Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη γραμμή της ωμής παρέμβασης το Ευρωκοινοβούλιο αναγνωρίzει τον πραξικοπηματία Γκουαϊδό ως «νόμιμο προσωρινό πρόεδρο»

Το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο ανα­γνώ­ρι­σε τον Χουάν Γκουαϊ­δό ως «προ­σω­ρι­νό πρό­ε­δρο» της Βενε­ζου­έ­λας και κάλε­σε όλες τις χώρες της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης να κάνουν το ίδιο υιο­θε­τώ­ντας μία «ενιαία και αυστη­ρή θέση», με από­φα­ση που εγκρί­θη­κε σήμερα.

Οι ευρω­βου­λευ­τές ανα­γνώ­ρι­σαν τον Χουάν Γκουαϊ­δό «ως νόμι­μο προ­σω­ρι­νό πρό­ε­δρο της Μπο­λι­βα­ρια­νής Δημο­κρα­τί­ας της Βενε­ζου­έ­λας» και εξέ­φρα­σαν «την αμέ­ρι­στη υπο­στή­ρι­ξή τους προς το πρό­γραμ­μά του», σύμ­φω­να με το κεί­με­νο της από­φα­σης που προ­τά­θη­κε από κοι­νού από τις κύριες ομά­δες του Ευρω­παϊ­κού Κοινοβουλίου.

Οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ κατήγ­γει­λαν την επέμ­βα­ση και ξεκα­θά­ρι­σαν ότι μόνο ο λαός της Βενε­ζου­έ­λας έχει την ευθύ­νη για την υπε­ρά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων του.

Κ. Παπα­δά­κης: Μόνο ο λαός της Βενε­ζου­έ­λας έχει την ευθύ­νη για την υπε­ρά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο