Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΤΗ ΓΑΖΑ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΓΙΝΕ ΚΡΑΥΓΗ! Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης της ΚΝΕ στον Παλαιστινιακό λαό στις 4 Δεκέμβρη στο Σπόρτιγκ

Ενώνουμε τις φωνές μας 
για κάθε νεκρό παιδί

Μεγά­λη συναυ­λία με τίτλο «Στη Γάζα το τρα­γού­δι έγι­νε κραυ­γή — Ενώ­νου­με τις φωνές μας για κάθε νεκρό παι­δί» διορ­γα­νώ­νει η ΚΝΕ τη Δευ­τέ­ρα 4 Δεκέμ­βρη, στις 19.00, στο Κλει­στό Γήπε­δο Σπόρ­τιγκ (Σταθ­μός «Άγ. Ελευ­θέ­ριος», Πατήσια). 

Στη Γάζα το τρα­γού­δι έγι­νε κραυ­γή! Μεγά­λη συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης της ΚΝΕ στον Παλαι­στι­νια­κό λαό στις 4 Δεκέμ­βρη στο Σπόρτιγκ

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Συμ­με­τέ­χουν (με αλφα­βη­τι­κή σει­ρά) οι:

 • Φοί­βος Δεληβοριάς
 • Εισβο­λέ­ας Full Band
 • Δημή­τρης Μητσοτάκης
 • Νατάσ­σα Μποφίλιου
 • Δημή­τρης Μυστακίδης
 • Μίλ­τος Πασχαλίδης
 • Μιρέ­λα Πάχου
 • Μπά­μπης Στόκας
 • Το Σφάλ­μα Full Band
 • Υπε­ρα­στι­κοί
 • Νεφέ­λη Φασούλη
 • Tiny Jackal & the Yellow Mary

Θα χαιρετίσει ο Θ. Κωτσαντής

Στη συναυ­λία χαι­ρε­τι­σμό θα απευ­θύ­νει ο Θοδω­ρής Κωτσα­ντής, Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ και θα παρευ­ρε­θούν ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και ο πρέ­σβης της Παλαι­στι­νια­κής Αρχής, Γιου­σέφ Ντορ­χόμ.

ΚΝΕ: Υπερασπίσου το παιδί!

Στο κάλε­σμά της η ΚΝΕ αναφέρει:

«Η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Ελλά­δας καλεί τους νέους και τις νέες της Αθή­νας να δώσουν δυνα­μι­κό “παρών” στη μεγά­λη συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό και ενά­ντια στην ισραη­λι­νή κατο­χή της Παλαι­στί­νης που πλη­ρώ­νει και ο λαός του Ισρα­ήλ, τη Δευ­τέ­ρα 4 Δεκεμ­βρί­ου στο Κλει­στό Γήπε­δο Σπόρ­τιγκ, με την εθε­λο­ντι­κή συμ­με­το­χή δεκά­δων καλλιτεχνών.

Εδώ και 50 μέρες ο χρό­νος δεν μετρά­ει με ώρες και λεπτά, αλλά με νεκρά παι­διά στα νοσο­κο­μεία, τα σχο­λεία, τα σπί­τια, στους δρό­μους της Λωρί­δας της Γάζας. Ο στί­χος του Τάσου Λει­βα­δί­τη “αν θέλεις να λέγε­σαι άνθρω­πος, δεν θα πάψεις ούτε στιγ­μή ν’ αγω­νί­ζε­σαι για την ειρή­νη και για το δίκιο” πλέ­ον είναι υπό­σχε­ση για χιλιά­δες νέους ανθρώ­πους. Μπρο­στά στα μάτια μας εκτυ­λίσ­σε­ται το έγκλη­μα του κρά­τους-δολο­φό­νου του Ισρα­ήλ σε βάρος του Παλαι­στι­νια­κού λαού, ο οποί­ος εδώ και δεκα­ε­τί­ες ζει, πονά­ει, υπο­φέ­ρει, ταπει­νώ­νε­ται, βασα­νί­ζε­ται και πεθαί­νει εξαι­τί­ας της ισραη­λι­νής κατο­χής, με τις πλά­τες των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, που του αρνού­νται να έχει τη δική του πατρί­δα. Όσο συνε­χί­ζε­ται η κατο­χή και αυτή η δολο­φο­νι­κή πολι­τι­κή που οδη­γεί στη γενο­κτο­νία ενός ολό­κλη­ρου λαού, θα συνε­χί­ζο­νται οι συγκρού­σεις, θα εμπο­δί­ζο­νται οι λαοί της περιο­χής να ζήσουν ειρη­νι­κά, θα κιν­δυ­νεύ­ου­με να βρε­θού­με στη δίνη ενός γενι­κευ­μέ­νου πολέμου.

Σε αυτή τη σφα­γή η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση είναι συνέ­νο­χη. Συμ­με­τέ­χει ενερ­γά, δίνο­ντας κάθε χρό­νο 7,4 δισ. ευρώ για τη δολο­φο­νι­κή μηχα­νή του ΝΑΤΟ, τη στιγ­μή που η υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση και η υπο­στε­λέ­χω­ση στα σχο­λεία και τα Πανε­πι­στή­μια έχει γίνει “κανό­νας”, στέλ­νο­ντας πολε­μι­κά πλοία στην περιο­χή, αξιο­ποιώ­ντας στρα­τιω­τι­κές βάσεις της χώρας μας, μετα­τρέ­πο­ντας την Ελλά­δα σε ορμη­τή­ριο πολέ­μων και πιθα­νό στό­χο αντιποίνων.

Η συγκλο­νι­στι­κή κινη­το­ποί­η­ση των λαών, το σύν­θη­μα “Λευ­τε­ριά στην Παλαι­στί­νη” που αντη­χεί σε όλο τον κόσμο, το τερά­στιο κύμα αλλη­λεγ­γύ­ης, οι εκα­το­ντά­δες αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες εργα­ζο­μέ­νων στη χώρα μας και παγκο­σμί­ως, που μπλο­κά­ρουν την απο­στο­λή πολε­μι­κού υλι­κού, τη συμ­με­το­χή κυβερ­νή­σε­ων και επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων στη σφα­γή, είναι η μονα­δι­κή, πραγ­μα­τι­κά αντι­πο­λε­μι­κή στά­ση, το φως μέσα στο “σκο­τά­δι”, η ελπί­δα ότι οι λαοί θα νικήσουν!

Υπε­ρα­σπί­σου το παιδί,
για­τί, αν γλι­τώ­σει το παιδί,
υπάρ­χει ελπίδα…»

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο