Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη βιβλιοθήκη της φυλακής ο Μιχαλολιάκος, βοηθός νοσοκόμου ο Κασιδιάρης!!!

Το κάθε τι κάνουν τα φασι­στοει­δή να παρα­μεί­νουν στη φυλα­κή το δυνα­τόν λιγό­τε­ρο. Την ευκαι­ρία να εργα­στούν προ­κει­μέ­νου να εκτί­σουν όσο το δυνα­τόν λιγό­τε­ρες μέρες μέσα στη φυλα­κή άρπα­ξαν κατευ­θεί­αν οι Χρυ­σαυ­γί­τες, Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος, Ηλί­ας Κασι­διά­ρης, Ηλί­ας Πανα­γιώ­τα­ρος, Νίκος Μίχος και Κων­στα­ντί­νος Μπαρμπαρούσης.

Όπως απο­κα­λύ­πτει η στή­λη «Βημα­το­δό­της» «ο μεν Μιχα­λο­λιά­κος έπια­σε δου­λειά στη βιβλιο­θή­κη, οι δε Κασι­διά­ρης ως βοη­θός νοσο­κό­μος και Πανα­γιώ­τα­ρος στην καντί­να (με ειδί­κευ­ση στην παρα­σκευή… hotdog). Ο Μίχος έγι­νε… κου­ρέ­ας και ο (πολύς) Μπαρ­μπα­ρού­σης (ή δια­φο­ρε­τι­κά… «Καραϊ­σκά­κης») καθα­ρι­στής».

Τα φασι­στοει­δή έτυ­χαν ευνοϊ­κής μετα­χεί­ρι­σης λόγω αλλα­γής του ποι­νι­κού κώδι­κα από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ (μικρό­τε­ρες ποι­νές για τα αδι­κή­μα­τα για τα οποία κατα­δι­κά­στη­καν), προ­σπα­θούν τώρα να εκμε­ταλ­λευ­τούν κάθε χαρα­μά­δα στη νομο­θε­σία προ­κει­μέ­νου να αποφυλακιστούν.

Εμείς απλά θα επι­ση­μά­νου­με ότι ο φυσι­κός χώρος του φασί­στα είναι οι «καλ­λιό­πες»

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο