώς από τα ξημε­ρώ­μα­τα είναι όλα έξω και ρίχνουν αλά­τι ενώ αυτή την ώρα η προ­σπά­θεια μας επι­κε­ντρώ­νε­ται στις δημο­τι­κές ενό­τη­τες Μαντα­μά­δου και Μήθυμνας.

Λίγα χιό­νια έπε­σαν στους ορει­νούς όγκους της Λήμνου, στον Άγιο Αθα­νά­σιο, στη Βίγλα και στον Άγιο Γεώρ­γιο Σαρ­δών. Όπως δήλω­σε στην ΕΡΤ Αιγαί­ου, ο πρό­ε­δρος της Τοπι­κής Κοι­νό­τη­τας Σαρ­δών, Διο­νύ­σης Μπαλ­δε­ρά­νος, μέχρι στιγ­μής δεν υπάρ­χει κανέ­να πρό­βλη­μα και όλοι οι δρό­μοι είναι ανοικτοί.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Μέσα στη νύχτα προς το ξημέ­ρω­μα της Κυρια­κής είναι πιθα­νό να σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο στα πεδι­νά και παρα­θα­λάσ­σια και τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις πάνω από τα 300–400 μέτρα στα δυτι­κό­τε­ρα τμή­μα­τα της Πελο­πον­νή­σου, ενώ οι χιο­νο­πτώ­σεις στην Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο ανα­μέ­νο­νται να εντα­θούν εκ νέου.

Την Κυρια­κή ανα­μέ­νο­νται πρό­σκαι­ρες τοπι­κές βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο στα πεδι­νά και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα της Πελο­πον­νή­σου και τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις σε περιο­χές πάνω από τα 300 μέτρα, οι οποί­ες γρή­γο­ρα θα στα­μα­τή­σουν. Χιο­νο­πτώ­σεις, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, ανα­μέ­νο­νται ακό­μα και σε πεδι­νά και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα των νησιών του Αιγαί­ου, την Εύβοια, τις Σπο­ρά­δες και τα ανα­το­λι­κά τμή­μα­τα της Μαγνησίας.

Βρο­χή ή χιο­νό­νε­ρο ανα­μέ­νε­ται στα πεδι­νά και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα της Κρή­της και στα δυτι­κό­τε­ρα τμή­μα­τα των Δωδε­κα­νή­σων, ενώ χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται σε περιο­χές με χαμη­λό υψό­με­τρο πάνω από τα 200–400 μέτρα. Οι χιο­νο­πτώ­σεις στην Εύβοια, στα νησιά του Αιγαί­ου και στα ορει­νά της Κρή­της θα είναι τοπι­κά ισχυ­ρές. Τις νυχτε­ρι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες θα σημειω­θεί παγε­τός στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας, ενώ τοπι­κά στα ηπει­ρω­τι­κά θα επι­κρα­τή­σουν συν­θή­κες ολι­κού παγετού.

Η θερ­μο­κρα­σία ‑σε πολύ χαμη­λά επί­πε­δα και σε περαι­τέ­ρω πτώ­ση στα κεντρι­κά και νότια- θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από ‑14 έως 0 βαθ­μούς, στην υπό­λοι­πη Βόρεια Ελλά­δα από ‑12 έως 5, στην Ήπει­ρο από ‑12 έως 6 βαθ­μούς, στη Θεσ­σα­λία από ‑13 έως 5, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από ‑11 έως 7, στα νησιά του Ιονί­ου από ‑1 έως 6 βαθ­μούς, στα νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου από ‑2 έως 3 βαθ­μούς, και στα υπό­λοι­πα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου και στην Κρή­τη από ‑2 έως 7 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες-βορειο­δυ­τι­κές γενι­κά διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 7 Μπο­φόρ στα πελάγη.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται παρο­δι­κές νεφώ­σεις με τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις κυρί­ως στα βόρεια και ανα­το­λι­κά του νομού. Τα φαι­νό­με­να μετά τις μεσημ­βρι­νές ώρες ανα­μέ­νε­ται να εξα­σθε­νή­σουν. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν γενι­κά βορειο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις έως 5 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από ‑3 έως 5 βαθ­μούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νε­ται αίθριος και­ρός με λίγες παρο­δι­κές νεφώ­σεις. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βορειο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις έως 4 Μπο­φόρ και στο Θερ­μαϊ­κό έως 5–6 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από ‑3 έως 3 βαθ­μούς.

Οδηγίες προστασίας

Παράλ­λη­λα, η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του υπουρ­γεί­ου, έχει ενη­με­ρώ­σει τις αρμό­διες υπη­ρε­σια­κά εμπλε­κό­με­νες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, καθώς και τις περι­φέ­ρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρί­σκο­νται σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σουν άμε­σα τις επι­πτώ­σεις από την εκδή­λω­ση των έντο­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων, ενώ συνι­στά στους πολί­τες να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί, μερι­μνώ­ντας για τη λήψη μέτρων αυτο­προ­στα­σί­ας από κιν­δύ­νους που προ­έρ­χο­νται από την εκδή­λω­ση των έντο­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων.

Ειδι­κό­τε­ρα, σε περιο­χές όπου προ­βλέ­πε­ται η εκδή­λω­ση έντο­νων βρο­χο­πτώ­σε­ων, καται­γί­δων ή θυελ­λω­δών ανέ­μων:

 • Να ασφα­λί­σουν αντι­κεί­με­να τα οποία αν παρα­συρ­θούν από τα έντο­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να ενδέ­χε­ται να προ­κα­λέ­σουν κατα­στρο­φές ή τραυματισμούς.
 • Να βεβαιω­θούν ότι τα λού­κια και οι υδρορ­ρο­ές των κατοι­κιών δεν είναι φραγ­μέ­να και λει­τουρ­γούν κανονικά.
 • Να απο­φεύ­γουν να δια­σχί­ζουν χει­μάρ­ρους και ρέμα­τα, πεζή ή με όχη­μα, κατά τη διάρ­κεια καται­γί­δων και βρο­χο­πτώ­σε­ων, αλλά και για αρκε­τές ώρες μετά το τέλος της εκδή­λω­σής τους
 • Να απο­φεύ­γουν τις εργα­σί­ες υπαί­θρου και δρα­στη­ριό­τη­τες σε θαλάσ­σιες και παρά­κτιες περιο­χές κατά τη διάρ­κεια εκδή­λω­σης των έντο­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων (κίν­δυ­νος από πτώ­σεις κεραυνών).
 • Να προ­φυ­λα­χτούν αμέ­σως κατά τη διάρ­κεια μιας χαλα­ζό­πτω­σης. Να κατα­φύ­γουν σε κτί­ριο ή σε αυτο­κί­νη­το και να μην εγκα­τα­λεί­πουν τον ασφα­λή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιω­θούν ότι η καται­γί­δα πέρα­σε. Η χαλα­ζό­πτω­ση μπο­ρεί να είναι πολύ επι­κίν­δυ­νη και για τα ζώα.
 • Να απο­φύ­γουν τη διέ­λευ­ση κάτω από μεγά­λα δέντρα, κάτω από αναρ­τη­μέ­νες πινα­κί­δες και γενι­κά από περιο­χές, όπου ελα­φρά αντι­κεί­με­να (π.χ. γλά­στρες, σπα­σμέ­να τζά­μια κλπ.) μπο­ρεί να απο­κολ­λη­θούν και να πέσουν στο έδα­φος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
 • Να ακο­λου­θούν πιστά τις οδη­γί­ες των κατά τόπους αρμο­δί­ων φορέ­ων, όπως Τρο­χαία κλπ.

Επί­σης, σε περιο­χές όπου προ­βλέ­πε­ται η εκδή­λω­ση χιο­νο­πτώ­σε­ων και παγε­τού:

Αν πρό­κει­ται να μετα­κι­νη­θούν με το αυτο­κί­νη­το:

 • Να ενη­με­ρω­θούν για τον και­ρό και για την κατά­στα­ση του οδι­κού δικτύου
 • Να έχουν στο όχη­μά τους αντιο­λι­σθη­τι­κές αλυ­σί­δες και το ρεζερ­βουάρ γεμά­το καύσιμα
 • Να ταξι­δεύ­ουν, εφό­σον είναι ανα­γκαίο, κατά προ­τί­μη­ση στη διάρ­κεια της ημέ­ρας προ­τι­μώ­ντας τους κεντρι­κούς δρόμους
 • Να ενη­με­ρώ­νουν τους οικεί­ους τους για τη δια­δρο­μή που πρό­κει­ται να ακολουθήσουν
 • Να μετα­βάλ­λουν το πρό­γραμ­μα των μετα­κι­νή­σε­ών τους ώστε να απο­φεύ­γουν την αιχ­μή των και­ρι­κών φαινομένων
 • Να ακο­λου­θούν πιστά τις οδη­γί­ες των κατά τόπους αρμο­δί­ων φορέ­ων, όπως Τρο­χαία κλπ.

Αν μετα­κι­νού­νται πεζή :

 • Να ντύ­νο­νται με πολ­λά στρώ­μα­τα από ελα­φριά ρού­χα αντί για ένα βαρύ ρού­χο και να φορούν κατάλ­λη­λα παπού­τσια ώστε να απο­φύ­γουν τραυ­μα­τι­σμούς λόγω της ολισθηρότητας
 • Να απο­φεύ­γουν τις άσκο­πες μετα­κι­νή­σεις κατά την διάρ­κεια αιχ­μής των φαι­νο­μέ­νων (έντο­νη χιο­νό­πτω­ση, συν­θή­κες παγετού)

Για πλη­ρο­φο­ρί­ες και ανα­κοι­νώ­σεις σχε­τι­κά με την επι­κρα­τού­σα κατά­στα­ση και την βατό­τη­τα του οδι­κού δικτύ­ου λόγω εισ­ρο­ής πλημ­μυ­ρι­κών υδά­των σε αυτό ή λόγω χιο­νο­πτώ­σε­ων και παγε­τού, οι πολί­τες μπο­ρούν να επι­σκε­φθούν την ιστο­σε­λί­δα της ΕΛ.ΑΣ.

Κάποιοι όμως διαφωνούν …
Δεν κάνει κρύο στην Ελλά­δα | Κρύο δεν έκα­νε ποτέ…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο