Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στηρίζει τα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα ο Άδωνις Γεωργιάδης — Ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας

Ανοι­χτά το μέρος της κυβέρ­νη­σης του Ισρα­ήλ, η οποία δια­πράτ­τει εγκλή­μα­τα κατά αμά­χων στη Γάζα, πήρε με ανάρ­τη­σή του στο Instagram ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης Άδω­νις Γεωργιάδης.

Ο ίδιος άνθρω­πος που λίγα χρό­νια πριν δια­φή­μι­ζε στην τηλε­ό­ρα­ση τα βιβλία του ναζι­στή και — δεδη­λω­μέ­νου αρνη­τή του Ολο­καυ­τώ­μα­τος — Πλεύ­ρη, έσπευ­σε να ταχθεί υπέρ της Ισραη­λι­νής κυβέρνησης.

«Το Ισρα­ήλ, ο καλύ­τε­ρος Φίλος της Ελλά­δος, δέχε­ται επί­θε­ση στον άμα­χο πλη­θυ­σμό του και ναι έχει δικαί­ω­μα να αμυν­θεί. Η Ελλά­δα είναι μαζί του διό­τι τον αλη­θι­νό σου φίλο τον ξεχω­ρί­ζεις στα δύσκο­λα!», σημειώ­νει στην ανάρ­τη­σή του ο Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης, συνο­δεύ­ο­ντας την με μία ελλη­νι­κή και μία ισραη­λι­νή σημαία και τη φρά­ση “Greece Stands with Israel”.

Η απα­ρά­δε­κτη και προ­κλη­τι­κή αυτή ανάρ­τη­ση έρχε­ται λίγα μόνο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα μετά την ανα­κοί­νω­ση του ελλη­νι­κού Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών το οποίο, ούτε λίγο, ούτε πολύ, επι­χει­ρεί να δικαιο­λο­γή­σει την ισραη­λι­νή βαρ­βα­ρό­τη­τα ενά­ντια στον Παλαι­στι­νια­κό λαό.

Ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας

Σε ανα­κοί­νω­ση της η Παλαι­στι­νια­κή Παροι­κία Ελλά­δας τονί­ζει τα εξής:

«Η Παλαι­στι­νια­κή Παροι­κία Ελλά­δας κατα­δι­κά­ζει την προ­κλη­τι­κή και κατά­πτυ­στη ανάρ­τη­ση του Υπουρ­γού Ανά­πτυ­ξης κ. Άδω­νη Γεωρ­γιά­δη. Σήμε­ρα που το Ισρα­ήλ, για πολ­λο­στή φορά, βομ­βαρ­δί­ζει αδιά­κρι­τα τον άμα­χο παλαι­στι­νια­κό πλη­θυ­σμό στην πολιορ­κη­μέ­νη Γάζα, δολο­φο­νώ­ντας γυναί­κες και παι­διά, κατε­δα­φί­ζο­ντας πολυώ­ρο­φες πολυ­κα­τοι­κί­ες για να αφή­σει άστε­γες εκα­το­ντά­δες οικο­γέ­νειες, συλ­λαμ­βά­νει και φυλα­κί­ζει εκα­το­ντά­δες Παλαι­στί­νιους δια­δη­λω­τές στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη, κατα­πα­τώ­ντας κάθε έννοια ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των, και παρα­βιά­ζο­ντας κατά­φω­ρα το διε­θνές δίκαιο, η ανάρ­τη­ση του κ. Γεωρ­γιά­δη απο­τε­λεί μέγι­στη προ­σβο­λή στους νεκρούς μας, και μέγι­στη ασέ­βεια στον πόνο του παλαι­στι­νια­κού λαού, αλλά και στον πόνο όλων των ανθρώ­πων σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο που πονούν για την απώ­λεια κάθε αθώ­ας ανθρώ­πι­νης ζωής, παντού.

Ο κ. Γεωρ­γιά­δης είναι εν ενερ­γεία Υπουρ­γός της Ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, και οι δημό­σιες τοπο­θε­τή­σεις του χρε­ώ­νο­νται σε ολό­κλη­ρη την Ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, και συνε­πώς στην Ελλά­δα. Και η ανάρ­τη­ση του είναι πρω­το­φα­νής για οποιον­δή­πο­τε υπουρ­γό σε οποια­δή­πο­τε χώρα. Η ανάρ­τη­ση αυτή του κ. Γεωρ­γιά­δη είναι βέβαιο ότι θα λάβει μεγά­λη δημο­σιό­τη­τα και εκτός Ελλά­δας. Τον εκθέ­τει ως άνθρω­πο και ως πολι­τι­κό στα μάτια εκα­το­ντά­δων εκα­τομ­μυ­ρί­ων Αρά­βων, αλλά και στα μάτια της μεγά­λης πλειο­ψη­φί­ας των λαών και των χωρών του κόσμου, που κατα­δι­κά­ζουν αυτά τα επα­να­λαμ­βα­νό­με­να απο­τρό­παια εγκλή­μα­τα του Ισραήλ.

Μόλις χθες, η Εισαγ­γε­λέ­ας του Διε­θνούς Ποι­νι­κού Δικα­στη­ρί­ου (ICC) προει­δο­ποί­η­σε το Ισρα­ήλ για νέα παρα­πο­μπή των ηγε­τών του ενώ­πιον του Δικα­στη­ρί­ου για διά­πρα­ξη εγκλη­μά­των πολέμου.

Ο κ. Γεωρ­γιά­δης προ­βάλ­λει το δικαί­ω­μα «αυτο­ά­μυ­νας» του Ισρα­ήλ, που δια­θέ­τει ένα από τους ισχυ­ρό­τε­ρους στρα­τούς στον κόσμο, απέ­να­ντι στις αυτο­σχέ­διες ρου­κέ­τες των παλαι­στι­νια­κών αντι­στα­σια­κών οργα­νώ­σε­ων. Ο κ. Γεωρ­γιά­δης παρα­βλέ­πει, σκό­πι­μα, το αδιαμ­φι­σβή­τη­το γεγο­νός της παρά­νο­μης ισραη­λι­νής κατο­χής, και του νόμι­μου κι αυτο­νό­η­του δικαιώ­μα­τος του παλαι­στι­νια­κού λαού στην αυτο­ά­μυ­να και στην αντί­στα­ση, για την ελευ­θε­ρία του, για την ανε­ξαρ­τη­σία του, και για να ζήσει σε ειρή­νη με όλους τους γεί­το­νες του.

Και επει­δή ζού­με στην Ελλά­δα και με τους Έλλη­νες παρα πολ­λά χρό­νια, και επει­δή ξέρου­με καλά την ιστο­ρία της Ελλά­δας, τους αγώ­νες του Ελλη­νι­κού λαού ενα­ντί­ον του φασι­σμού, του ναζι­σμού, της κατο­χής, κι υπέρ της ελευ­θε­ρί­ας και της δημο­κρα­τί­ας, η ανάρ­τη­ση του κ. Γεωρ­γιά­δη θα μας άφη­νε τελεί­ως αδιά­φο­ρους αν δεν ήταν εν ενερ­γεία υπουρ­γός της Ελλη­νι­κής κυβέρνησης.

Ξέρου­με και την πορεία του κ. Γεωρ­γιά­δη, και κατα­νο­ού­με την αγω­νία του να σβή­σει το ντρο­πια­στι­κό ρατσι­στι­κό αντί-σημι­τι­κό παρελ­θόν του, που­λώ­ντας εκδού­λευ­ση στους εγκλη­μα­τί­ες ηγέ­τες του Ισρα­ήλ και στο φίλο-σιω­νι­στι­κό λόμπι διε­θνώς. Ο κ. Γεωρ­γιά­δης έχει κάθε δικαί­ω­μα να ζητή­σει συγ­χώ­ρε­ση από το Ισρα­ήλ για τις παλιές αμαρ­τί­ες του, δεν έχει όμως κανέ­να δικαί­ω­μα να προ­σβάλ­λει τη μνή­μη των νεκρών μας, και να ασε­βεί στον πόνο του λαού μας. Οφεί­λει να ζητή­σει συγνώμη.

Είμα­στε από­λυ­τα βέβαιοι και ξέρου­με καλά ότι οι Έλλη­νες δεν στη­ρί­ζουν ούτε κατο­χή, ούτε δολο­φο­νί­ες αμά­χων, ούτε εγκλή­μα­τα πολέ­μου. Και είμα­στε βέβαιοι ότι η Ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση δεν υιο­θε­τεί αυτή τη θέση αυτή του κ. Γεωργιάδη.

Ζήτω η Ελλη­νο ‑Παλαι­στι­νια­κή Φιλία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο