Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στηρίξτε τις σελίδες του «Ατέχνως» σε Facebook και Twitter

🔻  Από το ξεκί­νη­μα της δια­δι­κτυα­κής του παρου­σί­ας, το 2015, το «Ατέ­χνως» βασί­ζε­ται απο­κλει­στι­κά και μόνο στην αγά­πη και στή­ρι­ξη των φίλων και ανα­γνω­στών του.
🔳  Όλα αυτά τα χρό­νια, στο πλαί­σιο της «αστυ­νό­μευ­σης» και λογο­κρι­σί­ας στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, δεχθή­κα­με σοβα­ρές επι­θέ­σεις.

Το 2019 το Twitter μπλό­κα­ρε ορι­στι­κά την λει­τουρ­γία του λογα­ρια­σμού μας, πλή­ρως αδι­καιο­λό­γη­τα και χωρίς καμία προη­γού­με­νη ενη­μέ­ρω­ση, ενώ από το Facebook λάβα­με περισ­σό­τε­ρες από δύο φορές ειδο­ποι­ή­σεις ότι ο λογα­ρια­σμός μας «παρα­βιά­ζει τους όρους» εξαι­τί­ας αντι­φα­σι­στι­κών και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κών δημο­σιεύ­σε­ων και κοι­νο­ποι­ή­σε­ων! Βρε­θή­κα­με στο κόκ­κι­νο για να πέσει η σελί­δα. Η σελί­δα δεν ήταν ορα­τή σε όλους τους φίλους και ακό­λου­θους, τα θέμα­τά μας συχνά πυκνά εμφα­νί­ζο­νται χαμη­λά στη ροή, εξαι­τί­ας των ποι­νών που επι­βάλ­λει το facebook.

Τον Ιού­λιο του 2019 το Facebook «κατέ­βα­σε» την σελί­δα «Τρία Κόκ­κι­να Γράμ­μα­τα» (που είχε περισ­σό­τε­ρους από 21 χιλιά­δες ακό­λου­θους) εξαι­τί­ας αντι­φα­σι­στι­κών αναρ­τή­σε­ων οι οποί­ες θεω­ρή­θη­καν… «έκφρα­ση μίσους»!

Δεν πτο­ού­μα­στε, δεν αλλά­ζου­με ρότα, με σεβα­σμό πάντα σε εσάς και στην αντι­κει­με­νι­κή και πολι­τι­κά και κοι­νω­νι­κά υπεύ­θυ­νη παρουσία.
Χρεια­ζό­μα­στε μόνο τη δική σας εμπι­στο­σύ­νη. Είναι η πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κή ασπί­δα μας.

Atexnos social media

Στηρίξτε το «Ατέχνως» σε Facebook και Twitter

Καθώς στην επο­χή μας η παρου­σία στα social media απο­τε­λεί για τις ενη­με­ρω­τι­κές ιστο­σε­λί­δες μια ανα­πό­φευ­κτη ανα­γκαιό­τη­τα, είναι πολύ σημα­ντι­κό οι ανα­γνώ­στες και φίλοι του «Ατέ­χνως» να στη­ρί­ξουν τους λογα­ρια­σμούς στις πλατ­φόρ­μες του Facebook και του Twitter. Καν’ τε Like και Follow στις ακό­λου­θες σελί­δες και προ­σκα­λέ­στε φίλους σας να κάνουν το ίδιο, δια­δί­δο­ντας τις σελί­δες του «Ατέ­χνως».

Στο Facebook

(πατή­στε στην εικόνα): 

fb atexnos

Περιοδικό Ατέχνως:

fb periodiko atexnos

Στο Twitter: @Atexnos2015

twitter atexnos

 

Twitter Atexnos ακολουθήστε μας στο Twitter

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο