Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στηρίζουμε το αίτημα να δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης στην Κουβανική Ιατρική Ταξιαρχία Henry Reeve

2.300 χρό­νια μετά τον Ιππο­κρά­τη, οι κου­βα­νι­κές ιατρι­κές μπρι­γά­δες που ανή­κουν στην απο­στο­λή Henry Reeve και εργά­ζο­νται σήμε­ρα σε περί­που τριά­ντα  χώρες, είναι οι καλύ­τε­ροι εκπρό­σω­ποι του υψη­λού και φωτι­σμέ­νου επι­πέ­δου της Ιατρι­κής του Ιππο­κρά­τη που έλαμ­ψε κατά την Αρχαιότητα.

Η ταξιαρ­χία Henry Reeve, γνή­σια παι­διά και εγγό­νια του Τσέ,  εκπλη­ρώ­νουν χρό­νια τώρα  ‑με κίν­δυ­νο της ίδιας της ζωής τους- το καθή­κον της προ­σφο­ράς στον άνθρω­πο  στις πιο «σκο­τει­νές γωνιές του πλα­νή­τη», όπως έλε­γε ο Φιντέλ Κάστρο.

Οι Κου­βα­νοί για­τροί και οι νοση­λευ­τές με αφορ­μή και την παν­δη­μία έδω­σαν για άλλη μια φορά παρά­δειγ­μα έμπρα­κτης αλλη­λεγ­γύ­ης και ανθρω­πι­σμού στους λαούς του κόσμου, τη στιγ­μή που οι ισχυ­ρές καπι­τα­λι­στι­κές χώρες έχουν κατα­στή­σει την υγεία ακρι­βό εμπόρευμα

Ταυ­τό­χρο­να η Κού­βα που παρά τον απάν­θρω­πο απο­κλει­σμό των ΗΠΑ δίνει παρά­δειγ­μα ανθρω­πιάς,  κατα­φέρ­νει να επι­δει­κνύ­ει ένα αξιο­θαύ­μα­στο σύστη­μα δημό­σιας δωρε­άν και καθο­λι­κής Υγεί­ας και προ­στα­σί­ας του λαού της. Την ίδια στιγ­μή οι καπι­τα­λι­στι­κές χώρες έχουν επι­λέ­ξει να μην είναι προ­τε­ραιό­τη­τά τους η υγεία των πολι­τών τους, με απο­τέ­λε­σμα να καταρ­ρεύ­σουν τα συστή­μα­τα Υγεί­ας τους.

Παρά τα ψέμα­τα των εχθρών του Νησιού της Επα­νά­στα­σης, το έργο της  μπρι­γά­δας Henry Reeve  υπεν­θυ­μί­ζει ότι:
«Η Κού­βα μοι­ρά­ζε­ται αυτό που έχει.
Η Κού­βα σώζει ζωές.
Η Κού­βα στέλ­νει για­τρούς και όχι βόμβες».

Αυτή είναι η πραγ­μα­τι­κή αξία του σοσια­λι­σμού, δίνει τη δυνα­τό­τη­τα σε μια μικρή χώρα να ξεχω­ρί­ζει στα μάτια της ανθρω­πό­τη­τας σαν ένας φάρος μέσα στην καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα που τη στιγ­μή της ανά­γκης τους αφή­νει τους λαούς έρμαιο της τύχης.

Το να δοθεί το Νόμπελ Ειρή­νης στο ιατρι­κό προ­σω­πι­κό της μπρι­γά­δας Henry Reeve είναι μια ελά­χι­στη ανα­γνώ­ρι­ση της ανι­διο­τε­λούς προ­σφο­ράς της και ταυ­τό­χρο­να ενδυ­νά­μω­ση του αιτή­μα­τος να στα­μα­τή­σει ο εγκλη­μα­τι­κός απο­κλει­σμός του νησιού που έχουν επι­βάλ­λει και δια­τη­ρούν οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους.

Με όλες μου τις δυνά­μεις και όλη την έντα­ση της φωνής μου στη­ρί­ζω την πρό­τα­ση που απευ­θύ­νει η “Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή” που ζητά την απο­νο­μή του βρα­βεί­ου Νόμπελ Ειρή­νης 2021 για την Κου­βα­νι­κή Ιατρι­κή Ταξιαρ­χία Henry Reeve.

Ήδη από την πρώ­τη στιγ­μή το Ατέ­χνως στή­ρι­ξε την πρω­το­βου­λία, της έδω­σε χώρο, και θα συνε­χί­σει να το κάνει.

Τόσο εγώ όσο και το Ατέ­χνως καλού­με κάθε καλό­πι­στο πολί­τη να στη­ρί­ξει αίτη­μα. Αίτη­μα που όσο θα δυνα­μώ­νει, στην Ελλά­δα και στον κόσμο, τόσο θα αδυ­να­τί­ζει τις άδι­κες, εγκλη­μα­τι­κές επι­θέ­σεις σε βάρος του λαού της Κού­βας που συνε­χί­ζο­νται και την περί­ο­δο της πανδημίας/.

Ηρα­κλής Κακαβάνης
Δημο­σιο­γρά­φος — Συγγραφέας
Εκδό­της και δια­χει­ρι­στής του Ατέχνως

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο