Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη Γάζα σφάζουν αμάχους κι’ ο Άδωνις Γεωργιάδης τουϊτάρει υπέρ του Ισραήλ!

Το έργο το’ χου­με ξανα­δεί. Την ώρα που στη Γάζα συντε­λεί­ται άλλο ένα έγκλη­μα των ισραη­λι­νών ενό­πλων δυνά­με­ων ενά­ντια σε παλαι­στί­νιους δια­δη­λω­τές, ο αντι­πρό­ε­δρος της Νέας Δημο­κρα­τί­ας Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης δίνει, για άλλη μια φορά, τη… δική του μάχη υπέρ του Ισρα­ήλ στο Twitter.

Έτσι, λοι­πόν, το τελευ­ταίο 24ωρο που στη Γάζα δολο­φο­νού­νται άμα­χοι, γυναί­κες και παι­διά, ο αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ ανα­πα­ρά­γει στον προ­σω­πι­κό του λογα­ρια­σμό το Twitter τα τουί του Μπεν­τζα­μίν Νετα­νιά­χου και της πρε­σβεί­ας των ΗΠΑ στο Ισραήλ!

Adonis Georgiadis twitter

Προ­φα­νώς για τη Νέα Δημο­κρα­τία- όπως άλλω­στε και για την συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- η ανα­βάθ­μι­ση των «γεω­στρα­τη­γι­κών σχέ­σε­ων» με τους φονιά­δες της κυβέρ­νη­σης Νετα­νιά­χου είναι πολύ σημα­ντι­κό­τε­ρη από τις εν ψυχρώ δολο­φο­νί­ες αμά­χων στη Γάζα. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι άλλω­στε το γεγο­νός ότι τις τελευ­ταί­ες ώρες, το γρα­φείο τύπου της Νέας Δημο­κρα­τί­ας και ο- άλλο­τε λαλί­στα­τος- τομε­άρ­χης εξω­τε­ρι­κών του κόμ­μα­τος Γ.Κουμουτσάκος δε βρή­κε ούτε λέξη να πει για τα θύμα­τα του ισραη­λι­νού μακε­λειού στη Γάζα.

Ο δε αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ Αδω­νις Γεωρ­γιά­δης – έχο­ντας ξεχά­σει ότι παλιά που­λού­σε τα αντι­ση­μι­τι­κά βιβλία του Κ.Πλεύρη- έχει ανα­δει­χθεί πλέ­ον σε φανα­τι­κό υπέρ­μα­χο του Ισρα­ήλ. Ενός Ισρα­ήλ που σκο­τώ­νει ακό­μη και βρέ­φη 8 μηνών! Να θυμή­σου­με ότι, πριν λίγους μόλις μήνες, ο Γεωρ­γιά­δης είχε φτά­σει στο σημείο να επι­κρο­τή­σει το φασι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα του ακρο­δε­ξιού ραβ­βί­νου Μ. Φρι­ζή ο οποί­ος απει­λού­σε τους τα «αναρ­χο­κομ­μού­νια» με «σφαί­ρες στο κεφάλι». 

Με την στά­ση της απέ­να­ντι στα γεγο­νό­τα της Γάζας, η Νέα Δημο­κρα­τία απο­δει­κνύ­ει ότι ταυ­τί­ζε­ται με την συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην γραμ­μή της συμ­μα­χί­ας με το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ. Και τα δύο κόμ­μα­τα είναι συνέ­νο­χα για το έγκλη­μα που συντε­λεί­ται στην Παλαι­στί­νη και αυτό οι φιλει­ρη­νι­κές δυνά­μεις του ελλη­νι­κού λαού οφεί­λουν να το λάβουν υπ’ όψη τους.

Στη Γάζα δολο­φο­νούν αμά­χους και ο αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ προ­ω­θεί την ισραη­λι­νή προπαγάνδα!

Φακέ­λω­μα και «μια σφαί­ρα στο κεφά­λι» για τα «αναρ­χο­κομ­μού­νια»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο