Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην Ολομέλεια του νομοσχέδιο-έκτρωμα: Προκλητικό σόου Γεωργιάδη για να δικαιολογήσει τον εργασιακό μεσαίωνα

Ξεπέ­ρα­σε και τον εαυ­τό του ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας, Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης, καθώς επι­δό­θη­κε σε απί­στευ­το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό κρε­σέ­ντο μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, στην προ­σπά­θειά του να πεί­σει ότι το αντερ­γα­τι­κό έκτρω­μα που νομο­θε­τεί η κυβέρ­νη­ση κατά παραγ­γε­λία της μεγα­λο­ερ­γο­δο­σί­ας… είναι υπέρ των εργαζομένων.

Ο υπουρ­γός επι­χεί­ρη­σε να λοι­δο­ρή­σει τον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων και των απερ­για­κών συγκε­ντρώ­σε­ων που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε όλη τη χώρα, φέρ­νο­ντας παρά­δειγ­μα από μόνο έναν κλά­δο, των καθη­γη­τών ιδιω­τι­κών σχο­λεί­ων, λέγο­ντας ότι τα σχο­λεία λει­τούρ­γη­σαν κανο­νι­κά, άρα απέ­τυ­χε η απεργία!!!

Και το συνέ­χι­σε καλώ­ντας τους βου­λευ­τές να κοι­τά­ξουν προς την πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, όπου δεν θα δουν ψυχή. Βέβαια η ώρα ήταν 12.30, ενώ το πολύ μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο είχε ήδη ολο­κλη­ρω­θεί αφού ξεκί­νη­σε στις 10.30 το πρωί!

Ο Αδ. Γεωρ­γιά­δης επα­νέ­λα­βε τη γνω­στή καρα­μέ­λα των προη­γού­με­νων ημε­ρών, λέγο­ντας ότι η ΑΔΕΔΥ, οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί και οι εκπαι­δευ­τι­κοί δεν είχαν λόγο να απερ­γή­σουν αφού δήθεν δεν τους αφο­ρού­σε το νομο­σχέ­διο. Απά­ντη­ση του έδω­σαν από χθες οι ίδιοι οι εργα­ζό­με­νοι, την οποία όμως, καθώς δεν τον βόλευε, αγνόησε.

Στο γνω­στό και χιλιο­παιγ­μέ­νο έργο του κοι­νω­νι­κού αυτο­μα­τι­σμού, ο υπουρ­γός είπε ότι «στην Ελλά­δα οι συν­δι­κα­λι­στές κάνουν απερ­γία για ψύλ­λου πήδη­μα χωρίς να θέλουν οι εργα­ζό­με­νοι», για να δικαιο­λο­γή­σει και το κατά­πτυ­στο άρθρο του νομο­σχε­δί­ου για την προ­στα­σία της απερ­γο­σπα­σί­ας σε βάρος του οργα­νω­μέ­νου αγώ­να των εργαζομένων.

Αξιο­ποί­η­σε επί­σης την απα­ρά­δε­κτη στά­ση της ηγε­τι­κής ομά­δας ΠΑΣΚΕ — ΔΑΚΕ στη ΓΣΕΕ για να πει ‑ω του θαύ­μα­τος- ότι το τρι­το­βάθ­μιο συν­δι­κα­λι­στι­κό όργα­νο των εργα­ζο­μέ­νων στον ιδιω­τι­κό τομέα δεν απερ­γεί, άρα οι εργα­ζό­με­νοι συμ­φω­νούν με το νομοσχέδιο.

Προ­έ­βη σε ακό­μα μια λαθρο­χει­ρία λέγο­ντας ότι ούτε ένα σωμα­τείο εργα­ζο­μέ­νων στις βιο­μη­χα­νί­ες που τους αφο­ρά δεν έχει βγά­λει δελ­τίο Τύπου κατά του νομο­σχε­δί­ου και έκα­νε προ­κλη­τι­κά λόγο για «επαγ­γελ­μα­τί­ες απερ­γούς του ΠΑΜΕ» και θυμή­θη­κε το ακρο­δε­ξιό — σκο­τα­δι­στι­κό του παρελ­θόν ανα­φέ­ρο­ντας ότι «η συγκέ­ντρω­ση κατά των ταυ­το­τή­των είχε τρι­πλά­σιο κόσμο από την απεργία».

Στο διά ταύ­τα του νομο­σχε­δί­ου επα­νέ­λα­βε ότι δεν καταρ­γεί­ται το 8ωρο και το 5ήμερο και πως θα επι­τρέ­πε­ται απλά στα κυλιό­με­να 5ήμερα κάποιος να δου­λεύ­ει και Σάβ­βα­το ή Κυριακή…

Και ξανα­προ­σπά­θη­σε να πεί­σει ότι για το καλό των εργα­ζο­μέ­νων και του εισο­δή­μα­τός τους, «επι­τρέ­που­με σε έναν εργα­ζό­με­νο που έχει κύρια απα­σχό­λη­ση με 8ωρο να κάνει και μια μερι­κή σύμ­βα­ση σε άλλον εργοδότη».

Αξία έχει το γεγο­νός ότι ο υπουρ­γός τόνι­σε ότι το παρα­πά­νω άρθρο είναι «απευ­θεί­ας μετα­φρα­σμέ­νο από την ευρω­παϊ­κή οδη­γία», την ώρα που ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δια­τεί­νο­νται ότι η κυβέρ­νη­ση δια­στρε­βλώ­νει την δήθεν θετι­κή Οδηγία.

Αλγει­νή εντύ­πω­ση προ­κά­λε­σε κατά τη διάρ­κεια της ομι­λί­ας του Αδ. Γεωρ­γιά­δη η στά­ση του προ­ε­δρεύ­ο­ντος Γ. Γεωρ­γα­ντά, ο οποί­ος παρά το γεγο­νός ότι ο υπουρ­γός απευ­θυ­νό­ταν επί προ­σω­πι­κού και σε απα­ρά­δε­κτο ύφος και τόνο προς την Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, όταν οι βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος επι­χει­ρού­σαν να απα­ντή­σουν στα ψεύ­δη και τις συκο­φα­ντί­ες, οι παρα­τη­ρή­σεις και οι απει­λές για κυρώ­σεις απευ­θύ­νο­νταν μόνο προς τα έδρα­να του ΚΚΕ, αφή­νο­ντας τον προ­κλη­τι­κό υπουρ­γό να συνεχίζει.

Μάλι­στα, μετά το τέλος της ομι­λί­ας του Αδ. Γεωρ­γιά­δη, όταν ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θ. Παφί­λης ζήτη­σε τον λόγο να απα­ντή­σει, ο προ­ε­δρεύ­ων έδω­σε τον λόγο στον μπρο­στι­νό του φασι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος «Σπαρ­τιά­τες» ο οποί­ος μάλι­στα ξεκί­νη­σε την ομι­λία του κάνο­ντας λόγο για «τεμπέ­λη­δες συν­δι­κα­λι­στές που κάνουν απερ­γία όπο­τε τους καπνίσει»…

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο