Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στην «3η Συμφωνία» του Ντμίτρι Σοστακόβιτς ο Δ. Κουτσούμπας

Σήμε­ρα, Πέμ­πτη 25 Μαΐ­ου, στις 20:30, στο Θέα­τρο Ολύ­μπια, η Φιλαρ­μο­νία Ορχή­στρα Αθη­νών και η Χορω­δία του Δήμου Αθη­ναί­ων παρου­σιά­ζουν σε πρώ­τη πανελ­λή­νια εκτέ­λε­ση την «3η Συμ­φω­νία (της Πρω­το­μα­γιάς)» του Dmitri Shostakovich, σε μου­σι­κή διεύ­θυν­ση του Βύρω­να Φιδε­τζή. Τη συναυ­λία θα παρα­κο­λου­θή­σει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας

Το έργο παρου­σιά­στη­κε για πρώ­τη φορά από τη Φιλαρ­μο­νι­κή Ορχή­στρα και την Ακα­δη­μαϊ­κή Χορω­δία στο Λένιν­γκραντ, στην επέ­τειο θανά­του του Λένιν. Η ποί­η­ση στο φινά­λε της Συμ­φω­νί­ας είναι του Semyon Kirsanov. Το πνεύ­μα που δια­πνέ­ει ολό­κλη­ρο το έργο αντα­να­κλά από­λυ­τα τη νεα­νι­κή αισιο­δο­ξία της σοβιε­τι­κής δεκα­ε­τί­ας του 1920.

Το πρό­γραμ­μα της συναυ­λί­ας συμπλη­ρώ­νουν το «Ποι­με­νι­κό του καλο­και­ριού» του Arthur Honneger και τρεις μικροί λυρι­κοί κύκλοι ελλη­νι­κών τρα­γου­διών για φωνή και ορχή­στρα των Maurice Ravel, Antoni Dvorak και Κων­στα­ντί­νου Σφα­κια­νά­κη, με σολίστ την Άρτε­μη Μπό­γρη. Η διδα­σκα­λία χορω­δί­ας είναι του Σταύ­ρου Μπερή.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο