Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη δίνη σφοδρής χιονοθύελλας οι ΗΠΑ — Τουλάχιστον 18 νεκροί — Κυκλοφοριακό χάος — Νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Η σφο­δρή χιο­νο­θύ­ελ­λα που σαρώ­νει μεγά­λο τμή­μα των ΗΠΑ έχει προ­κα­λέ­σει τον θάνα­το του­λά­χι­στον 18 ανθρώ­πων, δια­κο­πές στην ηλε­κτρο­δό­τη­ση εν μέσω πολι­κού ψύχους, κυκλο­φο­ρια­κό χάος και ακυ­ρώ­σεις πτήσεων.

Περί­που 530.000 νοι­κο­κυ­ριά παρέ­με­ναν χωρίς ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του (τοπι­κή ώρα, ξημε­ρώ­μα­τα Κυρια­κής ώρα Ελλά­δος) — ένα­ντι 1,5 εκατ. δώδε­κα ώρες νωρί­τε­ρα — ιδί­ως στη Βόρεια Καρο­λί­να, το Τενε­σί και το Μέιν, σύμ­φω­να με τον εξει­δι­κευ­μέ­νο ιστό­το­πο Poweroutage.us. Και στις τρεις πολι­τεί­ες κατα­γρά­φο­νταν θερ­μο­κρα­σί­ες κάτω από το μηδέν.

Η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία (NWS) προει­δο­ποί­η­σε ότι το ψύχος απο­τε­λεί θανά­σι­μο κίν­δυ­νο και προ­έ­τρε­ψε τους Αμε­ρι­κα­νούς στις πλη­γεί­σες από τη χιο­νο­θύ­ελ­λα περιο­χές να ανα­ζη­τή­σουν ζεστα­σιά σε κλει­στούς χώρους. Την Παρα­σκευή, είχαν κατα­γρα­φεί πολι­κές θερ­μο­κρα­σί­ες με ελά­χι­στες που έφθα­ναν τους ‑48 ° C, σύμ­φω­να με την ίδια πηγή.

«Οι άνε­μοι είναι τόσο ισχυ­ροί… είναι τρε­λό!», περιέ­γρα­ψε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο (AFP) η 34χρονη Άλι Λόσον που ζει εδώ και οκτώ χρό­νια στο Μπά­φα­λο της Νέας Υόρ­κης. «Χθες το βρά­δυ δεν μπο­ρού­σα­με να δού­με πέρα από τη βερά­ντα μας», είπε και συμπλή­ρω­σε ότι τα εκχιο­νι­στι­κά μηχα­νή­μα­τα δεν μπο­ρούν να βγουν για να καθα­ρί­σουν τους δρό­μους. Το ευτύ­χη­μα για την ίδια είναι πως εξα­κο­λου­θεί να έχει ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα σε αντί­θε­ση με αρκε­τούς άλλους κατοίκους.

Εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι παρέ­με­ναν εγκλω­βι­σμέ­νοι στα αυτο­κί­νη­τά τους, σύμ­φω­να με τον Μαρκ Πόλον­καρζ, έναν αξιω­μα­τού­χο της κομη­τεί­ας Ίρι. Όπως είπε, ζητή­θη­κε η επέμ­βα­ση της Εθνο­φρου­ράς για τον απε­γκλω­βι­σμό τους.

Μέχρι στιγ­μής έχουν επι­βε­βαιω­θεί του­λά­χι­στον 18 θάνα­τοι σε οκτώ αμε­ρι­κα­νι­κές πολι­τεί­ες, λόγω των ακραί­ων και­ρι­κών συν­θη­κών. Αξιω­μα­τού­χοι έχουν απο­δώ­σει τους θανά­τους κυρί­ως στην έκθε­ση στο κρύο, σε τρο­χαία ατυ­χή­μα­τα και σε πτώ­σεις δέντρων.

Του­λά­χι­στον τρεις άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στην περιο­χή Μπά­φα­λο, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων δύο που χρειά­στη­κε να μετα­φερ­θούν στα Επεί­γο­ντα, αλλά δεν μπό­ρε­σαν να σωθούν επει­δή οι δια­σώ­στες δεν κατά­φε­ραν να τους προ­σεγ­γί­σουν εν μέσω ιστο­ρι­κών ακραί­ων και­ρι­κών φαινομένων.

Περισ­σό­τε­ρες από 5.500 πτή­σεις ακυ­ρώ­θη­καν την Παρα­σκευή και άλλες 2.800 χθες Σάβ­βα­το, σύμ­φω­να με τον εξει­δι­κευ­μέ­νο ιστό­το­πο Flightaware.com. Πολ­λοί ταξι­διώ­τες ήλπι­ζαν σε ένα θαύ­μα για να βρουν θέση, έστω και την τελευ­ταία στιγ­μή, σε αερο­πλά­νο ή τρέ­νο προ­κει­μέ­νου να προ­λά­βουν το χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο τρα­πέ­ζι αγα­πη­μέ­νων τους προσώπων.

Σχε­δόν σε όλες τις πόλεις, από το Ντέν­βερ μέχρι το Σικά­γο, έχουν ανοί­ξει κατα­φύ­για για να φιλο­ξε­νή­σουν όσους έχουν ανά­γκη να ζεστα­θούν και να προ­στα­τευ­θούν από τον κίν­δυ­νο υποθερμίας.

Οι χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες θα συνε­χι­στούν σήμε­ρα και θα επι­στρέ­ψουν στα φυσιο­λο­γι­κά για την επο­χή επί­πε­δα στα μέσα της επό­με­νης εβδο­μά­δας, σύμ­φω­να με την πρό­γνω­ση των μετεωρολόγων.

Σε κατά­στα­ση συνα­γερ­μού βρί­σκε­ται και ο Κανα­δάς. Εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες άνθρω­ποι έχουν μεί­νει χωρίς ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα στο Οντά­ριο και το Κεμπέκ, ενώ ακυ­ρώ­σεις και καθυ­στε­ρή­σεις πτή­σε­ων ανα­φέ­ρο­νται στα αερο­δρό­μια του Βαν­κού­βερ, του Τορό­ντο και του Μόντρεαλ.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο