Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη Γερμανία παίζονται τα «προσεχώς» για τους λαούς της Ευρώπης

Οι ολο­έ­να και πιο πυκνές δυσοί­ω­νες εκτι­μή­σεις για το μέλ­λον της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας της Γερ­μα­νί­ας «βαραί­νουν» συνο­λι­κό­τε­ρα πάνω από την Ευρώ­πη, με δεδο­μέ­νο τον ρόλο της ως «ατμο­μη­χα­νής» της ΕΕ. Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία και οι επι­πτώ­σεις του στους διε­θνείς αντα­γω­νι­σμούς, όπως στο πεδίο της Ενέρ­γειας, λει­τουρ­γούν ως κατα­λύ­της που επι­τα­χύ­νει προ­ϋ­πάρ­χου­σες οικο­νο­μι­κές εξε­λί­ξεις και τάσεις, ενι­σχύ­ο­ντας τα σημά­δια που δεί­χνουν προς την κατεύ­θυν­ση της εκδή­λω­σης μιας νέας διε­θνούς οικο­νο­μι­κής κρίσης.

Την ίδια ώρα, τα αντι­λαϊ­κά μέτρα που ήδη λαμ­βά­νο­νται στη Γερ­μα­νία δεί­χνουν την προ­σπά­θεια του κεφα­λαί­ου και του κρά­τους του να φορ­τώ­σουν και αυτήν την κρί­ση στις πλά­τες των λαών. Δίνουν μια σαφή ιδέα για τα «προ­σε­χώς» της κλι­μά­κω­σης της αντι­λαϊ­κής επί­θε­σης σε όλη την ΕΕ, εμπό­δια στο ξεδί­πλω­μα της οποί­ας μπο­ρούν να βάλουν μόνο οι εργα­τι­κοί — λαϊ­κοί αγώνες.

Στην τελευ­ταία έκθε­σή της η γερ­μα­νι­κή κεντρι­κή τρά­πε­ζα (Bundesbank) ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι «η πιθα­νό­τη­τα να μειω­θεί το ΑΕΠ το ερχό­με­νο χει­με­ρι­νό εξά­μη­νο έχει αυξη­θεί σημα­ντι­κά, λόγω των δυσμε­νών εξε­λί­ξε­ων στην αγο­ρά φυσι­κού αερί­ου». Εκτι­μά επί­σης ότι ο πλη­θω­ρι­σμός στη Γερ­μα­νία ενδέ­χε­ται να φτά­σει «μια τάξη μεγέ­θους 10%» το φθι­νό­πω­ρο (προ­σεγ­γί­ζει ήδη το 8%), ενώ προ­σθέ­τει ότι «το ρίσκο ανό­δου του πλη­θω­ρι­σμού είναι υψη­λό, ιδιαί­τε­ρα σε περί­πτω­ση πλή­ρους δια­κο­πής των προ­μη­θειών φυσι­κού αερί­ου από τη Ρωσία».

Χθες η Ομο­σπον­δια­κή Στα­τι­στι­κή Υπη­ρε­σία επι­βε­βαί­ω­σε την ουσια­στι­κή στα­σι­μό­τη­τα του ΑΕΠ στο β’ τρί­μη­νο του έτος, κατα­γρά­φο­ντας ορια­κή ανά­πτυ­ξη 0,1% σε σχέ­ση με το α’ τρί­μη­νο. Νωρί­τε­ρα ο Γερ­μα­νός οικο­νο­μο­λό­γος Μ. Φρά­τσερ, από το Ινστι­τού­το Οικο­νο­μι­κών Ερευ­νών, επε­σή­μα­νε ότι ο αντί­κτυ­πος του πολέ­μου στην Ουκρα­νία στη γερ­μα­νι­κή οικο­νο­μία μπο­ρεί να διαρ­κέ­σει έως το 2025, όταν το Βερο­λί­νο επι­διώ­κει να έχει «απε­ξαρ­τη­θεί» από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο.

Ακό­μα κι αυτός ο στό­χος ωστό­σο δεν είναι εύκο­λη υπό­θε­ση, όπως έδει­ξαν χαρα­κτη­ρι­στι­κά το πρό­σφα­το ταξί­δι του Γερ­μα­νού καγκε­λά­ριου στον Κανα­δά, με την απου­σία απτών απο­τε­λε­σμά­των σε ό,τι αφο­ρά τη γερ­μα­νι­κή επι­δί­ω­ξη για εισα­γω­γές κανα­δι­κού LNG, αλλά και οι πρό­σφα­τες «προει­δο­ποι­ή­σεις» της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας ότι ο OPEC+ θα μπο­ρού­σε να προ­χω­ρή­σει ακό­μα και σε μεί­ω­ση της παρα­γω­γής πετρε­λαί­ου το 2023, στο πλαί­σιο ευρύ­τε­ρων παζα­ριών του Ριάντ.

Η απά­ντη­ση της γερ­μα­νι­κής κυβέρ­νη­σης στα παρα­πά­νω είναι η γνω­στή συντα­γή: Μέτρα στή­ρι­ξης των μονο­πω­λί­ων — με χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα το κρα­τι­κό «πακέ­το διά­σω­σης» ύψους 15 δισ. ευρώ για το ενερ­γεια­κό μονο­πώ­λιο «Uniper», τον μεγα­λύ­τε­ρο εισα­γω­γέα φυσι­κού αερί­ου στη Γερ­μα­νία — και φόρ­τω­μα της «λυπη­τε­ρής» στις πλά­τες του λαού.

Προ­χθές ανα­κοι­νώ­θη­κε η επι­βο­λή περι­κο­πών στις παρο­χές θέρ­μαν­σης και ζεστού νερού σε δημό­σια κτί­ρια και χώρους δου­λειάς μέσα στο γερ­μα­νι­κό κατα­χεί­μω­νο. Μετα­ξύ άλλων, από 1η Σεπτέμ­βρη και για όλο τον χει­μώ­να η θέρ­μαν­ση σε γρα­φεία και δημό­σια κτί­ρια θα περιο­ρι­στεί στους 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, ενώ — όπως είχε ζητή­σει προη­γου­μέ­νως η μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία — σε χώρους δου­λειάς όπου οι εργα­ζό­με­νοι ασκούν έντο­νη χει­ρω­να­κτι­κή εργα­σία η θέρ­μαν­ση θα περιο­ρι­στεί στους μόλις 12 βαθμούς!

Σε ό,τι αφο­ρά τα ενοι­κια­ζό­με­να σπί­τια και δια­με­ρί­σμα­τα, η κυβέρ­νη­ση δίνει το δικαί­ω­μα στους ιδιο­κτή­τες να απο­φα­σί­σουν αυτο­βού­λως τη μεί­ω­ση της θέρ­μαν­σης κάτω από τις ελά­χι­στες θερ­μο­κρα­σί­ες που προ­βλέ­πο­νται από τα συμ­βό­λαια. Για τα υπό­λοι­πα σπί­τια η κυβέρ­νη­ση απευ­θύν­θη­κε στην «υπευ­θυ­νό­τη­τα των νοικοκυριών»…

Είχε προη­γη­θεί η επι­βο­λή δύο νέων χαρα­τσιών στην κατα­νά­λω­ση φυσι­κού αερί­ου, τα οποία προ­βλέ­πε­ται ότι θα αυξή­σουν παρα­πέ­ρα τον λογα­ρια­σμό που πλη­ρώ­νει ένα μέσο τετρα­με­λές νοι­κο­κυ­ριό στη Γερ­μα­νία κατά περί­που 500 ευρώ. Η προ­σω­ρι­νή μεί­ω­ση στον ΦΠΑ για το φυσι­κό αέριο, που ανα­κοι­νώ­θη­κε, ουσια­στι­κά «πρι­μο­δο­τεί» τα ενερ­γεια­κά μονο­πώ­λια: Το κρά­τος «παραι­τεί­ται» από ένα μέρος των εσό­δων του, δίνο­ντας τη δυνα­τό­τη­τα στις επι­χει­ρή­σεις εμπο­ρί­ας να αυξή­σουν τις χρε­ώ­σεις τους.

Παράλ­λη­λα οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός έρχο­νται αντι­μέ­τω­ποι με τη συνο­λι­κό­τε­ρη «απο­γεί­ω­ση» της ακρί­βειας, με τα πραγ­μα­τι­κά τους εισο­δή­μα­τα να μειώ­νο­νται. Οπως ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά και πάλι ο Μ. Φρά­τσερ του Ινστι­τού­του Οικο­νο­μι­κών Ερευ­νών, «η φετι­νή προ­βλε­πό­με­νη αύξη­ση των μισθών κατά 4,5% ήταν πολύ χαμη­λό­τε­ρη από τον πλη­θω­ρι­σμό, που ήταν περί­που 8%»…

Πάνω σε ένα τέτοιο έδα­φος, εξάλ­λου, έρχο­νται πιο έντο­να στο προ­σκή­νιο και πάγιες αντερ­γα­τι­κές αξιώ­σεις του κεφα­λαί­ου, όπως η «πρό­τα­ση» για αύξη­ση του εβδο­μα­διαί­ου χρό­νου εργα­σί­ας που έσπευ­σε να λαν­σά­ρει ο πρώ­ην πρό­ε­δρος του κυβερ­νώ­ντος Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος (SPD) Ζ. Γκά­μπριελ, επι­κα­λού­με­νος την έλλει­ψη ειδι­κευ­μέ­νων εργα­τών στη Γερ­μα­νία. «Δεν πρέ­πει να επι­τρέ­ψου­με στους ανθρώ­πους να κερ­δί­ζουν περισ­σό­τε­ρα δου­λεύ­ο­ντας λίγο περισ­σό­τε­ρο;», ανα­ρω­τή­θη­κε προ­κλη­τι­κά ο Γκά­μπριελ, όταν τα όποια «περισ­σό­τε­ρα» υπο­τί­θε­ται ότι θα κερ­δί­ζουν οι εργα­ζό­με­νοι από το επι­πλέ­ον ξεζού­μι­σμά τους θα γίνο­νται κατευ­θεί­αν «καπνός» από τον τερά­στιο πληθωρισμό.

Την ίδια ώρα που η αντι­λαϊ­κή κλι­μά­κω­ση ντύ­νε­ται με το γνω­στό παρα­μύ­θι των περι­βό­η­των «κοι­νω­νι­κών δια­λό­γων» της γερ­μα­νι­κής κυβέρ­νη­σης, της μεγα­λο­ερ­γο­δο­σί­ας και της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής ηγε­σί­ας των συν­δι­κά­των (βλ. «Συντο­νι­σμέ­νη Δρά­ση» για την ακρί­βεια), γερ­μα­νι­κά μονο­πώ­λια προ­χω­ρούν απτό­η­τα σε κερ­δο­φό­ρες μπίζ­νες, όπως οι εται­ρεί­ες Ενέρ­γειας «Eon» και «Uniper», που υπέ­γρα­ψαν συμ­φω­νία με την κανα­δι­κή «Everwind» για την εισα­γω­γή κανα­δι­κού «πρά­σι­νου» υδρο­γό­νου. ‘Η οι αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ες «Mercedes Benz» και «Volkswagen», που υπέ­γρα­ψαν συμ­φω­νί­ες με την κανα­δι­κή κυβέρ­νη­ση για την ανά­πτυ­ξη της ηλεκτροκίνησης.

Απά­ντη­ση στην εντει­νό­με­νη αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση και στα «προ­σε­χώς» που βλέ­που­με ήδη στη Γερ­μα­νία μπο­ρούν να δώσουν μόνο οι αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων ενά­ντια σε αυτήν την πολι­τι­κή, με «σημαία» τις λαϊ­κές ανά­γκες. Η ανά­πτυ­ξη σημα­ντι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων μετά από χρό­νια και παρά τη βαριά σκιά του εργα­το­πα­τε­ρι­σμού, όπως οι απερ­γί­ες στις αερο­με­τα­φο­ρές και στα λιμά­νια της Γερ­μα­νί­ας κ.λπ., ανη­συ­χεί τα αστι­κά επι­τε­λεία και δεί­χνει τις μεγά­λες δυνατότητες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο