Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ψευτογιατρού που εξαπατούσε ασθενείς σκλήρυνση κατά πλάκας

Τα στοι­χεία ταυ­τό­τη­τας και φωτο­γρα­φί­ες του 66χρονου φυσιο­θε­ρα­πευ­τή έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα η ΕΛ.ΑΣ κατό­πιν εισαγ­γε­λι­κής διά­τα­ξης. Ο 66χρονος κατη­γο­ρεί­ται ότι εξα­πα­τού­σε ασθε­νείς με σκλή­ρυν­ση κατά πλά­κας, πεί­θο­ντάς τους να δια­κό­ψουν τη φαρ­μα­κευ­τι­κή αγω­γή που ακο­λου­θού­σαν και να δοκι­μά­σουν μία θερα­πεία με δήθεν ενέ­σεις βλα­στο­κυτ­τά­ρων. Φέρε­ται να εξα­πά­τη­σε του­λά­χι­στον 15 ασθε­νείς που έπε­σαν στην «παγί­δα» του και πέντε εξ αυτών έχα­σαν τη ζωή τους.

Πρό­κει­ται για τον Διο­νύ­σιο Τρια­ντα­φύλ­λου (του Επα­μει­νών­δα και της Αικα­τε­ρί­νης ), σε βάρος του οποί­ου ασκή­θη­κε ήδη ποι­νι­κή δίω­ξη για βαρύ­τα­τα κακουρ­γή­μα­τα. Πιο συγκε­κρι­μέ­να και σύμ­φω­να με την ίδια ανα­κοί­νω­ση, διώ­κε­ται για ανθρω­πο­κτο­νία με δόλο, κατά συρ­ροή και με παρά­λει­ψη από κοι­νού, από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας κατά συρ­ροή και με παρά­λει­ψη από κοι­νού, βαριά σκο­πού­με­νη σωμα­τι­κή βλά­βη κατά συρ­ροή και από κοι­νού, απά­τη κατ εξα­κο­λού­θη­ση (τετε­λε­σμέ­νη και σε από­πει­ρα και από κοι­νού), όπως επί­σης για νομι­μο­ποί­η­ση εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα κατ’ επάγγελμα.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση, η συγκε­κρι­μέ­νη δημο­σιο­ποί­η­ση, σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή Εισαγ­γε­λι­κή Διά­τα­ξη, απο­σκο­πεί στην προ­στα­σία και την προ­ά­σπι­ση του δημο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος, την απο­τρο­πή απει­λής της δημό­σιας ασφά­λειας, καθώς και την ανα­γνώ­ρι­ση του από άλλους παθό­ντες, προ­κει­μέ­νου να ταυ­το­ποι­η­θεί η περαι­τέ­ρω δρά­ση του.

Στο πλαί­σιο αυτό, παρα­κα­λού­νται οι πολί­τες να επι­κοι­νω­νούν με τους τηλε­φω­νι­κούς αριθ­μούς 2310–388370, 2310–388375, 2310–388424 και 2310–388425 του Τμή­μα­τος Δίω­ξης Εγκλη­μα­τι­κών Οργα­νώ­σε­ων και Διε­θνι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Υπο­διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος και Εμπο­ρί­ας Ανθρώ­πων και του υπα­σπι­στη­ρί­ου της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Θεσ­σα­λο­νί­κης, για την παρο­χή οποιασ­δή­πο­τε σχε­τι­κής πλη­ρο­φο­ρί­ας. Σημειώ­νε­ται ότι δια­σφα­λί­ζε­ται η ανω­νυ­μία και το απόρ­ρη­το της επικοινωνίας.

Στην ανα­κοί­νω­ση της αστυ­νο­μί­ας επι­ση­μαί­νε­ται ότι η συγκε­κρι­μέ­νη δημο­σιο­ποί­η­ση είναι χρο­νι­κής διάρ­κειας μέχρι 16-07-2023, σύμ­φω­να με την Εισαγ­γε­λι­κή Διά­τα­ξη. Πέραν του χρο­νι­κού αυτού ορί­ου δεν επι­τρέ­πε­ται και αντί­κει­ται στο νόμο, η δια­τή­ρη­ση ή/και ανα­πα­ρα­γω­γή της δημο­σιο­ποί­η­σης των παρα­πά­νω στοιχείων.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο