Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη μάχη για την ενημέρωση με αύξηση της κυκλοφορίας του «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ»

Η παν­δη­μία του κορο­νοϊ­ού — «ante & intra portas», απο­γυ­μνώ­νει (και ταυ­τό­χρο­να ισο­πε­δώ­νει) σε καθη­με­ρι­νή βάση τα απο­διαρ­θρω­μέ­να καπι­τα­λι­στι­κά δημό­σια συστή­μα­τα υγεί­ας (τα πάλαι ποτέ «Ε.Σ.Υ.») και μάλι­στα των πιο ισχυ­ρών και πλού­σιων καπι­τα­λι­στι­κών χωρών.

Χώρες που απρο­κά­λυ­πτα βγά­ζουν στην επι­φά­νεια τις κανι­βα­λι­κές τους δια­θέ­σεις, ενά­ντια στους λαούς όπου γης, μπρο­στά στα ισχυ­ρά πλήγ­μα­τα που δέχο­νται οι οικο­νο­μί­ες τους: το «όλοι μαζί μπο­ρού­με» γίνε­ται «κοι­νω­νι­κή ευθύ­νη» και «σφά­ξε με αγάμ ν’ αγιά­σω» για τους ανή­μπο­ρους και τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, οδη­γώ­ντας σε απο­μό­νω­ση, ανα­σφά­λεια, χει­ρα­γώ­γη­ση και φυσι­κά στην χωρίς όρους και όρια απο­δο­χή των κάθε είδους αυταρ­χι­κών πρα­κτι­κών του αστι­κού κράτους.
Θέλουν φοβι­σμέ­νους ανθρώ­πους, έρμαια κάθε δια­σπει­ρό­με­νης είδη­σης και παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης, «ενό­χους» ή απο­διο­πο­μπαί­ους τρά­γους, που να δέχε­ται αδια­μαρ­τύ­ρη­τα, ακό­μα και χει­ρο­κρο­τεί τα πάντα.

Σήμε­ρα να κάτσει σπί­τι του ‑στ’ αυγά του για την ακρί­βεια και μετά το τέλος της επι­δη­μί­ας, σε υπερ­θε­τι­κό βαθ­μό ‑στην «νιο­στή» που λέγα­με στα μαθη­μα­τι­κά όλα εκεί­να τα μέτρα που ζήσα­με «προ κρί­σης» και με την κρί­ση και με την αναι­μι­κή ανά­καμ­ψη που δεν μπό­ρε­σε να πάρει τα πάνω της: μέτρα κυρί­ως οικο­νο­μι­κά και κοι­νω­νι­κά –και μετα­ξύ αυτών απο­διά­λυ­ση της παι­δεί­ας, της δημό­σιας ασφά­λι­σης, υγεί­ας και πρό­νοιας και όλα τ’ άλλα που ξεκί­νη­σε ο Σύρι­ζα και συνε­χί­ζει / επαυ­ξά­νει η ΝΔ του Μητσο­τά­κη: πετσό­κομ­μα συν­δι­κα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των και άλλων κολο­βών ελευ­θε­ριών, λιβά­νι­σμα των δολο­φό­νων του ΝΑΤΟ, των αμε­ρι­κα­νών και της ΕΕ, απο­δο­χή κάθε είδους πακέ­των διά­σω­σης των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, μηχα­νι­σμών παρα­κο­λού­θη­σης που μπή­καν σε εφαρ­μο­γή για να μεί­νουν, περιο­ρι­σμός συνταγ­μα­τι­κών δικαιω­μά­των έκφρα­σης και δρά­σης και πολ­λά ακό­μη (ρατσι­σμός, προ­σφυ­γι­κό κά)

Και εμείς τι;

Μακριά από μύθους και ψευ­δαι­σθή­σεις, αντι­με­τω­πί­ζου­με με υψη­λό αίσθη­μα ευθύ­νης και αισιο­δο­ξία  το σήμε­ρα ‑με την περί­πλο­κη και πρω­τό­γνω­ρη καθη­με­ρι­νό­τη­τα και προ­ε­τοι­μα­ζό­μα­στε για το αύριο

Οι ΚΚΕ­δες προ­σαρ­μό­σα­με συνταγ­μέ­να από την πρώ­τη στιγ­μή, τη δρά­ση μας στο πλαί­σιο των μέτρων πρό­λη­ψης και προ­φύ­λα­ξης της δημό­σιας υγεί­ας, των συμπο­λι­τών μας, αλλά και των μελών μας — απαι­τώ­ντας παράλ­λη­λα να ληφθούν άμε­σα όλα τα ανα­γκαία μέτρα για την προ­στα­σία της υγεί­ας του λαού, των δικαιω­μά­των των εργαζομένων.

Ήδη μπρο­στά στη νέα κατά­στα­ση ‑εκτός από το Ριζο­σπά­στη και τον 902. gr λει­τουρ­γούν σε νέα βάση τα κομ­μα­τι­κά ηλε­κτρο­νι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης ΚΚΕ ΚΟΜΕΠ ΚΝΕ κά.

Μένουμε σπίτι δυνατοί

Κομματικός Tύπος, όπλο για τις αποφασιστικές μάχες

«…η εφη­με­ρί­δα δεν είναι μόνο ο συλ­λο­γι­κός προ­πα­γαν­δι­στής και συλ­λο­γι­κός δια­φω­τι­στής, μα και συλ­λο­γι­κός οργα­νω­τής. (…)
Με τη βοή­θεια της εφη­με­ρί­δας και σε σύν­δε­ση με αυτή θα δια­μορ­φώ­νε­ται από μόνη της μια μόνι­μη οργά­νω­ση που θα απα­σχο­λεί­ται όχι μόνο με την τοπι­κή, μα και με τη συστη­μα­τι­κή γενι­κή δου­λειά, που θα μαθαί­νει στα μέλη της να παρα­κο­λου­θούν προ­σε­χτι­κά τα πολι­τι­κά γεγο­νό­τα, να εκτι­μούν τη σημα­σία τους και την επί­δρα­σή τους στα διά­φο­ρα στρώ­μα­τα του πλη­θυ­σμού, να επε­ξερ­γά­ζο­νται τις κατάλ­λη­λες μεθό­δους, με τις οποί­ες το επα­να­στα­τι­κό κόμ­μα θα επι­δρά πάνω σ’ αυτά τα γεγο­νό­τα» (Β.Ι. Λένιν, «Από πού ν’ αρχί­σου­με;»)

τέλος των μύθων και των ψευδαισθήσεων

Ο Ριζο­σπά­στης απο­τε­λεί το ανα­ντι­κα­τά­στα­το μέσο ενη­μέ­ρω­σης: στις 7 του Μάρ­τη ξεκί­νη­σε η 4/μηνη καμπά­νια από στε­λέ­χη, μέλη, φίλους και οπα­δούς του Κόμ­μα­τος, με αυξη­μέ­να πλά­να δια­κί­νη­σης για ένα πλα­τύ­τε­ρο πολι­τι­κό άνοιγ­μα στο λαό, αλλά αυτή η δρά­ση ‑χωρίς να στα­μα­τή­σει εντε­λώς, περιο­ρί­στη­κε ανα­γκα­στι­κά εξαι­τί­ας των μέτρων:
Αυτή τη στιγ­μή ‑πέρα από το εργα­λείο του δια­δι­κτύ­ου η προ­σπά­θεια ενη­μέ­ρω­σης επι­κε­ντρώ­νε­ται στην αύξη­ση του δικτύ­ου συν­δρο­μη­τών μέσω της ΣΕ (βιβλιο­πω­λείο + εκδό­σεις Σύγ­χρο­νη Επο­χή) ‑με δελε­α­στι­κές προ­σφο­ρές και για βιβλία για τον «Οδη­γη­τή», την ΚΟΜΕΠ κλπ.

🕛  Οι συν­δρο­μη­τές του Ριζο­σπά­στη, ενη­με­ρώ­νο­νται έγκυ­ρα και έγκαι­ρα (αργά το βρά­δυ της περα­σμέ­νης, πριν από τον καθέ­να ‑πριν ακό­μη η εφη­με­ρί­δα αναρ­τη­θεί στο διαδίκτυο!)

SYNDTROMH RIOZOS ODHGHTHS SEP KOMEP

🔺🔺  Μαθαίνουμε την Αλήθεια 🔻
«Μένουμε δυνατοί, δεν μένουμε σιωπηλοί»

✔️  ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΟΙ, προ­στα­τεύ­ου­με τον εαυ­τό μας, την οικο­γέ­νειά μας, τους συντρό­φους και φίλους, τους συνα­δέλ­φους μας.
✔️  ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΙΩΠΗΛΟΙ μπρο­στά στις ελλεί­ψεις στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας. Ανα­δει­κνύ­ου­με και διεκ­δι­κού­με όλα αυτά, τα οποία ήδη έπρε­πε να είχαν γίνει για να αντι­με­τω­πι­στεί η πανδημία.
✔️  ΣΠΑΜΕ ΤΟ ΣΙΩΠΗΤΗΡΙΟ που θέλουν να επι­βά­λουν η κυβέρ­νη­ση και η μεγά­λη εργο­δο­σία στο όνο­μα του «όλοι μαζί να ξεπε­ρά­σου­με κι αυτήν την κρί­ση», απαύ­γα­σμα μιας υπο­κρι­τι­κής αστι­κής ηθικής.

Πολύ απλά, για­τί δεν μπο­ρού­με «όλοι μαζί» να κάνου­με τις προ­σλή­ψεις υγειο­νο­μι­κών, να επι­τά­ξου­με τον ιδιω­τι­κό τομέα, να πάρου­με μέτρα πρό­λη­ψης και προ­στα­σί­ας, παρέ­χο­ντας όλα τα απα­ραί­τη­τα εργα­λεία και μέσα προ­στα­σί­ας των εργαζομένων.
Αυτά, στο πλαί­σιο αυτού του συστή­μα­τος, οφεί­λει να τα κάνει η κυβέρ­νη­ση και το κρά­τος του οποί­ου ηγεί­ται, μαζί με την τάξη που έχει την πραγ­μα­τι­κή εξου­σία και ιδιοκτησία.

Κι αυτό μέχρι η εργα­τι­κή τάξη, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα «όλοι μαζί», ενω­μέ­νοι, να τους παρα­με­ρί­σουν ορι­στι­κά και αμε­τά­κλη­τα και να οικο­δο­μή­σουν μια κοι­νω­νία όπου τα κοι­νω­νι­κά αγα­θά θα βρί­σκο­νται στην προ­τε­ραιό­τη­τα, σε αντί­θε­ση με το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος που οδη­γεί στο θάνα­το συναν­θρώ­πους μας.

✔️   ΔΕΝ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.
Όμως, αυτή εμπε­δώ­νε­ται όταν ένα κρά­τος ανα­λαμ­βά­νει τη δική του πρω­ταρ­χι­κή ευθύ­νη.

Η επι­κοι­νω­νια­κή στρα­τη­γι­κή της κυβέρ­νη­σης ΝΔ να τα ανά­γει όλα στην «ατο­μι­κή ευθύ­νη» είναι ύπου­λη, εκ του πονη­ρού, ακρι­βώς για­τί κρύ­βει από τον λαό τη μεγά­λη αλήθεια.

✔️  ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΕΤΡΑ ενί­σχυ­σης των εργα­ζο­μέ­νων, των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, που δέχτη­καν πλήγ­μα από τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα που επιβλήθηκαν.

  • Αρνιό­μα­στε την πολι­τι­κή «καρα­ντί­να», αντι­πα­λεύ­ου­με την «καρα­ντί­να» στη σκέ­ψη. Σκε­φτό­μα­στε, μελε­τά­με και δρού­με, αντι­με­τω­πί­ζο­ντας το σήμε­ρα, προ­σαρ­μό­ζο­ντας τη δρά­ση μας, με το βλέμ­μα όμως στο αύριο, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας το αύριο.
  • Mένου­με δυνα­τοί, παλεύ­ου­με για μέτρα προ­στα­σί­ας της ζωής και των δικαιω­μά­των μας, προ­βάλ­λου­με τη μόνη προ­ο­πτι­κή για την εργα­τι­κή τάξη, την πλειο­ψη­φία του λαού μας, τη νέα κοι­νω­νία, το σοσιαλισμό.

Ενημερωνόμαστε καθημερινά έγκαιρα και έγκυρα!

Καλημέρα_με_το_ΡιζοσπάστηRIZOSPATIS click ANANEWSH

RIZOS SYNGROMH

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο