Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στηρίζουν την Ν. Μποφίλιου κόντρα στην αισχρή επίθεση

Τη στή­ρι­ξή τους στην Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου, απέ­να­ντι στην αισχρή επί­θε­ση που δέχε­ται, εκφρά­ζουν πολ­λοί συνά­δελ­φοί της καλ­λι­τέ­χνες. Θυμί­ζου­με ότι η επί­θε­ση στη γνω­στή τρα­γου­δί­στρια έγι­νε με αφορ­μή δηλώ­σεις της όπως: «Πιστεύω στην οργα­νω­μέ­νη πάλη και θα στέ­κο­μαι μπρο­στά της προ­σο­χή!», «η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση είναι δικτα­το­ρία», «από τη στιγ­μή που είσαι μέσα στο σύστη­μα, δεν μπο­ρείς να κάνεις την ανα­τρο­πή. Η επα­νά­στα­ση γίνε­ται μόνο από το λαό», «Ψηφί­ζω ΚΚΕ, αν και δια­φω­νώ σε πολ­λά σημεία, για δύο λόγους: Επει­δή το νιώ­θω ως τιμή για την οικο­γέ­νειά μου και τους παπ­πού­δες μου, που ήταν στο ΕΑΜ — ΕΛΑΣ και σκο­τώ­θη­καν στην Αντί­στα­ση κι επει­δή πιστεύω στην οργα­νω­μέ­νη πάλη».

Πολ­λοί άνθρω­ποι των Γραμ­μά­των και των Τεχνών με δηλώ­σεις και αναρ­τή­σεις έχουν στα­θεί στο πλευ­ρό της. Ανα­φέ­ρου­με ενδει­κτι­κά: Ο τρα­γου­δο­ποιός Παντε­λής Θαλασ­σι­νός, σχο­λιά­ζο­ντας τους επι­κρι­τές της ανέ­φε­ρε ότι κανείς δεν θα ασχο­λού­νταν εάν στη συνέ­ντευ­ξή της υπο­στή­ρι­ζε ότι θαυ­μά­ζει το «ευρω­παϊ­κό σύστη­μα». Η Τάνια Τσα­να­κλί­δου, απευ­θυ­νό­με­νη στην Ν. Μπο­φί­λιου, σχο­λί­α­σε ανά­με­σα στα άλλα ότι «όταν μας βρί­ζουν αυτοί που σιχαι­νό­μα­στε πάει να πει ότι δεν έχου­με χάσει το δρό­μο μας» και ο τρα­γου­δο­ποιός Στά­θης Δρο­γώ­σης ανέ­φε­ρε ότι «βρί­ζε­τε ένα κορί­τσι που τρα­γου­δά­ει σε χιλιά­δες κόσμο χωρίς να αλλά­ξει τις από­ψεις της από τότε που ξεκί­νη­σε». Η δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Έλε­να Ακρί­τα σε ανάρ­τη­σή της σημεί­ω­σε: «Δεν υπάρ­χει debate εδώ. Όταν έναν άνθρω­πο τον φτύ­νει φασί­στας, είσαι με τον άνθρω­πο. Τέλος».

Την ίδια στιγ­μή, συνε­χί­ζε­ται η επί­θε­ση στην τρα­γου­δί­στρια και στη λίστα των …«θιγ­μέ­νων» από όσα είπε προ­στέ­θη­κε και ο Σταύ­ρος Θεο­δω­ρά­κης, εγκα­λώ­ντας τη μάλι­στα με …νου­θε­σί­ες, που αφο­ρούν την επαγ­γελ­μα­τι­κή της ιδιό­τη­τα, ότι «δεν σκέ­φτε­σαι καθό­λου τις ευθύ­νες σου για όλους αυτούς που σε ακο­λου­θούν». Οι αντι­δρά­σεις όλων αυτών ‑από τα φασι­στοει­δή της Χρυ­σής Αυγής μέχρι διά­φο­ρες «προ­σω­πι­κό­τη­τες» και έντυ­πα, που επι­τε­λούν πολύ πρό­θυ­μα το ρόλο του υπο­στη­ρι­κτή της αντι­δρα­στι­κής ΕΕ και της σαπί­λας του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος- εξη­γού­νται από­λυ­τα. Κι αυτό για­τί η Ν. Μπο­φί­λιου, που είναι ιδιαί­τε­ρα αγα­πη­τή στη νεο­λαία, εξέ­φρα­σε θαρ­ρα­λέα την άπο­ψή της και δηλώ­νει δημό­σια την πίστη της στην οργα­νω­μέ­νη πάλη. Γι’ αυτό και έσπευ­σαν με χυδαία σχό­λια και ραφι­να­ρι­σμέ­νο αντι­κομ­μου­νι­σμό να της επι­τε­θούν και να επι­χει­ρή­σουν να την αποδομήσουν.

Νατάσ­σα Μπο­φί­λιου: Ψηφί­ζω ΚΚΕ – Πιστεύω στην οργα­νω­μέ­νη πάλη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο