Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Δ. Κρεμαστινός, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό

Στο νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός» νοση­λεύ­ε­ται από το πρωί ο πρώ­ην βου­λευ­τής του Κινή­μα­τος Αλλα­γής και υπουρ­γός Υγεί­ας Δημή­τρης Κρε­μα­στι­νός. Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι κρί­θη­κε ανα­γκαία η νοση­λεία του σε κλί­νη εντα­τι­κής θερα­πεία, καθώς ο ασθε­νής έχει βρε­θεί θετι­κός στον κορονοϊό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο